pro prodej produktů v e-shopu Mgr. Daniely ŠenarovÉ 

Obchodní podmínky 

Obchodní podmínky

(pro e-shop na webu www.senarova-daniela.cz)

Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást kupní smlouvy vztahující se na koupi produktů v internetovém obchodě na webu „www.senarova-daniela.cz“ (dále jen „e-shop“), který je provozován Mgr. Danielou Šenarovou, IČ:71074465, se sídlem Bieblova 182/15, 150 00, Praha 5 – Smíchov, e-mail: office@senarova-daniela.cz

Smluvní vztahy jsou uzavírány v souladu s právním řádem České republiky, zejména relevantními ustanoveními zákona č. 89/20212 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) týkající se kupní smlouvy uzavřené distančním způsobem jako jsou §§ 2079 a násl. ve spojení s §§ 1824 a násl.. 

Kupující uzavřením kupní smlouvy potvrzuje, že se seznámil s úplným zněním těchto obchodních podmínek, že rozumí veškerým jejím ustanovením a že s nimi v plné míře souhlasí.

1. Pojmy

1.1 „Prodávajícím“ se rozumí osoba, která v rámci svojí nabídky uveřejněné na svém e-shopu nabízí k prodeji svoje produkty za pevně dané ceny a se kterou dochází k uzavření kupní smlouvy jako stranou prodávající.

1.2 „Kupujícím“ se rozumí osoba, která akceptuje nabídku Prodávajícího na prodej určitého produktu/ů za pevně danou cenu/y zveřejněné na jeho webu (e-shopu)a se kterou dochází k uzavření kupní smlouvy jako stranou kupující.

1.3 Spotřebitel se rozumí člověk, který na rozdíl od prodávajícího při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti ani v rámci samostatného výkonu svého povolání.

1.4 Produktem se rozumí konkrétní věc hmotného či nehmotného charakteru. Produktem, který nabízí Prodávající ve svém e-shopu je zejména:

a) e-book nebo jiný informační produkt, resp. licence k jeho užití pro běžné nekomerční účely  (tj. jako informační, edukační a či sebe vzdělávací prostředek),

b) šablona pro určitý úkon či jednání,

c) vstupenka na určitou akci,

d) soubor (nosič), anebo konkrétní odkaz, který Kupujícímu „zprostředkovává časově omezený nebo neomezený přístup“ k obsahu produktu (tj. informacím), a to buď ve formě přečtení či shlédnutí Kupujícím vybraného určitého písemného, nebo audio či audio vizuálního autorského díla, anebo ve formě stáhnutí „kopie informačního produktu“ uloženého u Prodávajícího. 

e) časová kapacita holistického průvodce vztahující se na „Výhradní“, „Sdílený“ nebo „Skupinový“ servis, na jehož bázi (tvořenou konkrétními kritérii, cenou časové kapacity a jednotnými zásadami platnými pro všechny typy servisů) holistický průvodce poskytne Kupujícímu na hodinové bázi, a to v rozsahu zakoupené časové kapacity vybranou službu či služby spadající do jeho aktuální nabídky dle platné ceny, která se pojí s daným typem servisem.

2. Objednávka

2.1.Objednávku Kupující zasílá Prodávajícímu skrze objednávkový systém e-shopu nebo na uvedený kontaktní e-mail.

2.2. Informace o produktu a jeho ceně uvedené v e-shopu jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Prodávají není plátcem DPH.

2.3. Kupující vybráním produktu/ů v e-shopu Prodávajícího a jeho/jejich následným objednáním (prostřednictvím vyplnění objednávkového formuláře na webu) akceptuje návrh Prodávajícího na uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím je uzavřena okamžikem zaplacení pevné kupní ceny objednaného/objednaných produktu/ů za smluních podmínek stanovených v těchto obchodních podmínkách. V případě, že k zaplacní objednaného produktu/ů ze strany Kupujícího nedojde, má se za to, že kupní smlouva nebyla uzavřena.

2.4. Podané objednávky jsou závazné pro obě strany. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění veškerých náležitostí objednávkového formuláře, včetně souhlasu se zněním těchto obchodních podmínek.

2.5. Přijetí nabídky/návrhu Prodávajícího na uzavření kupní smlouvy s dodatkem Kupujícího nebo odchylkou není přijetím (akceptací) nabídky či návrhu na uzavření kupní smlouvy podle odst. 2.3. V případě, že objednaný produkt nebude ze straně Kupujícího v jeho ceně uvedené na e-shopu zaplacen ve lhůtě nejpozději do 7 dnů od data jeho objednání, jeho objednávka směřující k jeho prodeji samočinně zaniká.

