Obchodní podmínky

Tyto podmínky jsou platné pro prodej a koupi produktů nabízených Mgr. Danielou Šenarovou na tomto webu www.senarova-daniela.cz

Obchodní podmínky

(pro prodej produktů Mgr. Daniely Šenarové
nabízených na www.senarova-daniela.cz)

 

Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást kupní smlouvy vztahující se na koupi služeb a produktů v internetovém obchodě na webu „www.senarova-daniela.cz“ (dále jen „e-shop“), který je provozován Mgr. Danielou Šenarovou, IČ: 71074465, se sídlem Bieblova 182/15, 150 00, Praha 5 – Smíchov, e-mail: office@senarova-daniela.cz. Tyto podmínky řeší i některé další otázky, které souvisí s nákupem digitálního obsahu nebo s užíváním internetových stránek.

Smluvní vztahy jsou uzavírány v souladu s právním řádem České republiky, zejména relevantními ustanoveními zákona č. 89/20212 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) týkající se kupní smlouvy uzavřené distančním způsobem jako jsou §§ 2079 a násl. ve spojení s §§ 1824 a násl..

Kupující uzavřením kupní smlouvy potvrzuje, že se seznámil s úplným zněním těchto obchodních podmínek, že rozumí veškerým jejím ustanovením a že s nimi v plné míře souhlasí. Seznámení s obsahem těchto podmínek (a tedy vyjádřením souhlasu, že se způsobem uzavření kupní smlouvy kupující souhlasí, se děje kliknutím na tlačítko “odeslat”.

Obsah těchto podmínek:

1. Pojmy
2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy
3. Kupní cena produktů
4. Dodání zakoupeného produktu (lhůta, způsob a náklady)
5. Odstoupení od smlouvy (lhůty a způsob)
6. Společná a závěrečná ustanovení

1. Pojmy

1.1 „Prodávajícím“ se rozumí osoba, která v rámci svojí nabídky uveřejněné na svém e-shopu nabízí k prodeji svoje produkty za pevně dané ceny a se kterou dochází k uzavření kupní smlouvy jako stranou prodávající.

1.2 „Kupujícím“ se rozumí osoba, která akceptuje nabídku Prodávajícího na prodej určitého produktu/ů za pevně danou cenu/y zveřejněné na jeho webu (e-shopu)a se kterou dochází k uzavření kupní smlouvy jako stranou kupující.

1.3 “Spotřebitel” se rozumí člověk, který na rozdíl od prodávajícího při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti ani v rámci samostatného výkonu svého povolání.

1.4 “Službou” se rozumí vyžádaná činnost jejího poskytovatele, kterou nabízí za úplatu. Služby Prodávajícího, které jsou poskytovány v rámci jeho servisu, jsou blíže vymezeny na jeho webu. 

1.5 “Produktem” se rozumí konkrétní věc hmotného či nehmotného charakteru. Produktem, který nabízí Prodávající ve svém e-shopu je zejména:

a) Časová kapacita poskytovatele služeb určená pro poskytování servisu, potažmo jím nabízených služeb. Časová kapacita se vztahuje na poskytování všech tří variant servisů (“Exklusivního”, “Sdíleného” nebo “Skupinového”), v rámci kterého poskytne Prodávající Kupujícímu vybranou službu, resp. služby spadající do jeho aktuální nabídky, a to v rozsahu odpovídajícím časové kapacitě, kterou kupující zakoupil za cenu platnou pro danou “adekvátní” variantu servisu, pro kterou klient splňuje v době zaplacení stanovená kritéria.

b) Retreaty a harmonizační pobyty pro jednotlivce i skupinky do 10 jednotlivců. Retrat či harmonizační pobyt je forma “VIP podpory” zaměřená na celistvou harmonzaci ducha-duše-těla-mysli. Kupující si může vybrat nejen na kolik dnů na “retreat” přijede, ale může si i na míru vybrat jednotlivé služby, které chce během retreatu čerpat (tzv. nakonfigurovat si “tuto podporu na svoji míru” ). Retreat je určen pro jednotlivce (“Exklusivní retreat”) pro jednoho či pár, tak menší skupinky do 10 jednotlivců (“Skupinový retreat”). „Skupinové retreaty“ probíhají zpravidla od pátku do neděle a mají přednost před těmi „individuálními“. „Individuální retreaty“ probíhají i přes týden a o víkendu jen v případě, kdy je volná “ubytovací kapacita”. 

