O mně (moje poslání a vize)

Jak jsem dospěla od pozitivního práva k přirozenému právu

 

Od roku 2002 jsem prošla “rozličnými společensko-profesními rolemi” zabývajícími se výkonem systémově naučeného výkonu spravedlnosti skrze určité role a tzv. právní obory (advokátky, rozhodkyně ad hoc, zapsané mediátorky) skrze které jsem prakticky poznala nejen, jak náš právní systém skutečně funguje, resp. nefunguje celistvě a podpůrně pro člověka a harmonizaci jeho vědomí. Je tomu spíše naopak tím, že člověka odvádí od svojí tvořivé bytostné podstaty, principů přirozeného Bytí, na kterých funguje universální řád a vrozené schopnosti člověka svůj život ovlivňovat a tvořit tím, že člověk vědomě poznává, mění a napravuje svoje vlastní pokřivené či nevyrovnané postoje, minulá rozhodnutí skrze poznávání jejich nepřiznivých či škodlivých důsledků. Jak jsem sama poznávala vlastní skutečnou tvořivou moc, poznávala a pronikala jsem do přirozených principů fungování “universálního přirozeného řádu Bytí”, kterému podléhají všechna stvoření skrze svůj systém vědomí.  

Postupně, jak jsem rozšiřovala svoji znalost konvenčních (zavedených) právních oborů od občanského, ústavního a mezinárodního práva, které se bytostně dotýkají člověka a jeho vztahů k jiným lidem z pohledu různých rolí a postavení, zjišťovala jsem, že tyto zavedené konvenční obory upravují pravidla pro fungování různorodých vztahů vždy podle určitých společenských hodnot a zájmů, nikoliv však podle skutečné = přirozené podstaty člověka a bytostného vrozeného zájmu a hodnot, které jedinečným způsobem vycházejí pro každého člověka z Celku v závislosti na tom, jak se daný člověk sám chová k sobě a k ostatním živým bytostem. 

Jak jsem hlouběji pronikala do uměle vymyšlených útrob a mechanismů fungování našeho právního = společenského systému výkonu spravedlnosti, tím více jsem vnímala, jak je nepřirozený a nečitelný pro člověka, neboť není postaven na aktivním zapojení tohoto člověka do řešení skutečné podstaty a příčiny, ale na pouhém řešení důsledků a následků pomocí umělých autorit a nevědomých pomocníků, které na účet daného člověka za něho/namísto řeší jím stvořené situace (tím ho vedou od svojí tvořivé síly), přičemž však člověku svým řešením nepomáhají skrze pochopení a přijetí odpovědnosti ke skutečné dobrovolné nápravě. 

Nasměrování člověka k sebe-harmonizaci 

Náš společenský = právní systém je postaven na myšlenkovém “konceptu” zas-tupitel-ského systému a na právní fikci suverenity státu a jeho odvozené kompetence suveréna vykonávat nad lidem “státní moc”, kdy tzv. “umělé autority” = lidé ve společensky uznávaných funkcích (např. jako legislativci – poslanci a senátoři, soudci, advokáti, exekutoři, státní zástupci atd.) nastolují všeobecná, společenská či smluvní pravidla, podle kterých se mají lidé v daném společenství chovat, anebo na základě nich, tato pravidla prakticky vykonávat.

Lidé tak prakticky odevzdávají svoji vlastní tvořivost a rozhodování do rukou méně či více povolanějších jiných jedinců, kteří jim utvářejí (a mnohdy manipulují) jejich životy a tím se stávají nesuverénními a závislými na těchto autoritách. Život i tak se však děje v neviditelném duchu přirozené spravedlnosti, která funguje na universálních principech jednoty a rovnováhy a přináší lidem lekce a okamžiku prozření.

Při své holistické službě ve prospěch Bytí jako Celku se opírám o svoje celoživotní lidské i odborné znalosti, zkušenosti, dovednosti a poznání, kdy s pomocí universálně fungujících přirozených principů v duchovní úrovni Bytí jako Celku, na kterých funguje i holistická spravedlnost, podporuji druhé lidi v procesu “vědomé harmonizace” jejich bytostného vztahu k Bytí jako Celku, Sobě a Druhým” (jehož je každý lidská bytost součástí) tak, aby svoji vlastní svébytnou vůli projevovali v souladu s universálním řádem Bytí a jeho principy a za dále, aby za karmické důsledky svojí  egoistické vůle (kterou ze své nevědomosti projevili odděleně či v rozporu s universálním řádem Bytí) bez boje a odporu přijali svébytně vlastní odpovědnost a dobrovolně vztahy s druhými narovnali, popř. jim napravili případné škody, které v nevědomosti zapříčinili na sobě nebo na druhým, popř. tuto svoji bytostnou odpovědnost nepřenášeli na druhé.

Vize

Pokud se lidé znovu s pokorou navrátí k plnění Vyšší vůle Bytí/nikoliv Ega, se kterou se pojí dodržování universálního řádu Bytí a jeho principů (kterému jejich individuální vědomí bytosti stvořené z Vědomí Celku podléhá, i když je ještě zatím ovládá jejich egoistická vůle a proto i věří, že jsou na Podstatě celé existence = Vědomí Bytí jako Celku nezávislí a zcela svobodní a můžou si proto i sami tvořit ze své vlastní vůle, co chce či po čem touží jejich Egoistická Mysl ignorující či nerespektující universální řád Bytí, aniž by za to pak nenesli karmické důsledky) a budou byt a tvořit v souladu s Bytím jako Celkem a jeho universálním Duchem (tj. s v harmonii, s pokorou, respektem a láskou k Podstatě celého stvoření), bude se v nich přirozeně obnovovat a proudit jejich lidským systémem Vědomí – Láska (harmonické Světlo), které budou přirozeně vyzařovat a pomáhat tvořit harmonické vztahy s ostatními bytostmi a tvori na Zemi, které jsou rovněž součástí celistvého Vědomí Bytí = Celku).

Pokorné přání

Přeji si, aby se lidé mohli přirozeně (na)vracet do své autonomní tvořivé podstaty, rozvíjet se a dospívat do svého skutečného duchovního potenciálu a lidství, ve kterém přestanou se sebou i druhými podle naučených společenských pravidel “manipulovat” a místo toho beze strachu dobrovolně a proaktivně napravovali (z pohledu Bytí Celku) Egem pokřivené destruktivní nastavení svojí Mysli a z ní pocházející jejich záměry, rozhodnutí a chování, jimiž škodili či působí proti Vyšší vůli Vědomí, a to buď na úkor sebe nebo druhých a tím proti Celku.