Podklady a záznamy z MAATčin akce č. 1 realizované v rámci “kompetenční všeobecné holisticko-právní služby poskytované pro blaho celku 

Přehled čin-nosti včetně příslušných konkrétních právních norem a mých výstupů provedených v rámci MAATčin č. 1 

(“uzavření a ratifikace DCA smlouvy s USA o tzv. obranné spolupráci”)

Analýza mezivládního návrhu dca smlouvy z pohledu legitimity a legality záměru dca smlouvy včetně politiky státu týkající se obrany a bezpečnosti ČR, kterou skrze ní prosazuje uvést do života s posouzením, zda-li je ve veřejném či státním zájmu ji ratifikovat

Stručné info

Dca smlouva je dle veřejného vyjádření Ministerstva obrany ČR mezistátní smlouva, která má být na základě návrhu vlády ČR uzavřena s USA kvůli tomu, že nad rámec smlouvy “NATO SOFA z roku 1951” upravuje další oblasti, kterým se 23 letá smlouva nevěnuje a je prý “výhodné” nastavit si bilateráně spolupráci v oblasti obrany nad její rámec a podrobněji.

Podrobila jsem tedy dca smlouvu komplexní právní analýze “z pohledu spravedlnosti” (tj. legitimity a legality), a to z řady různých “podúhlů pohledu”, které dohromady vypovídají o určitém skutečném stavu této smlouvy, který je v konečném důsledku buď “legální a legitimní”, anebo nikoliv (což je pak právně rozhodné pro účely právního pousouzení „právní závaznosti této smlouvy“ pro ČR z hlediska jejího reálného plnění).

Prvním úhlem pohledu, pod kterým jsem dca smlouvu právně zkoumala, je tedy právní přezkoumání vytyčeného záměru smlouvy a celkové „politiky vlády týkající se obrany a bezpečnosti naší země“, neboť tento pohled z právního pohledu může rozkrýt, zda-li je prosazovaná politika vlády správná (legální a legitimní) a zda-li uzavření dca smlouvy je skutečně ve veřejném či oboecně prospěšném zájmu naší země (jak tvrdí vláda), anebo nikoliv (tj. vytyčené cíle a záměry, pro který se smlouva uzavírá, nepovede skrze realizaci smlouvy k jejich naplnění, popř. dokonce její plnění může aktuální stav zhoršit či naší zemi uškodit).

Shrnutí klíčových výhrad a kritických bodů a právních výhrad k dca smlouvě z komoplexního právního úhlu pohledu zahrnující vnitrostátní i mezinárodní právo včetně odhalení skrytého politického důvodu pro její uzavření

Stručné info

Dále jsem podrobila dca smlouvu právní analýze z pohledu jejího sjednaného obsahu, a to s posouzením, zda-li jsou jednotlivé články právně přípustné či dovolené (neboli „legitimní a legální“), a to z pohledu „klíčových hodnot, zásad a cílů, které se náš stát právně zavázal „dodržovat, chránit či uvádět v život na vnitrostátní i mezinárodní či mezistátní úrovni.

Současně jsem při této detailní právní analýze obsahu dca smlouvy přišla na možný skrytý politický důvod, pro jaký vláda ČR k uzavření celkově nevýhodné vazalské smlouvy pro ČR přistoupila.

Za tímto účelem ČR přijala konkrétní zákony nejvyšší právní síly (ústavní) a stala se rovnocenným členem organizace spojených národů (OSN je vrcholnou/nadřazenou mezinárodní organizací) a skrze toto členství se právně zavázal jednat vůči svému lidu i vůči ostatním členským státům podle určitých obecně závazných zásad, deklarací a smluv, jakož i právoplatně na sebe převzala závazky ve vztahu ke konkrétním vybraným státům (tím, že „Parlament a Prezident ratifikoval konkrétní smlouvy vyjednané mezi resorty, vládami nebo jinými vrcholnými činiteli státu)“.

Tento úhel je pak z právního pohledu klíčový proto, aby bylo možné právně „zhodnotit“, zda-li je „dca smlouva“ v právním stavu, že je způsobilá vyvolat právní účinky pro smluvní strany, tedy zda-li je „právně platná, závazná a vykonatelná či nikoliv, a to v případě, dojde-li i přes její právní rozpor s vnitrostáním i mezinárodním právem k její ratifikaci.