c) Měsíční vstupné do komunitního/skupinového harmonizačního programu zaměřeného na harmonizace právního vztahu mezi jedinci, kteří jsou členy či příslušníky určitého společenství (např. profesní, zájmová či stavovská komora, obec, kraj, stát) a tímto společenstvím/korporací, resp. jedinci, kteří ho zastupují. Zakoupení měsíčního vstupného do vybraného programu (podle typu členství) umožňuje přístup do tohoto programu pro členy či příslušníky daného společenství, který je poskytován pro “blaho celku či celého společenství“, která svým charakterem podporuje všechny jedince jako jeden celek z pohledu jejich přirozeného/vrozeného a právního postavení (bytostných kvalit, hodnot, legitimních práv, povinností a osobní odpovědnosti), které mají jako “lidské bytosti” a příslušníci či členové daného společenství stejné. Dodání přístupu do programu probíhá online via e-mail, který Kupujícímu doručí “přístupové údaje” do platformy, na které bude veškerá online podpora pro účastníky programů přístupná.

d) Vstupenka do komunitní online poradny provozované přes aplikaci. Zakoupení vstupenky do komunitní online poradny umožňuje přístup k „online službě poskytované pro blaho celého společenství“, která svým charakterem není „vyžádanou službou poskytovanou na míru jednotlivcům zohledňující jejich individuální nastavení, potřeby a požadavky“, ale službou podporující jednotlivce jako jeden celek z pohledu jejich přirozeného/vrozeného a právního postavení (bytostných hodnot, práv a odpovědnosti), které mají jako “lidské bytosti” v rámci společenství stejné. Dodání vstupenky probíhá online via e-mail, který Kupujícímu doručí “přístupové údaje” do aplikace ZOOM, kde bude poradna naživo probíhat.

e) Vstupenka na online živou přednášku či debatu. Zakoupení vstupenky na online přednášku či debatu, která bude probíhat přes aplikaci ZOOM, umožňuje přístup na živou přednášku Prodávajícího na určité téma a v určitý termín (datum a hod), které je specifikováno při koupi vstupenky. Dodání vstupenky probíhá online via e-mail, který Kupujícímu doručí “přístupové údaje” do aplikace ZOOM, kde bude přednáška naživo probíhat. 

f) Digitální soubor (nosič), anebo konkrétní odkaz, který Kupujícímu “zprostředkovává časově omezený nebo neomezený přístup” k digitálnímu obsahu určitého informačního nebo edukačního produktu Prodávajícího (např. e-book v pdf, anebo “online přednáška”), a to buď ve formě stáhnutí, otevření, přehrání či přečtení Kupujícím vybraného určitého písemného, nebo audio či audio vizuálního autorského díla uloženého na webovém rozhraní u Prodvajícího nebo na jiné k tomu určené platformě (např. You Tube). 

g) Členství v klubu PlatforMAAT. Zakoupení členství v klubu PlatforMAAT se pojí s přístupem kupujícího (člena) do uzavřené webové platformy (klubu) provozované prodávajícím na doméně www.platforMAAT.cz za účelem poskytování ucelené informačně – edukační podpory zaměřené na záměrnou harmonizaci bytostného vztahu člověka (jako svrchované autonomní bytosti) k sobě a druhým lidským jedincům, s nimiž sdílí stejné právní postavení v rámci jednoho a téhož společenství (tedy k životu jako celku).

