Holistická činnost se zaměřuje na přirozené slaďování lidského systému vědomí do souladu/harmonie s jednotnými universálními principy universálního řádu Bytí podle metody holistické spravedlnosti.

Tuto činnost provádím osobně dle přirozené holistické spravedlnosti fungující v jednotném duchu universálního řádu a jeho principů, které učím druhé vědomě znát a dodržovat, aby byla zachovávána či obnovována rovnováha a jednota v Bytí jako Celku.

U doplňkových odborných služeb, které osobně neposkytuji, pouze zprostředkovávám jako nestranný prostředník, nenesu odpovědnost za jejich výkon, proto se tyto služby hradí extra. Jako průvodce vědomou harmonizací nicméně svoje klienty podporuji tak, že jim v rámci provádění vědomým harmonizačním procesem pomáhám, jakožto holistický právník znalý universálních principů i legitimních/obecně platných právních pravidel, regulovat poskytování těchto služeb, tak aby se předcházelo nevědomým sporům a neférovostem.

Telefonická či online setkání a jednání

Tato činnost poskytovaná v rámci servisu poskytovaného za účelem vědomé harmonizace vztahu k Bytí jako Celku se zaměřuje na ad hoc operativní podporu holistického právníka a průvodce vědomou harmonizací podle holistické spravedlnosti, která slouží primárně k vedení “vzájemného dialogu”, konzultování a doporučování konkrétních kroků, postojů, možností rozhodování a jiných informací mezi jedincem/i a holistickým právníkem a průvodcem vědomou harmonizací v duchu přirozeného universálního řádu a jeho principů a slaďováním chování jedince s jeho fungováním.

 Osobní harmonizační setkání

Tato činnost se zaměřuje na odhalení vnitřní rozladěnosti (dis harmonie) v systému vědomí jedince/ů, kteří jsou spolu ve vzájemném vztahu/interakci či určité vazbě a stínového vzorce a působení pokřivené osobnosti na Bytí jako Celku (aby mohly být vědomě integrovány a  narovnány a skrze nové konkrétní rozhodnutí a činy zharmonizovány) a tím dosaženo souladu s Bytím jako Celkem a jeho projevy podle universálního řádu a jeho principů.

Holistický vhled do nerovnováhy polarit a diagnostická konstelace

Tato činnost spočívá v diagnostice konkrétní “disharmonie/odklonu/odporu” existující v systému lidského vědomí daného jedince projevující se na úrovni bytostného vztahu k Bytí jako Celku, která daného jedince k nevědomému “škodlivému jednání” na úkor Bytí jako Celku (tj. ve vztahu k sobě či druhým). Součástí tohoto řešení může být i praktická universální konstelace a demonstrace  nerovnováhy polarit, během které se disharmonie rozkrývá, odhaluje a zvědomuje a napravuje se vědomě.

Doporučení řešení na vyrovnání vztahu polarit a jejich odrazu v konkrétním vztahu dle holistické spravedlnosti (sebenáprava)

Tato služba spočívá v činnosti zaměřující se na nalezení a doporučení konkrétního harmonizačního (vyvažujícího) vědomého řešení skrze sebenápravu, jež nasměřuje obě polarity ve vědomí zpět vztahu universální rovnováhy a jednoty, ve které budou moci fungovat tak aby spolupracovaly a doplňovaly se ve prospěch celku. Součástí tohoto řešení může být i doporučení k harmonizaci konkrétního vztahu, který nerovnováhu ve vztahu polarit ve vědomí v hmotné úrovně vědomí manifestuje a odráží.

Provádění procesem vědomé harmonizace

Činnost spočívá v postupném provádění jedince vědomou harmonizací bytostného vztahu k  Bytí jako Celku tak, aby vědomě udržoval či směřoval svůj systém vědomí do souladu s Vědomím/Bytím jako Celkem a podporoval ho při překonávání limitů, odporů a překážek, které v rámci probíhající harmonizace ladí do souladu s přirozeným fungováním universálního řádu a jeho principů.

Samostatnou součástí této činnosti může být i přednáška o universálním řádu Bytí a jeho principech, jejichž znalost pomáhá prakticky ladit se na dodržování universálního řádu, jež vede k harmonickému bytí

Důvěrná holistická diplomacie

Tato činnost staví na konsensuálním (nenátlakovém a nemanipulativním) tvořivém nalézání a vyjednávání harmonizačního = spravedlivého řešení a dohody (jež jsou aktem, v rámci kterého dochází k zachování, obnovení, znovunastolení rovnováhy, férovosti, spravedlnosti a harmonie ve vztahu) a v aktivní participaci na tvořivém nalézání konkrétních návrhů pravidel, dohod a řešení v souladu s holistickou spravedlností, jejž budou v souladu s universálními principy Bytí jako Celku.

Služby holistického mediátora

Tato činnost spočívá v zajištění a vedení holistických mediačních jednání v duchu universálních principů podle holistické spravednosti mezi dvěma a více stranami, které se dostali do konfliktu či sporu, anebo chtějí budoucím sporům předejít tím, že spolu nastolí reciproční férové dohody, smlouvy, kooperace, obchody a jiné směny.

Služby holistického právníka

Tato činnost  spočívá zejména v nestranné podpoře holistického právníka prováděné ve prospěch jednoho či více jedinců, která spočívá v doporučování spravedlivých pravidel a návrhů dohod či jejich adekvátní úpravě tak, aby respektovala přirozená lidská práva a universální řád a jeho principy.