Posouzení “legitimity a legality” čelních představitelů státu dca smlouvu uzavřít a ratifikovat  

Stručné info

Díky tomuto komplexnímu právnímu posouzení a vyhodnocení dca smlouvy z pohledu její „právní dovolenosti a oprávněnosti“ („legitimity a legality“), kterou je třeba splňovat jak z pohledu vnitrostátního, tak mezinárodního práva, se pak již můžeme s jistou lehkostí právně dobrat k posouzení další klíčové právní otázky, kterou je zda-li má vláda, potažmo čelní státní činitelé státu, kteří budou rozhodovat o ratifikaci dca smouvy, „zákonnou a legitimní kompetenci“ (tj. o právní normy závazné pro ČR se opírající „oprávnění“ – legitimitu) tuto smlouvu za náš stát právoplatně uzavřít.

Pokud se totiž právně prokáže, že „právně prosazovaná politika vlády, potažmo ostatních čelních představitelů“ (kterou politici skrze svoje státní či veřejné funkce „uvádějí v život“ pomocí legislativních právních aktů, mezi které patří i mezinárodní smlouva, která má podle naší ústavy vyšší právní sílu než ústavní zákony v případě rozporu), je ve zjevném rozporu se skutečnými zájmy naší země, není legitimní a/nebo legální, anebo je dokonce pro naši zemi po právní analýze „potenciálně či reálně neprospěšná“ nebo dokonce „škodlivá“, má to své „jisté právní důsledky“ nejen pro ty, které tuto konkrétní „politiku“ díky svojí funkci realizují (z pohledu jejich právní odpovědnosti za porušování platného práva, kterým jsou při výkonu funkce vázáni podle čl. 2 odst. 2 Ústavy), ale i pro samotný lid (jako primárního suveréna a originálního nositele vládní moci), který je státem, resp. politiky, nucen nedobrovolně financovat nejen jejich nekvalitní „výkon práce pro společnost“, ale i „realizaci a důsledky jejich politické činnosti včetně jejich odstraňování a napravování (což je z pohledu skutečného postavení lidí i spravedlnosti zcela „absurdní“ a v rozporu s mezinárodně chráněnými lidskými právy).

Do skutečných legitimních „zájmů“, které jsou z právního pohledu prokazatelně ve prospěch lidí jako celku, a tedy i státu/naší země (které by měli politici svojí činností chránit a uvádět v život) nepochybně z právního pohledu patří:

a) Na vnitrostátní úrovni: právní i faktická ochrana nejvyšších hodnot, na kterých náš stát vznikl a má jako právní a demokratický stát fungovat. A proto má stát ústavně zakotvené povinnost vůči svému lidu tyto hodnoty na prvním místě sám respektovat a uvádět v život a být i jejich ochráncem a garantem.

b) Na mezinárodní úrovni: řádné dodržování závazných zásad mezinárodního práva ve vztazích mezi státy, stejně jako řádné praktické naplňování cílů a mezinárodních závazků z pohledu mezinárodního práva (což je znakem každého vyspělého demokratického právního státu).

V rámci tohoto tématu jsem nahrala edukační video a dále zpracovala základní právní postupy a procesy pro poslance a poslaneckou sněmovnu, které v duchu našeho ústavního pořádku platí pro rafitikaci dca mezinárodní smlouvy, resp. i pro jiné.  

Shrnutí klíčových právních norem vnitrostáního a mezinárodního práva, která ČR poruší či obejde uzavřením a ratifikací dca smlouvy

Stručné info

Analýza mezivládního návrhu dca smlouvy z pohledu splnění zásady “svrchované rovnosti a územní celistvosti států” a “nevměšování se do vnitřních záležitostí jiných statů” a dalších závazků, která tato mezinárodní smlouva ČR ukládá zejména pro předcházení korupce  a prevenci praní špinavých peněz a výnosů z trestné činnosti, zneužití funkce veřejného činitele, vymahatelnosti nároku na náhradu škody, jakož i zachování plné “právní suverenity ČR” včetně soudní, trestní jurisdikce a povolených limitů mezistátní spolupráce pro účely plnění této smlouvy včetně možnosti řešit mezistátní spory u Mezinárodního soudního dvora při OSN.