2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

2.1. Kupující objednává jednotlivé produkty přes webové rozhraní, tj. skrze automatický objednávkový systém, odesláním vyplněného objednávkového formuláře. Objednávku Kupující zasílá Prodávajícímu z e-shopu nebo na uvedený kontaktní e-mail. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění veškerých náležitostí objednávkového formuláře, včetně souhlasu se zněním těchto obchodních podmínek. O obdržení objednávky Kupující obdrží oznámení e-mailem na elektronickou adresu, kterou zadal ve svojí objednávce. Informace o obdržení objednávky je zasílána automaticky.

2.2. Informace o produktu a jeho ceně uvedené v e-shopu jsou v okamžiku jejich objednání závazné s výjimkou zjevné chyby. Prodávají není plátcem DPH. Podrobný popis produktů je na webovém rozhraní. V případě, že Kupující shledá popis produktu nedostatečným, má možnost se před odesláním objednávky zaslat dotaz k nabízenému produktu Prodávajícímu. Pokud této možnosti nevyužije, má se za to, že popis produktů je pro něho jasný a dostačující. Prodávající není povinen uzavřít Kupní smlouvu ohledně produktů, jejichž počet ke koupi výslovně limituje, anebo je to z logiky věci přirozené (jedná se o např. o vstupenky na akci, časovou kapacitu atd). Ustanovení § 1732 odst. 2. NOZ se právně nepoužije, anebo bezprostředně po přijetí objednávky pošle Kupujícímu zprávu, že produkt není aktuálně či v dohledné době dostupný.

2.3. Kupující vybráním produktu/ů v e-shopu Prodávajícího a jeho/jejich následným objednáním (prostřednictvím vyplnění objednávkového formuláře na webu) akceptuje návrh Prodávajícího na uzavření kupní smlouvy.

2.4. Kupní smlouva na objednaný produkt/y se uzavírá za podmínek stanovených v těchto obchodních podmínkách okamžikem, kdy je řádně zaplacena jejich kupní cena ze strany Kupujícího ve prospěch Prodávajícího, a to zpravidla na jeho účtu. V případě, že k zaplacení objednaného produktu/ů ze strany Kupujícího ve skutečnosti nedojde, má se za to, že kupní smlouva ve vztahu k nezaplacenému produktu/produktům nevznikla.

2.5. Přijetí nabídky/návrhu Prodávajícího na uzavření kupní smlouvy s dodatkem Kupujícího nebo odchylkou není přijetím (akceptací) nabídky či návrhu na uzavření kupní smlouvy podle odst. 2.3. V případě, že objednaný produkt nebude ze straně Kupujícího v jeho ceně uvedené na e-shopu zaplacen ve lhůtě nejpozději do 7 dnů od data jeho objednání, jeho objednávka směřující k jeho prodeji samočinně zaniká.

2.6. Kupující získává jakékoliv právo (ob)držet a užívat objednaný/zakoupený produkt až po úplném uhrazení celé jeho platné ceny. Produkt zůstává do úplného zaplacení jeho platné ceny ve výhradním vlastnictví (držbě) Prodávajícího.

2.7. Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce a tvoří ji objednávka, tyto obchodní podmínky, výzva k úhradě (zálohová faktura) a faktura ve formě daňového dokladu, který kupující automaticky obdrží po zaplacení kupní ceny.  Smlouva se uzavírá v elektronické podobě a její papírová podoba se nevystavuje, ani nearchivuje. Kupní smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Prodávajícího a Kupujícího ze smlouvy vyplývající.

3. Kupní cena produktů

3.1. Sjednaná kupní cena produktu je uvedena na objednávkovém formuláři, který kupující odešle Prodávajícímu. Pokud by byla tato cena při zadávání do systému odrážela zjevný překlep či chybu, anebo by tato cena byla zjevně za daný produkt nepřiměřená, Kupující i Prodávající mají právo na tento očividný rozpor e-mailem či zasláním zprávy z webového rozhraní druhou stranu upozornit. Prodávající není v takovémto případě povinen produkt zakoupený za nepřiměřenou cenu poskytnout či dodat. V případě, že již došlo k zaplacení chybné ceny, má Prodávající právo od kupní smlouvy písemně odstoupit, pokud se strany nedohodnou na adekvátní ceně za produkt. Kupující má právo odstoupit v tomto případě, dokud nedošlo ze strany Prodávajícího k dodání produktu, anebo k zahájení činnosti spojené s poskytováním zakoupené časové kapacity dle objednávky.