2.6. Kupující získává jakékoliv právo držet a užívat zakoupený produkt až po úplném uhrazení celé jeho ceny. Produkt zůstává do úplného zaplacení jeho ceny ve výhradním vlastnictví prodávajícího.

3. Dodání zakoupeného produktu

3.1. Prodávající zaplacený produkt Kupujícímu zpřístupní, předá či doručí tak, aby Kupující mohl zakoupený produkt/y použít či využít k účelu, ke kterému ze svojí povahy či charakteru slouží), a to prostřednictvím dálkového přenosu (via e-mail), a to bezprostředně po zaplacení ceny produktu, nejpozději však do 7 dnů od zaplacení. Součástí dodávky není služba zaměřená na správnou instalaci či aplikaci zakoupeného produktu. Faktura ve formě daňového dokladu potvrzující zaplacení zakoupeného produktu(ů) obdrží Kupující rovněž na svůj e-mail, a to bezprostředně po zaplacení.

3.2. K řádnému dodání zakoupeného produktu specifikovaného v odst. 1.4. „nehmotné informační povahy“ dochází okamžikem, kdy Prodávající odešle na Kupujícím zadaný e-mail e-mailovou zprávu, která obsahuje buď zaplacený produkt ve formě, která reálně umožňuje zpřístupnění obsahu daného produktu Kupujícímu (pro který si ho zakoupil). Jedná se např. o přiložený soubor (nosič), anebo konkrétní odkaz, který Kupujícímu zprostředkuje přístup k obsahu produktu (tj. informacím), a to buď ve formě přečtení či shlédnutí Kupujícím vybraného určitého písemného, nebo audio či audio vizuálního autorského díla, anebo ve formě stáhnutí „kopie informačního produktu uloženého u Prodávajícího“. Přístup Kupujícího k „obsahu produktu“ je buď dočasný (tzn. na určitou dobu, kterou kryje úhrada Kupujícího), anebo trvalý (tzn. na dobu, po kterou bude daný produkt existovat), což plyne z nabídky samotného produktu. Nejde-li o e-booky a/nebo neplyne-li z nabídky jiná časová omezenost, má se za to, že zaplacený přístup platí na dobu 4 let (což je obecně platná zákonná lhůta, jejímž uplynutím se „promlčuje“ výkon majetkových, dispozičních a licenčních práv vyjma vlastnického práva patřícího autorovi včetně pár dalších zákonných výjimek).

3.3. V případě, kdyby nedošlo k reálnému doručení (dodání) zakoupeného Produktu ve formě umožňující jeho využití pro jeho záměr či účel, pro který si ho Kupující v duchu jeho nabídky kupuje, má Kupující právo obrátit se písemně e-mailem na Prodávajícího (office@senarova-daniela.cz) s písemnou žádostí o nápravné dodání zaplaceného produktu a/nebo daňového dokladu k zakoupenému produktu s doložením zaplacené objednávky.

4. Odstoupení od smlouvy

4.1. V případě, že k tomuto nápravnému dodání zakoupeného produktu/ů a/nebo dokladu nedojde (a to ani přes tuto písemnou žádost Kupujícího) nejpozději do 14 dnů od zaplacení ceny produktu, má Kupující právo na odstoupení od kupní smlouvy s nárokem na vrácení zaplacené kupní ceny.

4.2. Kupující má právo písemně odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě do 14 dnů od zaplacení, pokud zakoupený Produkt (od jehož koupě odstupuje) nijak nepoužil, nepřeprodal, nedaroval apod. a nedošlo současně ani k zahájení činnosti ze strany Prodávajícího spojené s jeho zakoupením (v případě oroduktu „časové kapacity“). Platné odstoupení od kupní smlouvy stačí provést písemným oznámením zaslaným na e-mail Prodávajícího (office@senarova-daniela.cz) se současným prohlášením, od jaké konkrétní koupě odstupuje (je potřeba uvést „o jaký produkt“ se jedná a „v jaké ceně“, „číslo objednávky nebo Fa“). Současně je třeba, aby Kupující uvedl „číslo účtu“ pro vrácení kupní ceny s uvedením data úhrady, pokud nechce zaplacenou cenu použít na úhradu jiného produktu, který chce vyměnit. Na základě platného písemného odstoupení bude kupujícímu na jeho účet vrácena zaplacená kupní cena, pokud se strany nedohodnou na výměně za jiný produkt/y a započtení této ceny na úhradu.

