Hodnoty
a principy spolupráce

V případě, že Vám nestačí vzájemná shoda o těchto základních principech pro spolupráci a chcete spolupracovat výhradně na základě detailně ujednaných podmínek, popř. při současném uzavření doložky mlčenlivosti apod., které budou všemi stranami stvrzeny v písemně uzavřené smlouvě, pro vypracování takové smlouvy na míru je třeba zaslat žádost o zajištění nastavení servisu na svoji míru a zaplatit za sjednaní takové smlouvy reciproční příspěvek na vypracování takové smlouvy.

Navigace 

Kroky, ve kterých se přirozeně aktivuje a deaktivuje poskytování a čerpání holistického servisu

Výběr a zaplacení hodnoty servisu na zajištění kapacity pro realizaci

(Aktivace servisu)

 

Rezervace termínu, místa a konkrétní činnosti pro poskytování

Realizace domluvené činnosti do výše zaplacené hodnoty

Ukončení servisu s možností dalšího čerpání po dalším zaplacení

(Deaktivace servisu)

Základní vstupní náklady a výdaje, které se kompenzují

Základní vstupní výdaje a náklady, které vznikají  v souvislosti s poskytování a čerpáním servisu a které je třeba poskytovali servisu vyvažovat, aby nebylo poskytování/čerpání servisu na jeho úkor

1. Základní směnou hodnotou a měrnou jednotkou reciproční spolupráce je jedna hodina energetické kapacity věnovaná na realizaci činnosti

1. Základní směnnou hodnotou a měrnou jednotkou reciproční spolupráce je jedna hodina duchovní/energetické kapacity člověka věnovaná na zajištění časové kapacity holistického právníka a průvodce harmonizací za účelem praktického uskutečnění (realizace) dohodnuté činnosti v rámci přirozeného vědomého harmonizačního procesu, který příjemce servisu prochází či bude procházet.

Hodnota směňovaná příjemcem servisu jeho poskytovali je hodnotou základní, protože  je určena na zajištění zaplacení odpovídajícího rozsahu energetické kapacity a vstupních nákladů daného holistického servisu. Tato hodnota odpovídá součinu či násobku příjemcem dobrovolně vybraného a zaplaceného počtu hodin energetické kapacity a je základním oceněním kapacity poskytovatele holistického servisu bez ohledu na jakékoliv (kladné či záporné) okolnosti.

Reciproční měrná jednotka (kterou je 1 hod energetické kapacity) činí 1.000 Kč/hod pro jednotlivce. V případě, že kapacitu společně sdílí více jednotlivců najednou, vstupní poplatek platí každý jednotlivec (stejně jako každý host u jednoho stolu v restauraci platí svoje jídlo), nedojde-li k uzavření ad hoc dohody o poskytování a čerpání servisu na míru (u které se servis přizpůsobuje na míru lidem, kterými bude servis na míru vědomě čerpán).

Příspěvek na daný servis se zpravidla platí před zahájením poskytování servisu v souvislosti s rozhodnutím příjemce/ů servisu o potřebě čerpání konkrétní činnosti/í spadající do vědomé/záměrné harmonizace člověka a jeho bytostného vztahu k životu jako Celku.

Servis se zahajuje až po zaplacení příspěvku na jeho poskytování (buď v hotovosti nebo po té, co je jeho úhrada připsána na účet).

Servis (potažmo pak i vybraná činnost) je poskytován do té doby, do kdy úhrada zajišťuje základní ocenění energetické kapacity a nákladů věnovanách na realizaci dohodnuté činnosti (tedy i poskytování samotné činnosti probíhá do doby, který kryje uhrazená hodnota její úhradu).

1. Dobrovolný dar příjemce servisu, kterým projevuje svoji spokojenost

Svoji subjektivní spokojenost může příjemce servisu svébytně vyjadřit dobrovolným navýšením svého základního příspěvku na náklady a výdaje, který pouze vyvažuje vstupní a realizační náklady poskytovatele (nikoliv jeho zisk), a to svým dobrovolným darem, kterým za sebe podpoří rozvoj přirozené holistické vědy a vědomé harmonizace vztahů podle přirozené holistické spravedlnosti. 