3.2. Kupní cena je platná po celou dobu, po kterou je uvedena na webovém rozhraní (e-shopu). Vzhledem k nemateriální či digitální povaze či formě produktů nevznikají kromě provozování e-shopu a automatického prodeje žádné náklady na dopravu či dodání zaplaceného produktu/ů. Zveřejněná cena za produkt již v sobě kalkuluje náklad na provoz elektronického prodeje. Ustanovení § 2119 odst. 1 NOZ se nepoužije.

3.3. Prodávající si vyhrazuje právo změnit zveřejněné ceny produktů zejména z důvodu, kdyby se reálně ukázalo, že nastavená cena za produktu není pro Prodávajícího nebo pro další prodej rentabilní s tím, že tato změna platí pro nové objednávky. Prodávající je oprávněn změnit jednostranně kupní cenu u již objednaného produktu jen se souhlasem Kupujícího, pokud z těchto podmínek nevyplývá jinak.

3.4. V případě, že Prodávající u své nabídky či na tomto webu deklaruje, že cena produktu či služby je tzv. cenou základní či nákladovou (tj. cenou, která promítá pouze náklady na vytvoření produktu či poskytnutí služby, nikoliv však skrytou hodnotu (kvalitu, čas a energii investovanou Prodávajícím do vytvoření produktu či poskytnutí služby), může se konečná cena takovéhoto produktu či služby navýšit o dobrovolný dar kupujícího, který dobrovolně poskytne Prodávajícímu jako jeho “osobní ohodnocení”, popř. “ocenění kvality dané služby či produktu“. Tyto dary se poskytují na účet Prodávajícího. Bankovní spojení pro tyto účely je: 3333666699/2010 (fio), IBAN:CZ1520100000002600603672, SWIFT/BIC KOD: FIOBCZPPXXX.

4. Dodání zakoupeného produktu (lhůta, způsob a náklady)

4.1. Prodávající zaplacený produkt Kupujícímu dodá přednostně v termínu dohodnutém s Kupujícím, jinak do 14 dnů od připsání kupní ceny na účet Prodávajícího (pokud nejde o předobjednání stvoření produktu, u kterého platí lhůta předobjednávky).

4.2. Prodávající dodá Kupujícímu zaplacený produkt na jeho elektronickou adresu jako přílohu e-mailové zprávy, či zaslaný odkaz v podobě určité adresy webové stránky nebo platformy, na které je obsah možno stáhnout či otevřít. Dodání informačního produktu dodávaného “online” je řádně splněno, pokud Kupující získá možnost produkt použít či využít k účelu, ke kterému ze svojí povahy či charakteru slouží. Přístup Kupujícího k “obsahu produktu” je buď dočasný (tzn. na určitou dobu, kterou kryje úhrada Kupujícího), anebo trvalý (tzn. na dobu, po kterou bude daný produkt existovat), což plyne z nabídky samotného produktu. Nejde-li o e-booky a/nebo neplyne-li z nabídky jiná časová omezenost, má se za to, že zaplacený přístup platí na dobu 4 let (což je obecně platná zákonná lhůta, jejímž uplynutím se “promlčuje” výkon majetkových, dispozičních a licenčních práv vyjma vlastnického práva patřícího autorovi včetně pár dalších zákonných výjimek). K řádnému dodání zakoupeného produktu specifikovaného v odst. 1.5. “nehmotné informační povahy” dochází okamžikem, kdy Prodávající odešle na Kupujícím zadaný e-mailovou zprávu podle tohoto odstavce.

4.3. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, aby Kupující disponoval odpovídajícím hardwarovým a softwarovým vybavením umožňujícím zejména otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu pdf, přehrávat audiovizuální soubory na platformě You Tube atd. Součástí dodání produktu ani jeho ceny není služba/činnost/podpora zaměřená na jakoukoliv instalaci aplikace umožňující přístup k produktu ani na sprývnou/funkční aplikaci zakoupeného produktu. Fakturu ve formě daňového dokladu potvrzující zaplacení zakoupeného produktu(ů) obdrží Kupující rovněž na svůj e-mail, a to bezprostředně po zaplacení. 