4.3. Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy uzavřené podle § 1837 OZ, poté, co mu byl zakoupený produkt dodán či doručen ve formě nikoliv „hmotného nosiče, ani „digitálního obsahu na nehmotném nosiči“, ale „ve formě e-mailové zprávy obsahující soubor (nosič), anebo konkrétní odkaz, který Kupujícímu zprostředkuje přístup k obsahu produktu (tj. informacím) podle odst. 3.2 těchto podmínek. Kupující potvrzením objednávky s tímto ujednáním souhlasí.

4.4.Prodávající Kupujícího upozorňuje, že odstoupit od kupní smlouvy v případě zakoupení vstupenky na jakoukoliv akci lze max. 3 dny před konáním dané akce. V případě, kdy by se Kupující nemohl zúčastnit akce, na kterou si zakoupil vstupenku, má právo požádat Prodávajícího o zpřístupnění video záznamu z dané akce nebo jinou formu náhradního plnění. V případě, kdy Prodávající svým jednáním nezapříčinil stav, že se Kupující nezúčastnil akce (na kterou si zakoupil vstupenku), Prodávají může, ale nemusí, poskytnout Kupujícímu vstupenku na jinou akci (tzv. náhradní plnění).

4.5. Pokud bude akce zrušena ze strany Prodávajícího, bude Kupující na tuto skutečnost e-mailem upozorněn s návrhem náhradního termínu akce, na kterou obdrží náhradní vstupenku. Pokud Kupující nebude mít o „náhradní plnění“ zájem, může Prodávajícího požádat o vrácení kupní ceny za vstupenku na zrušenou akci.

5. Informace k zakoupení konkrétních v e-shopu nabízených produktů za pevné ceny

5.5.1 Zakoupení časové kapacity za cenu 3.000 Kč/hod platné pro „Výhradní servis“ (určený pro jednu osobu/jednotlivce)

Zakoupením časové kapacity v rámci tohoto typu servisu (produktu) si zajišťujete právo na poskytnutí “mojí individualizované podpory” (servisu) v rozsahu mojí aktuální nabídky služeb a za cenu platnou pro „Výhradní servis“ (tj. 3.000 Kč/hod). „Výhradní servis“ je určen pro jednu živou osobu/jednotlivce, který má zájem o “holistický” přístup (tj. v universálním duchu jednoty a rovnováhy), chce či musí řešit svoji určitou životní situaci individuálně (bez zapojení s jinými osobami např. z důvodu zachování důvěrnosti či podléhá povinnosti mlčenlivosti), anebo je okolnostmi doveden se v ní nechat podpořit na bázi “výhradně poskytovaného servisu (služeb)”. V rámci VÝHRADNÍHO SERVISU činí minimální smluvní cena za 1 hodinu mojí časové kapacity věnované na poskytování kterékoliv služby nabízené v rámci mého servisu holistického průvodce 3.000 Kč a servis poskytuji výhradně jedné osobě či jednotlivci, který si ho platí včetně případných výdajů nezahrnutých podle ceníku v časové kapacitě. Zakoupením časové kapacity v rámci VÝHRADNÍHO SERVISU” osoba/jednotlivec výslovně souhlasí, že poskytování vybrané služby či služeb bude probíhat výhradně pro ni samotnou a díky této “výhradnosti” platí vyšší cenu než v případě sdíleného či skupinového servisu). Dále souhlasí, že výhradně zaplatí či nahradí reálné výdaje spojené s poskytnutím vybrané služby či služeb ve vztahu k holistickému průvodci nebo jiným dodavatelům, které podléhají dle ceníku k náhradě.