Intenzivní pobyt pro jednotlivce i skupiny

Jedná se o holistický servis, který se poskytuje jednotlivcům, párům nebo nebo skupince během retreatu/pobytu, kdy jednotlivci jsou vystaveni přítomnosti holistického průvodce a právníka,  se kterým můžou prakticky vědomě narovnat současně svůj bytostný vztah k sobě/své interní části Bytí, jakož i k druhým/externí části svého Bytí. Pobyt je vhodny pro ty, kteří zažívají určité konkrétní obtíže, problémy, disharmonie a spory, s jejichž uchopením a řešením chtějí prakticky pomoci alternativně (tj. mimosoudně) a svoji situaci  vyřešit komplexně, vědomě, harmonicky a komplexně vůči sobě i druhým , aby se jim nevracela v budoucnu sice skrze jiné kulisy, ale ve stejné konstelaci polarizace.

Často kladené otázky

Kdo je „holistický právník“ a „holistický průvodce přirozenou spravedlností"

Holistik z obecného pohledu je průvodcem záměrnou/vědomou harmonizací lidského systému vědomí do souladu s Bytím jako Celkem, potažmo je pak harmonizátorem vztahů pomocí určité universální metody, která nenásilně/vědomě vede a směřuje člověka k vylaďování a narovnávání svého primárního vztahu k sobě jako Existenci/celistvému Bytí/Životu jako Celku.

„Holistický právník a průvodce harmonizací vztahů podle přirozené spravedlností“ je pak právník, který respektuje universální řád Bytí a jeho principy včetně fungování přirozené spravedlnosti, díky kterým umí vidět, objasňovat a odhalovat skutečnou duchovní podstatu projevových vztahových obtíží a disharmonií, které si člověk tvoří svým pokřiveným vztahem k Bytí jako Celku, jež člověka upozorňují na jeho pokřivení či odklon od fungování přirozeného řádu a vrací ho zpátky k tomu, aby se napravil do jeho souladu.

Čím se odlišuje činnost holistického právníka od jiných konvečních právnických profesí (advokáta, rozhodce, soudce, legislativce atd.) ?

Zásadním rozdílem v kompetencích a činnosti „advokáta“ a „holistického průvodce spravedlností“ je, že advokát činí pro/za klienta konkrétní úkony ve vztahu k protistraně, kdežto „holistický průvodce spravedlností“ nic za žádného klienta nekoná, protože nikoho nezastupuje.

Holistický právník působí jako neutrální harmonizátor vztahů tak, že podporuje jedince ve vlastním činění a konání zapojením vlastních sil a vede je k rozpoznání a přijetí odpovědnosti za svá rozhodnutí a chování a jejich dobrovolné nápravě, pokud byla ve vztahu k Bytí jako Celku škodlivá či na úkor sebe nebo druhých.  

Co je klíčovou rolí holistického právníka jako tvůrce pravidel a praktického vykonavatele universálního řádu Bytí a jeho principů, na kterých funguje přirozená spravedlnost?

Holistický právník slouží ve prospěch dodržování universálního řádu, jeho přirozených principů jednoty, rovnováhy a legitimity plus hodnot (jako je svébytnost, důstojnost, soběstačnost člověka) a za účelem jejich praktického dodržování a naplňování respektuje jejich svrchovanou existenci při výkonu přirozené spravedlnosti.

V případě, že určuje pravidla, kterými se mají řídit jiné lidské bytosti, holistický právník vyžaduje nejen jejich souhlas a podpis, ale i to, aby vědomě chápali k jaké ochraně konkrétních hodnot daná pravidla slouží a proč je žádoucí je bez nucení dobrovolně dodržovat, k čemu vede výslovný souhlas a nesouhlas, jakož i dobrovolné dodržování bez výslovného souhlasu (faktickým konáním), stejně jako pouhé písemné schvalování pravidel bez jejich reálného naplňování skutky.

Co je klíčovou rolí holistického právníka, jako průvodce Vědomou/Záměrnou harmonizací vztahů, podle universální metody holistické spravedlnosti?

Při vědomé harmonizaci vztahů holistický průvodce aplikuje na každého člověka a jeho tvoření universální metodu – holistickou spravedlnost (která funguje v duchu universáního přirozeného řádu a jeho principů jednoty, rovnováhy a legitimity). Universální řád a jeho pravidla ctí jako svrchovaný, kterému je jakýkoliv jiný řád pravidel stvořený bytostmi podřízen.

Proces vědomé harmoniace staví na „tvořivém spravedlivém řešení s aktivním zapojením všech, kteří jsou konkrétní životní situací osobně dotčeni, přičemž nikoho k Záměrné harmonizaci svého vztahu k Bytí/Celku nenutí, jen ji nabízí.

Při Vědomé harmonizaci vztahů respektuje jak lidskou autonomii a její kvality, tak i lidskou jedinečnost a tedy i odlišnost subjektivního vnímání skrze svůj jedinečný systém vědomí. Staví na vrozeném potenciálu každé lidské bytosti, která je svébytná ve svých rozhodnutích, za které nese svojí plnou duchovní odpovědnost.

Současně přitom holistický právník ctí universální rovnocennou a celistvou bytostnou podstatu všech lidských bytostí, kterou nepovyšuje, ani neponižuje nad sebe či jiné. 

Holistický právník staví svoji činnost na šetrnosti k lidským zdrojům a dodržuje universální princip „Legitimity“ (svobodně poskytnutého souhlasu svébytnou bytostí skrze její rozhodnutí či volbu).

Telefon

00420 603 703 129

Email

office@senarova-daniela.cz

Pracovní doba

Po – Pa: 10.00 – 18.00