4.4. V případě, kdyby nedošlo k řádnému doručení (dodání) zakoupeného Produktu podle odst. 4.1. a 4.2., anebo by se objevily jakékoliv vady, má Kupující právo obrátit se písemně e-mailem na Prodávajícího (office@senarova-daniela.cz) s písemnou žádostí o nápravné dodání zaplaceného produktu (tzv. reklamací), a to přednostně ve smluvní lhůtě do 14 dnů, nejpozději však v zákonné lhůtě 30 dnů od zaplacení. To samé platí v případě nedodání daňového dokladu k zakoupenému produktu

4.5. Pro stáhnutí, otevření či přehrání dodaného produktu je nezbytné, aby byl Kupující připojen k síti internet s dostatečnou rychlostí připojení. Prodávající neodpovídá za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti internetového připojení. Může se stát, že je obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru. Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

4.6. Digiální obsah. stejně jako obsah těchto webových stránek, je chráněn autorským právem a není možné ho tak bez výslovného souhlasu Prodávajícího kopírovat, šířit nebo umožnit jeho užití dalšími osobami. Informační produkty jako e-booky, šablony, audiovizuální přednášky slouží jen k informačním, osvětovým, edukačním a vzdělávacím účelům. Ačkoliv jsou tvořeny v dobré víře a se záměrem podporovat nejen konkrétní lidské jedince, ale lidstvo jako celek, vycházejí z aktuálního poznání, znalostí a zkušeností autora/ů a v tomto ohledu se jedná pouze o doporučení nezávazné rady, doporučení a návody, které nedávají záruku, že jejich aplikací bude dosaženo efektu či následku, se kterým bude Kupující spokojen. Záleží vždy na individuálním nastavení, schopnostech a skutečných dovednostech a dalších aspektech, které vibraci lidské bytosti a výsledky její vlastní činnosti ovlivňují. Produkty nenahrazují individualizované služby a přístup poskytovaný na míru jedinci. Proto Prodávající neodpovídá za případný neúspěch v aplikaci doporučení, rad, postupů obsažených v produktech.

5. Odstoupení od smlouvy (lhůty a způsob)

5.1. V případě, že k nápravnému dodání zakoupeného produktu/ů a/nebo dokladu nedojde (a to ani přes tuto písemnou žádost Kupujícího) podle odst. 4.1 a 4.2 ve spojení s odst. 4.4. nedošlo, má Kupující právo na odstoupení od kupní smlouvy s nárokem na vrácení zaplacené kupní ceny.

5.2. Kupující má dále právo písemně odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě do 14 dnů od zaplacení, pokud zakoupený Produkt (od jehož koupě odstupuje) nijak nepoužil, nepřeprodal, nedaroval apod. a nedošlo současně ani k zahájení činnosti ze strany Prodávajícího spojené s jeho zakoupením (v případě produktu „časové kapacity“) a nevztahuje se na něho ani storno podmínky podle odst. 5.5. Platné odstoupení od kupní smlouvy stačí provést písemným oznámením zaslaným na e-mail Prodávajícího (office@senarova-daniela.cz) se současným prohlášením, od jaké konkrétní koupě odstupuje (je potřeba uvést „o jaký produkt“ se jedná a „v jaké ceně“, „číslo objednávky nebo Fa“). Současně je třeba, aby Kupující uvedl „číslo účtu“ pro vrácení kupní ceny s uvedením data úhrady, pokud nechce zaplacenou cenu použít na úhradu jiného produktu, který chce vyměnit. Na základě platného písemného odstoupení bude kupujícímu na jeho účet vrácena zaplacená kupní cena, pokud se strany nedohodnou na výměně za jiný produkt/y a započtení této ceny na úhradu.