5.5.2  Zakoupení produktu – časové kapacity ve výši 2.000 Kč/hod platná pro „Sdílený servis“ (určený pro max. 5 osob/jednotlivců)

Zakoupením tohoto produktu si zajistíte poskytování holistického servisu neboli „mojí individualizované podpory na vaši míru ve formě kterékoliv služby či služeb z mojí nabídky“, a to v rozsahu mojí aktuální nabídky služeb a za cenu platnou pro “Sdílený servis” (tj. 2.000 Kč/hod). Tato výše je stanovena s ohledem na to, že služba či služby budou poskytovány „sdíleně“ spolu s další 1 až max. 4 osobám (dohromady až 5 jednotlivcům/živým osobám včetně vás), které si stejně jako vy – každý sám za sebe – platí stejnou službu v této ceně kromě svých vlastních reálných výdajů nezahrnutých podle ceníku v časové kapacitě. “Sdílený servis” je servis poskytovaný ve prospěch více osob najednou, kterých může být až 5 (např. se může jednat o rodinné příslušníky, partnery, protistrany atd.) a chtějí se při jejím řešení nechat holisticky (tj. v universálním duchu jednoty a rovnováhy) podpořit. Cena časové kapacity holistického průvodce činí 2.000 Kč/hod. Zakoupením časové kapacity pro “Sdílený servis” osoba výslovně souhlasí, že poskytování vybrané služby bude probíhat za účasti dalších až 4 osob (které danou situaci řeší také a díky sdílení podpory platí nižší cenu než v případě “VÝHRADNÍHO SERVISU”). Dále souhlasí. že se rovným dílem podělí o „úhradu či náhradu reálných výdajů spojených s poskytnutím sdílené služby ve vztahu k holistickému průvodci nebo jiným dodavatelům, které podléhají dle ceníku k náhradě. Zakoupením časové kapacity pro “Sdílený servis” (produktu) berete dále na vědomí a výslovně souhlasíte, že může s těmito osobami v rámci poskytování služeb docházet k “výměně a sdílení informací (která je pro poskytnutí profesionální služby nezbytná či účelná), jež díky “sdílení” ztrácejí povahu důvěrných informací. 

5.5.3  Zakoupení produktu – časové kapacity ve výši 1.000 Kč/hod platná pro „Skupinový servis“ (určený pro min. 6 a více osob)

Zakoupením tohoto produktu si zajistíte poskytování holistického servisu neboli „mojí individualizované podpory na vaši míru ve formě kterékoliv služby či služeb z mojí nabídky“, a to v rozsahu mojí aktuální nabídky služeb a za cenu platnou pro “Skupinový servis” (tj. 1.000 Kč/hod).  Skupinový servis je určen pro 6 a více osob/jednotlivců, které – každá za sebe – prožívá a potřebuje řešit určitou (tj. stejnou, anebo typově podobnou) situaci a chce se při jejím řešení nechat podpořit ode mně. Zakoupením časové kapacity v rámci skupinového servisu osoba souhlasí, že poskytování vybrané služby bude probíhat za účasti dalších min. 6 i více jednotlivců/živých osob, které danou situaci řeší také a díky skupinově poskytované podpoře platí nižší cenu (než v případě „Výhradního“ či „Sdíleného“ servisu). Cena časové kapacity holistického průvodce činí 1.000 Kč/hod/osobu. Tato výše je stanovena s ohledem na to, že vybraná služba či služby budou poskytovány „sdíleně“ spolu s dalšími min. 5 osobami (dohromady až 6 jednotlivcům či osobám včetně vás), které si  stejně jako vy – každý sám za sebe – platí stejnou službu v této ceně kromě svých vlastních reálných výdajů nezahrnutých podle ceníku v časové kapacitě. “Skupinový servis” je servis poskytovaný ve prospěch více osob najednou, kterých je min. 6 a více (např. se může jednat o firemní zaměstnance či spolupracovníky, členy komunity, hnutí nebo jakékoliv jiné skupiny či společenství atd.) a chtějí se při jejím řešení nechat holisticky (tj. v universálním duchu jednoty a rovnováhy) podpořit. Zakoupením časové kapacity pro Skupinový servis” osoba výslovně souhlasí, že poskytování vybrané služby bude probíhat za účasti dalších min. 6 a více osob (které danou situaci řeší také a díky sdílení podpory platí nižší cenu než v případě “VÝHRADNÍHO či „SDÍLENÉHO“ SERVISU”).  Dále souhlasí. že se rovným dílem podělí o „úhradu či náhradu reálných výdajů spojených s poskytnutím sdílené služby ve vztahu k holistickému průvodci nebo jiným dodavatelům, které podléhají dle ceníku k náhradě. Zakoupením časové kapacity PRO “SKUPINOVÝ SERVIS” (produktu) berete dále na vědomí a výslovně souhlasíte, že může s těmito osobami v rámci poskytování služeb docházet k “výměně a sdílení informací (která je pro poskytnutí profesionální služby nezbytná či účelná), jež díky “sdílení” ztrácejí povahu důvěrných informací.