3. Co zahrnuje a nezahrnuje základní nutné vyrovnání časové kapacity holistické právníka a průvodce vědomým harmonizačním procesem

Pokud nebude předem písemně ujednáno jinak, příjemce servisu hradí (jako reciproční vyvážení energetických výdajů a nákladů) základní částku jako “náklad spojený s poskytnutím daného servisu. V případě, že by tento náklad nebyl poskytovateli servisu vyrovnán,  vznikala by mu tím reálná újma. Proto se tento základní příspěvek zpravidla platí poskytovateli servisu předem a jeho neposkytnutí je důvodem k jeho nezahájení, přerušení či ukončení servisu.

Příspěvek na poskytování daného servisu nezahrnuje jiné výdaje a náklady, které jsou při poskytování servisu vynaloženy extra či je bude třeba vynaložit v souvislosti s poskytováním daného servisu v rámci harmonizace vztahu, resp. vybrané zajiťované služby (jako jsou např. jakékoliv poplatky, poštovné, cestovní výdaje, náklady spojené se zajištěním odborné mediační, advokátní, notářské a jiné služby atd.), které se kompenzují extra, pokud jejich vynaložení bylo výslovně příjemcem/i servisu odsouhlaseno.

4. Náhrada nákladů spojených s cestováním a ubytováním

Náhrada cestovních výdajů odráží reálné výdaje (v případě dopravy autem, busem, vlakem či letadlem), a to podle dokladu, který tento výdaj prokazuje.

V případě cestování na/z jednání či osobního setkání délšího jak půl hodiny/1 cestu, lze požadovat i kompenzaci času stráveného záměrným cestováním na toto jednání či osobní setkání (tam a/nebo zpět).

Náhrada výdajů za stravu a ubytování v případě cesty za příjemcem/i servisu mimo místo jeho obvyklého poskytování (na jeho výslovnou žádost) odráží rovněž vynaložené reálné výdaje, které jsou doloženy stvrzenkou. Příjemci servisu mohou po vzájemné dohodě místo toho sami na své náklady zajistit poskytovateli servisu důstojné ubytování a stravu.

 

Objasnění reciproční cenové politiky (ekonomiky recipročního příspěvku na vstupní výdaje a dobrovolné dary na podporu holistické služby ve prospěch Celku

Záměrem mojí směnné politiky je přístupnost, dostupnost, recipročnost a prospěšnost pro obě strany smlouvy.

Poskytování jakékoliv činnosti ve prospěch jiného jedince/ů vyžaduje jisté vstupní výdaje a náklady na zdroje jakéholiv poskytovatele činnosti, který má přirozené právo chtít vyvažovat od příjemce činnosti do neutrální rovnováhy.

Nastavená politika tak nastavenými pravidly v duchu universálního řádu Bytí chrání obě strany před vznikem újmy tím, že vyžaduje pro poskytování servisu dobrovolný vědomý souhlas obou stran vztahu (konsensální dohodu), jakož i reciproční plnění, v rámci kterého si příjemce dobrovolně vybere a zaplatí poskytovali servisu jeho základní vstupní náklady a realizační výdaje spojené s poskytováním a čerpáním harmonizačního servisu, ve kterém klíčovou činnost poskytuje holistický právník a průvodce vědomou harmonizací.

V rámci servisu, ve kterém je nabízena jeho příjemci mediace, je možné, aby s ostatními účastníky dohodl, že se budou na nákladech a výdajích mediace podílet, a to i různým poměrem. Pro tuto optimalizaci nákladů je třeba uzavřít všestrannou dohodu i s poskytovatelem servisu.