5.3. Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy uzavřené podle § 1837 OZ, poté, co mu byl zakoupený produkt dodán či doručen ve formě nikoliv „hmotného nosiče, ani “digitálního obsahu na nehmotném nosiči“, ale „ve formě e-mailové zprávy obsahující soubor (nosič), anebo konkrétní odkaz, který Kupujícímu zprostředkuje přístup k obsahu produktu (tj. informacím) podle odst. 3.2 těchto podmínek. Kupující potvrzením objednávky s tímto ujednáním souhlasí.

5.4. Prodávající Kupujícího upozorňuje, že odstoupit od kupní smlouvy v případě zakoupeného “retreatu”, “osobního či online setkání, jednání či konzultace”, anebo “vstupenky” na jakoukoliv pořádanou akci či program” lze max. 14 dnů před dnem konáním dané akce, pro lhůtu kratší 14 dnů platí standardní storno podmínky uvedené v odst. 5.5.

V případě, kdy se Kupující nemůže zúčastnit zaplaceného “retreatu”, “konzultace”, “setkání či jednání” anebo jiné zaplacené služby či “akce” a chce se vyhnout “storno poplatku”, má právo e-mailem požádat Prodávajícího “o poskytnutí zaplaceného produktu v jiném vhodném termínu (tzv. “náhradní plnění”). To samé může Kupující učinit v případě, kdy se na zaplacený “retreat”, “osobní setkání, jednání či konzultaci”, anebo jinou službu či “akci za vstupenky” promeškal či se jí nezúčastnil a měl pro to vážný osobní či jiný důvod.

V případě, kdy Prodávající svým jednáním “nezapříčinil” stav, že se Kupující nezúčastnil “retreatu”, “konzultace”, “jednání či setkání”, anebo jiné služby, “programu” či “akce” (na kterou si dobrovolně zakoupil vstupenku), Prodávající nemusí (tj. nemá právní závazek či povinnost) této žádosti Kupujícího vyhovět, ale může dobrovolně “náhradní plnění” bez uplatnění storno podmínek dle odst. 5.5. zvážit a Kupujícímu poskytnout ze své dobré vůle” zaplacené plnění v jiném termínu s tím, že Kupující na toto náhradní plnění v jiném termínu nemá vůči Prodávajícímu žádný právní nárok.

5.5. Storno podmínky. Pro zrušení zaplaceného retreatu, online či osobní konzultace, setkání či jednání, anebo jiné služby či akce za vstupenky, platí tyto storno podmínky, není-li podle odst. 5.4. dohodnuto výslovně jinak:

a) Došlo-li ke zrušení (odstoupení od koupě) více jak 14 dnů před termínem: storno poplatek činí 0 %.
b) Došlo-li ke zrušení (odstoupení od koupě) více jak 7 dnů před termínem: storno poplatek činí 50 %.
c) Došlo-li ke zrušení (odstoupení od koupě) 3 a méně dnů před termínem: 80 %.
d) Došlo-li ke zrušení (odstoupení od koupě) 12 hodin před termínem: 100 %.

5.6. Dojde-li k předčasnému ukončení poskytování služby či služeb zakoupených za základní pevnou cenu kryjící náklady Prodávajícího vynaložené na její zajištění a poskytování z důvodu tkvícího na straně Kupujícího, jež zejména spočívá v jeho vlastním jednání, kterým kupující poškozuje či ohrožuje majetek či práva “vlastníka nebo provozovatele ubytovacího objektu”, a/nebo bude “hrubě narušuje řádné plnění objednaných služeb”, a/nebo omezuje či brání jiným klientům v řádném čerpání služeb, popř. jiným způsobem porušuje “domovní řád”, anebo je jeho jednání v rozporu se zákonem.

5.7. Pokud bude program či akce zrušena ze strany Prodávajícího, bude Kupující na tuto skutečnost e-mailem upozorněn s návrhem náhradního termínu akce, na kterou obdrží náhradní vstupenku. Pokud Kupující nebude mít o „náhradní plnění“ zájem, může Prodávajícího požádat o vrácení kupní ceny za vstupenku na zrušenou akci.