5.5.4 Zakoupení produktu – nastavení servisu na míru 

Zakoupením tohoto produktu si zajistíte poskytnutí mojí „podpory“ ve formě „přípravy servisu na míru“. Servis na míru je určen jak jednotlivci, menším i větším skupinám, firmám či určitým spolkům a společenstvím, kteří mají zájem o holistickou podporu při řešení svých životných situací či záležitostí, a to za exklusivních podmínek, které budou vyjednány a domluveny  „na míru“. Aktuální pevná cena za tento produkt je uveřejněna v e-shopu.

Tento produkt se zaměřuje na uspokojení požadavku „nastavit či upravit poskytování některého ze standardních tří typů servisu na míru tak, aby zohledňoval „specifická kritéria“, která mohou mít „vliv“ na upravení standardní (základní) ceny časové kapacity platící pro tři standardizované typy servisů, u kterých se tyto kritéria nezohledňují vůbec, anebo jen v základu, v jakém respektují obecná kritéria právního postavení (jako jsou např. legitimí práva, povinnosti, zájmy či aspekty postavení platné pro jakoukoliv osobu v dané situaci a obecně platné férové zásady pro poskytování servisu či služeb).

Servis na míru je servis, který se nastavuje „na míru“ tak, že zohledňuje „specifická kritéria“, která mohou mít „vliv“ na upravení standardní (základní) ceny časové kapacity platící pro tři standardizované typy servisů, u kterých se tyto kritéria nezohledňují vůbec, anebo jen v základu. V rámci optimalizace servisu na míru klienta se může jednat zejména o tato specifická kritéria:

a) reálný počet osob, které by se do servisní podpory nastavené „na míru“ zapojily,

b) rozsah „rezervované časové kapacity holistického průvodce“ pro poskytování servisu (na bázi min. počtu hodin/měsíčně) a na jak dlouhou dobu,

c) výběr konkrétních služeb holistického průvodce, popř. konkrétní obsah jeho činnosti,

d) předběžná finanční kalkulace či realistický odhad očekávaných nutných výloh, nákladů a poplatků spojených s určitým způsobem řešení či procesem, anebo jeho fází řešení,

e) rozpočet či návrh celkové ceny za komplexní řešení sitauce „na klíč“, který zahrnuje i případné nutné náklady na zajištění účelných odborných služeb (jako jsou advokátní, notářské, mediační, soudní, arbitrážní atd.),

f) zdravotní kondice klienta,

g) postoj klienta k řešení situace a aktuální postoje ostatních dotčených osob,

h) klientovi priority a speciální legitimní požadavky,

ch) optimalizace kvality určité služby či služeb ve vztahu k celkovému obvyklému nákladu či běžné (regulované) ceny na její pořízení.

Poskytování „servisu na míru“ začíná úvodní online konzultací v rozsahu do cca 40 minV  rámci úvodní konzultace mi zejména ujasníte kdo jste, co či jakou konkrétní situaci potřebujete řešit, jakou máte představu o podpoře (co by vás mohlo podle vašeho subjektivního mínění ve vaší dané situaci podpořit) a ujasníme si základní kritéria, která jsou pro vás relevantní pro přehodnocení standardizovaných podmínek a cen (viz výše). V rámci zbývající uhrazené ceny bude zpracována písemná cenová nabídka platná pro časovou kapacitu holistického průvodce při poskytování individualizovaných holistických služeb, která zohlední reálný počet osob a další výše uvedená kritéria.

5.5.5 Zakoupení produktu – online přístupu (týdenní vstupenky) do příslušného „týdenního holistického programu“ na určité téma

Zakoupením tohoto produktu získáte online přístup (týdenní vstupenku) do příslušného „týdenního holistického programu“ na určité téma. Týdenní program je zaměřený na edukaci a praktickou aplikaci bytostného, ústavního a civilního práva v mezilidských vztazích a konkrétních situacích. Záměrem tohoto týdenního programu je podporování soběstačnosti, důstojnosti a svébytnosti člověka a jeho autonomního = bytostného postavení ve společnosti a podpora přirozené harmonizace (narovnávání) pokřivených hodnot a dále podpora k harmonickému, rovnocennému, vyvažujícímu, férovému a legitimnímu (spravedlivému) jednání člověka v nejrůznějších mezilidských vztazích a k jeho vztahu v roli občana ke státu/společnosti/civilizaci/systému jako celku. Pevná cena za tento produkt se liší podle toho, kolik osob se účastní daného programu a je uveřejněna v e-shopu.