Shrnutí klíčových právních skutečností k dca smlouvě včetně mého doporučení dca smlouvu s USA neratifikovat

Stručné info

připravuje se

Shrnující písemná právní argumentace k dca smlouvě s uvedením klíčových rizik, kolizí a rozporů s Ústavním pořádkem ČR

Stručné info

Tato moje činnost zahrnuje písemné shrnutí všech klíčových výhrad a rozporů a jejich objasnění a podložení, právními normami tvořící komplexní ústavní pořádek ČR, které jsem v rámci svojí holistické právní analýzy zjistila a o které opírám svůj právní závěr, že dca koliduje s ústavou a ústavními zákony, jakož i mezinárodními ratifikovanými smlouvami i závaznými zásadami a mezinárodního práva, které je ČR povinna dodržovat a naplňovat.

Informování Poslanecké sněmovny a poslanců (oznámení s výzvou)

Stručné info

Tato moje činnost zahrnuje zpracování mojí právně podložené výzvy (kterou činím sama za sebe, jako kompetentní občan) adresované poslanecké sněmovně a poslancům ve věci jejich schvalování dca smlouvy v rámci ratifikačního procesu. 

Touto výzvou oznamuji moje právní zjištění, že dca smlouva koliduje s naším ústavním pořádkem a vyzývám je, aby řádně přezkoumali v duchu svého slibu, právní soulad dca smlouvy s ústavními zákony (ústavou a ústavním zákonem o bezpenosti, podle kterých ČR musí chránit nejvyšší hodnoty a dodržovat povinnosti plynoucí nejen z vnitrostáního, ale i mezinárodní práva včetně platných ratifikovaných smluv).

Tato moje výzva je právně podložena nejen 1) písemným shrnutím mojí holistické právní analýzy, ale i 2) objasněním právních pojmů s citacemi konkrétních norem a 3) informacemi pro poslance pro účely jejich hlasování o dca smlouvě, ve kterých uvádím zákonné postupy a procesy, které platí při ratifikaci mezinárodní smlouvy.

Informování Senátu a senátorů (oznámení s výzvou č. 1 a výzva č. 2)

Stručné info

Dne 14.7.2023 jsem zaslala tuto svoji výzvu Senátu a senátorům, aby před svým hlasováním o tom, zda-li odsouhlasí ratifikaci dca smlouvy, přezkoumali soulad dca smlouvy s ústavním pořádkem, která dle mnou provedené analýzy koliduje s ústavním pořádkem ČR.

Tato moje činnost zahrnuje zpracování mojí právně podložené výzvy (kterou činím sama za sebe, jako kompetentní občan) adresované poslanecké sněmovně a poslancům ve věci jejich schvalování dca smlouvy v rámci ratifikačního procesu. 

Touto výzvou oznamuji moje právní zjištění, že dca smlouva koliduje s naším ústavním pořádkem a vyzývám je, aby řádně přezkoumali v duchu svého slibu, právní soulad dca smlouvy s ústavními zákony (ústavou a ústavním zákonem o bezpenosti, podle kterých ČR musí chránit nejvyšší hodnoty a dodržovat povinnosti plynoucí nejen z vnitrostáního, ale i mezinárodní práva včetně platných ratifikovaných smluv).

Tato moje výzva je právně podložena nejen 1) písemným shrnutím mojí holistické právní analýzy, ale i 2) objasněním právních pojmů s citacemi konkrétních norem a 3) informacemi pro poslance pro účely jejich hlasování o dca smlouvě, ve kterých uvádím zákonné postupy a procesy, které platí při ratifikaci mezinárodní smlouvy.

Stručné info

Protože Senát hlasování provedl nečekaně již 13.7.2023, zaslala jsem Senátu a senátorům výzvu č. 2 k nápravě stavu, který způsobili tím, že souhlasili v rámci svého hlasování s ratifikací dca smlouvy.

Informování Prezidenta (oznámení s výzvou)

Stručné info

připravuje se

Zapojení lidí do skrze hlasování do procesu ratifikace dca (výkon lidského práva)

Stručné info

připravuje se

Výzva k veřejnému hlasování občanů o dca smlouvě (ANO – NE)

Stručné info

připravuje se

Veřejné oznámení výsledků hlasování občanů ve vztahu k dca (ANO – NE)

Stručné info

připravuje se

Posouzení souladu/rozporu dca smlouvy s vnitrostátním právem (Ústavou, ÚZ o bezpečnosti)

Stručné info

Analýza mezivládního návrhu dca smlouvy z pohledu jejího souladu s vnitrostátním právem (Ústavou, Ústavním zákonem o bezpečnosti).