Recipročně férové hodnoty a principy
vzájemné spolupráce

O. Základní hodnoty vzájemné spolupráce

Základními hodnotami, na kterých bude probíhat spolupráce, jsou zejména:

a) týmová spolupráce ve společném záměru, jednotném a prospěšném duchu (zákaz jednání na úkor či škodě druhé strany)

b) vyvážené a rovnocenné postavení stran, (zákaz povyšování či ponižování jedné strany)

c) oboustranná férovost 

d) otevřené, čestné a upřímné chování podporující vzájemnou důvěryhodnost, bez falešných slibů a lhaní

e) respektování osobní integrity a svébytnosti vůle jedince (tj. možnost svobodně se rozhodovat a nést za to i svoji odpovědnost)

f) včasné vyjasňování jakýchkoliv nedorozumění a konfliktů

g) mimosoudní vyjasňování a řešení jakýchkoliv vzájemných sporů

1. Vybrání standardního hodinového holistického servisu, pokud si nezvolíte některý balíček či nastavení servisu na míru

Pokud nedojde k uzavření dohody o jiné variantě holistického servisu, je uzavřena dohoda o poskytování a čerpání základního hodinového holistického servisu, který se recipročně vyvažuje na bázi placení určitého hodnoty kapacity a nákladů vynaložené na konkrétní holistickou činnost, kterou budete čerpat po zaplacení do vyčerpání úhrady.

Hodina kapacity se hradí ve vstupní nákladové hodnotě 1.000 Kč, pokud není domluvena jiná hodnota na míru. V případě, že kapacitu společně sdílí více jednotlivců najednou, vstupní poplatek činí 800 Kč/hod pro každého jednotlivce, pokud není uzavřena jiná konkrétní dohoda na míru.

Vedle kapacity se platí i další základní vstupní náklady, které obnáší budoucí praktická realizace dohodnuté holistické činnosti.

Jsou to jiné či další výdaje a náklady, které jsou při poskytování servisu vynaloženy extra či je bude třeba vynaložit v souvislosti s poskytováním daného servisu v rámci harmonizace vztahu, resp. vybrané zajiťované služby (jako jsou např. jakékoliv poplatky, poštovné, cestovní výdaje, náklady spojené se zajištěním odborné mediační, advokátní, notářské a jiné služby atd.), které se kompenzují extra, pokud jejich vynaložení bylo výslovně příjemcem/i servisu odsouhlaseno.

 

2. Zaplacení základní vstupní hodnoty servisu na zajištění časové kapacity pro realizaci činnosti

Jakmile dojde k zaplacení vstupní hodnoty daného servisu ze strany příjemce daného varianty holistického servisu, poskytovatel servisu zajistí adekvátní kapacitu holistického právníka a průvodce na budoucí realizaci činnosti a potvrdí mu úhradu.

Pokud není z předchozího jednání stran zřejmé, jakou holistickou činnost má příjemce servisu čerpat a poskytovatel servisu zajistit, poskytovatel servisu jeho příjemce e-mailem vyzve ke konkretizaci konkrétní holistické činnosti, která má byt v rámci daného servisu poskytnuta v rámci zaplacené hodnoty servisu. 

Uzavřením dohody o upřesnění činnosti a jejího předběžného termínu o zahájení a dokončení upřesněné činnosti dochází k aktivaci servisu.

3. Konsensus či potvrzení konkrétní holistické činnosti a ujednání termínu pro její zahájení (Kalendář a rezervace)

Jakmile dojde k zaplacení vstupní hodnoty daného servisu na zajištění kapacity a předpokládaných základních výdajů na budoucí realizaci činnosti, příjemce holistického servisu uzavře s jeho poskytovatelem dohodu o upřesnění konkrétní holistické činnosti včetně požadovaného termínu na její zahájení a dokončení tak, aby bylo možné zahájit její praktickou realizaci.

Tato dohoda vzejde z formulářového návrhu příjemce servisu, který je zveřejněn na webu www.senarova-daniela.cz a bude uzavřena akceptací či upřesněním tohoto návrhu skrze e-mail. Uzavřením konkrétní dohody o předmětu činnosti a časovém termínu pro její poskytování dochází k aktivaci holistického servisu (tj. splnění základních smluvních podmínek pro jeho poskytování a čerpání).

4. Praktické naplňování holistického servisu až do výše uhrazené hodnoty kryjící zaplacenou příjemcem servisu

Po aktivaci holistického servisu dochází ke vzájemné spolupráci mezi příjemcem a poskytovatelem servisu, při které dochází k praktickému naplňování konkrétní domluvené holistické činnosti a jejímu poskytování příjemci servisu, a  to pokud možno v předběžně ujednaných termínech.