5.5.6 Zakoupením tohoto produktu – online přístup k záznamům z týdenních programů za cenu

Zakoupením jednorázové licence a přístupu k záznamům z proběhlého týdenního programu (přednášky, poradny a debaty) můžete virtuálně shlédnout klíčové výstupy z týdenního programu. Pevná cena tohoto produktu je uveřejněna v e-shopu.

5.5.7. Zakoupení produktu – vstupenky na přednášku probíhající na určité téma. Online přednáška trvá cca 1,5 až 2 hodiny. Neveřejný přístup na přednášku obdrží kupující e-mailem po zaplacení ceny přednášky. Pokud již přednáška v čase probíhá či proběhla, můžete si zakoupit „online přístup“ k video záznamu z přednášky za stejnou cenu. Aktuální pevná cena za přednášku je uveřejněna v e-shopu.

5.5.8 Zakoupení produktu – vstupenky do online holistické poradny (40 min) zaměřené na svébytné řešení životních situací 

Zakoupením jednorázové vstupenky se můžete objednat do mojí „online holistické poradny“ a „ad hoc“ se mnou zkonzultovat, co potřebujete při respektování mojí specializace a aktuální nabídky mých služeb. V rámci online holistické poradny vám poradím, jak můžete sami svými silami (tj. svébytně) a současně legitimně (tj. v souladu s ústavním pořádkem ČR) řešit svoji konkrétní životní situaci. Stačí si do mojí skupinové online poradny probíhající přes ZOOM zakoupit jednorázový přístup, tj. zaplatit vstupenku, jejíž výše se odvíjí podle servisu (exklusivní pro jednoho, sdílený pro max. 5, anebo skupinový od 6 a výše osob). Aktuální pevné ceny vstupenek do online poradny jsou uveřejněny v e-shopu.

5.5.9 Zakoupení produktu – vstupenka na online debatu na celospolečenská témata

Zakoupením jednorázové vstupenky na živou debatu či rozhovor s vybraným hostem či hosty se můžete virtuálně či osobně zúčastnit vybrané debaty na celospolečenské aktuální téma či téma, pod kterým probíhá týdenní online holistický program. Stačí si vybrat vypsané téma a online zaplatit vstupenku na danou debatu, která probíhá ve dvou částech po 40 minutách přes ZOOM. Debata trvá v rámci zakoupené vstupenky cca 1,5 hodiny i s menší mezi přestávkou. Aktuální pevná cena za vstupenku na debatu je uveřejněna v e-shopu.

5.5.10 Zakoupení produktu – vstupenka na osobní setkání s určitým doprovodným programem 

Zakoupením vstupenky na získáte přístup na neformální osobní setkání s holistickým průvodcem s určitým doprovodným programem – prožitkem či zážitkem (např. procházka po přírodě, otužování, saunování, lekce jógy či jiné tělesné aktivity, večeře v restauraci, návštěva kulturní akce atd.). Cena za doprovodný program bude uveřejněna vždy spolu s místem srazu ve formuláři s objednávkou pro zaplacení. Minimální cena vstupenky pro 2 až 4 hodinový program je zveřejněna v e-shopu a nezahrnuje v sobě náklady dopravu a na doprovodný program či občerstvení v podniku, které si platí každý účastník sám na místě.

5.5.11 Zakoupení produktu – doprovod klienta na osobní jednání do 3 hod 

Zakoupením tohoto produktu získáte moji osobní podporu průvodce (jako osobního doprovodu) na vaše jednání v rozsahu do 3 hodin (včetně dopravení se na místo jednání v rámci Prahy). Pokud jednání probíhá mimo Prahy, platí se vedle ceny za osobní jednání také náhrada promeškaného času (15 min/750 Kč) a náhrada cestovních výdajů, a to reálných (v případě dopravy letadlem, vlakem, busem), anebo smluvních (v případě dopravy autem), a to dle celkového počtu km jízdy autem a sazby 4 Kč/km. Jízdné po Praze s využitím MHD neúčtuji. Bližší informace k včetně toho, jaké činnosti a aktivity může moje služba „Důvěrná diplomacie“ obnášet atd.) si můžete přečíst zde. Aktuální pevná cena za osobní doprovod na jednání je uveřejněna v e-shopu.