Posouzení souladu/rozporu dca s mezinárodním právem 

(zejména klíčovými všeobecně platnými zásadami mezinárodního práva pro přátelské vztahy a spolupráci a ratifikovanými Mezinárodními smlouvami)

Stručné info

připravuje se

Analýza uzavřené platné NATO SOFA smlouvy z pohledu její “právní závaznosti a dostatečnosti” 

Stručné info

Posouzení “legitimity” vlády ČR dca smlouvu uzavřít a ostatních veřejných činitelů (Parlamentu, Senátu a Prezidenta) dca smlouvu ratifikovat.

Posouzení dca smlouvy z pohledu souladu/nesouladu či obcházení Charty OSN

Stručné info

Dca smlouva je dle veřejného vyjádření Ministerstva obrany ČR mezistátní smlouva, která má být na základě návrhu vlády ČR uzavřena s USA kvůli tomu, že nad rámec smlouvy “NATO SOFA z roku 1951” upravuje další oblasti, kterým se 23 letá smlouva nevěnuje a je prý “výhodné” nastavit si bilateráně spolupráci v oblasti obrany nad její rámec a podrobněji.

Tak se na tento návrh z pohledu tvrzení veřejného vyjádření Ministerstva obrany ČR podíváme.

 Posouzení souladu/rozporu či obcházení dca smlouvy s MS o konvenčních ozbrojených silách v Evropě

Stručné info

Dca smlouva je dle veřejného vyjádření Ministerstva obrany ČR mezistátní smlouva, která má být na základě návrhu vlády ČR uzavřena s USA kvůli tomu, že nad rámec smlouvy “NATO SOFA z roku 1951” upravuje další oblasti, kterým se 23 letá smlouva nevěnuje a je prý “výhodné” nastavit si bilateráně spolupráci v oblasti obrany nad její rámec a podrobněji.

Tak se na tento návrh z pohledu tvrzení veřejného vyjádření Ministerstva obrany ČR podíváme.

Posouzení souladu/rozporu či obcházení dca smlouvy s MS OSN o obchodu se zbraněmi

Stručné info

připravuje se

Posouzení dca smlouvy v kontextu MS uzavřených s Ruskou federací

Stručné info

připravuje se

Porovnání znění návrhu dca smlouvy se smlouvou uzavřenou s USA na radarovou stanici (tzv. SOFA), která nebyla pro odpor veřejnosti ratifikována 

Stručné info

připravuje se

Porovnání znění návrhu dca smlouvy s bilaterální smlouvou uzavřenou s Německem o přechodném pobytu ozbrojených sil na území druhého státu

Stručné info

připravuje se

“Online přednáška”

 na téma “suverenita státu a kdo je suverénem podle práva ČR”

Stručné info

připravuje se

“Online přednáška”

 na téma “Všeobecně platné zásady obyčejového mezinárodního práva pro přátelské vztahy a spolupráci”

Stručné info

připravuje se

“Online přednáška”

 na téma “právních dopadů pro ČR, které sebou nese ratifikace dca smlouvy a právní odpovědnost státních činitelů za její uzavření a ratifikaci”

Stručné info

připravuje se

“Online přednáška”

 na téma “práva lidu, jako nositele suverénní moci vládnout, aktivně se zapojit do vlády svojí země”

Stručné info

připravuje se

“Online přednáška”

 na téma “vazalství podle knihy Blocha o feudální společnosti”

Stručné info

připravuje se

“Online přednáška”

 na téma “jak lze s pomocí práva mírumilovně harmonizovat vztah občanů ke státu”

Stručné info

připravuje se

“Ústavní žaloba”

Stručné info

připravuje se

Email

Poslat e-mailovou zprávu

Pokud byste měli jakékoliv dotazy či připomínky k podkladům, napište mi, prosím, e-mailovou zprávu.

Děkuji. 

Daniela Šenarová

Mgr. Daniela Šenarová

Copyright © 2024 Mgr. Daniela Šenarová. All Rights Reserved.