Holistická činnost se poskytuje a čerpá recipročně, tj. v takovém hodinovém rozsahu, v jakém příjemce dobrovolně hradí kapacitu a náklady spojené s její praktickou realizací.

5. Oznámení o přerušení pokračování servisu, které trvá do dalšího zaplacení časové kapacity

Pokud není sjednána pevná hodnota za poskytování holistického servisu včetně maximálního rozsahu kapacity či konkrétního plnění krytého úhradou, mezi příjemcem a poskytovatelem servisu platí dohoda, že poskytovatel zajištuje reálné poskytování konkrétních činností jen do výše reálné úhrady příjemcem servisu, která musí krýt zaplacení vstupní kapacity a výdajů spojených s realizací dané činnosti spadající do holistického servisu, popř. jiné doplňkové činnosti, kterou poskytovatel servisu zprostředkuje jen po výslovné dohodě s příjemcem servisu a poskytnutím úhrady na její realizaci.

Jakmile dojde k využití (spotřebování) zaplacené hodnoty holistického servisu, za kterou byla realizovaná dohodnutá činnost vůči příjemci servisu, dochází k řádnému naplnění dohody a servis se automaticky dekativuje.

Jakmile dojde k využití (spotřebování) zaplacené hodnoty holistického servisu, za kterou byla realizovaná dohodnutá činnost vůči příjemci servisu jen v rozsahu odpovídající výši úhrady a pro dokončení je třeba doplnit úhradu kryjící její praktickou realizaci, dochází k přerušení holistického servisu do doby doplnění další úhrady ze strany příjemce servisu. 

Příjemce servisu dostane oznámení (sms, mailem či jinou formou), že bez jeho úhrady nelze pokračovat v realizaci dané činnosti a bude mu umožněno uhradit adekvátní částku na realizaci nedokončené holistické činnosti a s ní spojené náklady, které jsou vynakládány pro příjemce servisu.

6. Ukončení poskytování servisu s možností obnovit znovu servis

Dojde-li k ukončení holistického servisu následkem řádného dodržování hodnot a princiů spolupráce a splnění dohodnuté činnosti zajišťované poskytovatelem servisu a k řádnému zaplacení = vyrovnání hodnoty spojené s její praktickou realizací za strany příjemce servisu, dochází k řádnému zániku dohody a k ukončení poskytování  servisu (jeho dekaktivaci) s tím, že příjemce může v případě dalšího zájmu servis znovu aktivovat a čerpat.

7. Ukončení poskytování servisu bez možnosti další spolupráce

Dojde-li k ukončení holistického servisu následkem porušování hodnot a principů spolupráce, anebo ukončení dalších úhrad ze strany příjemce servisu, anebo ze strany poskytovatele z důvodu, že nejsou kryty reálné náklady na faktické zajištění konkrétní činnosti, a vlivem či v důsledku tohoto rozhodnutí a jednání příjemce servisu nešlo dojít k řádnému dokončení konkrétní holistické činnosti, poskytovatel holistického servisu neodpovídá za nedokončení dané činnosti, ani navazující důsledky vzniklé příjemci servisu v této souvislosti.

Pokud dojde k přerušení či ukončení úhrad příjemcem servisu z důvodu objektivních výhrad a připomínek k poskytování holistických činností, má příjemce servisu právo poskytování servisu písemně reklamovat (nejpozději do 15 dnů od skončení jeho poskytování) s tím, že uvede svoje konkrétní výhrady a zjištěné vady plnění tak, aby je poskytovatel servisu mohl přezkoumat a případně mohl prakticky zajistit i adekvátní dobrovolnou nápravu.

Pokud nedojde k jiné dohodě mezi poskytovatelem a příjemcem holistického servisu ohledně budoucího čerpání holistického servisu, příjemce servisu nemusí být v případě reálného vzniku jakékoliv újmy či poškození poskytovatele servisu a jeho subdovatelů (vlivem zastavení úhrad nebo jiného chování při čerpání holistického servisu poškozující harmonickou spolupráci) umožněno v budoucnu jakékoliv další čerpání holistického servisu. 

8. Principy pro ucelený servis s harmonizačním servisem