5.5.12 Zakoupení produktu –  vstupenky na harmonizační setkání s možným doplňkovým programem 

Zakoupením tohoto produktu získáte dle svého výběu vstupenku na čtvrtdenní (2 až 4 hodiny), půldenní (4 až 6 hodin) nebo celodenní (8 až 10 hodin) osobní harmonizační setkání se mnou (D. Šenarovou). Harmonizační osobní setkání může probíhat pro 1 osobu (výhradní), pro max. 5 osob (sdílené) a pak pro více jak 6 osob najednou (skupinové). Bližší informace ke službě „osobní harmonizační setkání“ si můžete přečíst zde. Aktuální pevné ceny za tento produkt se liší podle délky setkání a počtu osob a jsou uveřejněny v e-shopu. Cena v sobě nezahrnuje výdaj na cestování, občerstvení, ani na případný doprovodný harmonizační program či jiné placené aktivity (které klient hradí separátně, pokud není výslovně dohodnuto jinak).

5.5.13 Zakoupení produktu – hotová šablona pro právní jednání či úkon 

Zakoupením šablony pro právní jednání (jako je návrh vyjádření, právní úkon, smlouva či dohoda, zápis z jednání, protokol a jiné, které budu tvořit v návaznosti na poptávku v rámci mojí skupinové online poradny) můžete získat „profesiolně odladěný dokument“.  Hotovou šablonu si pak můžete sami doplnit či upravit tak, aby s vámi daný úkon či písemný projev ladil. Pokud si s jejím vyplněním nebudete jisti, můžete si k vybrané šabloně zakoupit i „vstupenku do online holistické poradny zaměřené na svébytné řešení“, kde vám s vyplněním poradím. Aktuální pevná cena za vybranou hotovou šablonu je uveřejněna v e-shopu.

5.5.14 Informačně edukační e-booky

Zakoupením tohoto produktu získáte e-book/y na Vámi vybrané téma, ve kterém jsou jasně a přehledně shrnuty a edukačně shrnuty relevantní zdrojové nebo všeobecně platné informace plnyoucí z mých právních rozborů a výkladů zákonů. Stačí si vybrat z nabídky hotový e-booků vytvořených „pro skupinu větší jak 6 osob“ a zaplatit online jeho pevnou cenu za základní licenci (která se běžně vztahuje na infoprodukty nebo edukační či vzdělávací autorksá díla). Ceny za e-booky se liší podle počtu osob/licencí, pro které je e-book vytvořen a podle počtu stránek a jsou uvedeny v e-shopu a objednávkovém formuláři.

5.5.15 Doporučení „koncepčního legitimního věcného a/nebo procesního způsobu řešení či postupu“ 

Zakoupením tohoto produktu získáte „koncepční doporučení“, které se může vztahovat buď

1) na „legitimní věcné řešení“ vaší situace (viz bod A)), nebo

2) na „legitimní procesní způsob řešení“ (viz bod B)), anebo

3) na obojí, tj. „legitimní věcné řešení plus procesní způsob řešení“ vaší situace (A) plus B)).

A) Předmětem či výstupem koncepčního doporučení „legitimního věcného řešení“ je písemné obecné shrnutí hlavních bodů pro praktické řešení vaší situace v souladu s klíčovými relevantními právními normami ČR“, které aktuálně vidím jako klíčové pro řešení vaší konkrétní situace či její určitého fáze. Pevná cena za toto doporučení je uvedena v e-shopu.

Koncepční doporučení „legitimního věcného řešení“ není v rámci tohoto produktu optimalizované na „vaši míru“ (tj. nezohledňuje všechny okolnosti a kritéria týkající se vás, vaší konkrétní situace, postoje dotčených osob, ani vaše priority nebo finanční možnosti), ale pouze obecná kritéria jako jsou legitimí práva, povinnosti, zájmy či aspekty postavení platné pro jakoukoliv osobu v dané situaci. Optimalizací na Vaší míru se zabývá služba (Hledání vyvažujícího řešení v jednotě s Duchem života). V případě, že se Prodávající s Kupujícím shodne na tomto „legitimním věcném konceptu řešení“ (jako základu pro jeho další rozpracování) a „Kupující“ bude mít zájem o „detailizovanou podobu doporučeného řešení“, „Prodávající“ doporučí již v rámci mojí konkrétní služby spadající do jeho holistického servisu (Hledání vyvažujícího řešení v jednotě s Duchem života) i konkrétní činnosti, které mu může v rámci svého servisu dle dané varianty poskytnout při praktickém zajištění vybrané služby či služeb.

B) Předmětem či výstupem koncepčního doporučení „legitimního procesního způsobu řešení“ je písemné nezávazné doporučení aktuálně nejvhodnějšího přístupu, postupu či procesu (kterým může být transformační/holistický/smírčí, mediační, advokátní, arbitrážní, trestní či soudní) včetně konkrétní služby či služeb a/nebo činností, které vidím pro aktuální řešení vaší konkrétní situace jako účelné a smysluplné. Pevná cena za toto doporučení je uvedena v e-shopu.

Koncepční „legitimní procesní způsob řešení“ se v rámci tohoto produktu nezabývá „optimalizací kvality určité služby nebo činnosti ve vztahu k  nákladu (ceny) na její pořízení“ (tou se zabývá služba „Zajištění služeb právní či jiné odborné povahy“). V případě, že se Prodávající s Kupujícím shodne na „procesním způsobu řešení včetně věcném zadání konkrétních služeb“ (které mají Kupujícího odborně podpořit v rámci daného kroku či fáze řešení jeho situace), doporučí Kupujícímu již v rámci konkrétní služby spadající do jeho servisu(„Zajištění služeb právní či jiné odborné povahy„)i konkrétní činnosti nebo úkony, které mu může v dané situaci v rámci svého servisu dle dané varianty poskytnout buď on osobně, anebo je může „zajistit“ u jiných odborníků.

C) Předmětem či výstupem koncepčního doporučení „legitimního věcného řešení plus procesního způsobu řešení“ vaší situace (A) plus B) jsou obě výše uvedená doporučení dohromady. Pevná cena za toto doporučení je uvedena v e-shopu.

6. Společná a závěrečná ustanovení

6.1.Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovány a uchovány v souladu se zákonem č. 101/ 2000 Sb., Zákon o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

6.2 Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení.

6.3. Individuální Smlouva Prodávajícího s Kupujícím je nadřazena obchodním podmínkám.

6.4. Ostatní zde neuvedené se řídí zákonem č. 89/ 2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími právními předpisy souvisejícími, ve znění pozdějších předpisů.

6.5. Smlouva a otázky související s uzavřením kupní smlouvy podle těchto podmínek se řídí českým právem. Jakékoliv případné spory vzniklé mezi Prodávajícím a Kupujícím se budou přednostně řešit smírně a mimosoudně. Nebude-li vzniklý spor vyřešen smírně dohodou smluvních stran nejpozději do 1 měsíce od výzvy kterékoliv smluvní strany k mimosoudnímu řešení, k řešení sporu bude příslušný obecný soud. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, vykonává Česká obchodní inspekce.

6.6. Kupní smlouva je Prodávajícím archivována a je po vyžádání Kupujícímu přístupná ve lhůtě 1 roku ode dne jejího uzavření.

6.7. Prodávající je oprávněn kdykoliv změnit znění těchto obchodních podmínek. Kupující je vázán zněním smluvních podmínek aktuálním v okamžiku uzavření kupní smlouvy.

6.8. V případě, že jakékoliv ustanovení těchto obchodních podmínek bude shledáno nezákonným či neplatným, nebude tím dotčena platnost respektive účinnost ostatních ustanovení těchto obchodních podmínek.

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 18. 10. 2021.

Mgr. Daniela Šenarová (Prodávající)

Příloha: Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

Název prodávajícího: Mgr. Daniela Šenarová, IČ:71074465, se sídlem Bieblova 182/15, 150 00, Praha 5 – Smíchov, e-mail: office@senarova-daniela.cz

Oznamuji, že tímto v zákonné lhůtě 14-ti dnů odstupuji od následující kupní smlouvy:

Číslo objednávky:
Číslo daňového dokladu:
Název a kód produktu:
Datum objednání zboží (uzavření kupní smlouvy):
Datum obdržení produktu:

Jméno a příjmení kupujícího:
Bydliště kupujícího:
Emailová adresa kupujícího:
Kontaktní telefon kupujícího:
Kupní cena v celkové výši …………. Kč byla uhrazena dne ………………. tímto způsobem ………………….. (převodem z účtu, úhradou přes platební bránu Pays, platbou přes bankovní kartu, platbou přes QR kód)

Tímto žádám o vrácení zaplacené kupní ceny na tento bankovní účet: ……………..

Důvod odstoupení: ……………….

 

V ………………. dne ………………..

 

Jméno a příjmení