6. Společná a závěrečná ustanovení

6.1.Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovány a uchovány v souladu se zákonem č. 101/ 2000 Sb., Zákon o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. 

6.2. Individuální Smlouva Prodávajícího s Kupujícím je nadřazena těmto obchodním podmínkám, jakož i zákonu, který nemá právně kogentní (donucujicí) povahu vylučující smluvní volnost stran.

6.3. Má-li Kupující jakoukoliv stížnost ke kupní smlouvě či jejímu plnění, je potřeba ve stížnosti formulovat jasně, co se mu nelíbí, a zaslat stížnost písemně na e-mail office@senarova-daniela.cz. Pokud mezi Prodávajícím a Kupujícím, jako spotřebitelem, dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení.

a. Pro mimosoudní řešení dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je pro oblast sporů vzniklých mezi a) registrovaným advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb pověřeným subjektem Česká advokátní komota (internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz).

b. Pro mimosoudní řešení dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je pro oblast sporů vzniklých mezi a) zapsaným mediátorem a spotřebitelem ze Smluv o provedení mediace pověřeným subjektem Ministerstvo Spravedlnosti ČR.

c. Pro ostatní služby, které nemají povahu právní či jiné odborné služby, nad jejímž výkonem vykonává dozor ústřední orgán státní správy, nebo pověřený orgán veřejné správy a jsou poskytovány na základě živnostenského oprávnění, je příslušným pověřeným subjektem pro mimosoudní řešení sporů Česká obchodní inspekce. Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je: https://www.coi.cz/informace-o-adr/. Výkon činnosti zapsaného mediátora reguluje zákon o mediaci a dohledovým orgánem je Ministerstvo spravedlnosti. Internetová stránka MS ČR je: https://justice.cz/web/msp/mediatori .

6.4. Smlouva a otázky související s uzavřením kupní smlouvy podle těchto podmínek se řídí českým právem. Jakékoliv případné právní spory vzniklé mezi Prodávajícím a Kupujícím se budou přednostně řešit smírně a mimosoudně. Nebude-li vzniklý spor vyřešen smírně dohodou smluvních stran nejpozději do 1 měsíce od výzvy kterékoliv smluvní strany k mimosoudnímu řešení, k řešení sporu bude příslušný obecný soud. Prodávající je ve smyslu § 1826 odst. 1 písm. e) OZ) vázán Etickým kodexem ČAK, který platí pro advokáty, jakož i etickými pravidly pro advokátní mediátory a zákonem o mediaci v případě mediace sporu v roli zapsaného mediátora. 

6.5. Ostatní zde neuvedené se řídí zákonem č. 89/ 2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími právními předpisy souvisejícími, ve znění pozdějších předpisů.

6.6. Prodávající je oprávněn kdykoliv změnit znění těchto obchodních podmínek. Kupující je vázán zněním podmínek, které platí v okamžiku odeslání objednávky v rámci uzavírání kupní smlouvy.

6.8. V případě, že jakékoliv ustanovení těchto obchodních podmínek bude shledáno nezákonným či neplatným, nebude tím dotčena platnost respektive účinnost ostatních ustanovení těchto obchodních podmínek.

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 22. 2. 2023.

Mgr. Daniela Šenarová (Prodávající)

Příloha: Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

Název prodávajícího: Mgr. Daniela Šenarová, IČ:71074465, se sídlem Bieblova 182/15, 150 00, Praha 5 – Smíchov, e-mail: office@senarova-daniela.cz

Oznamuji, že tímto v zákonné lhůtě 14-ti dnů odstupuji od následující kupní smlouvy:

Číslo objednávky:
Číslo daňového dokladu:
Název a kód produktu:
Datum objednání zboží (uzavření kupní smlouvy):
Datum obdržení produktu:

Jméno a příjmení kupujícího:
Bydliště kupujícího:
Emailová adresa kupujícího:
Kontaktní telefon kupujícího:
Kupní cena v celkové výši …………. Kč byla uhrazena dne ………………. tímto způsobem ………………….. (převodem z účtu, úhradou přes platební bránu Pays, platbou přes bankovní kartu, platbou přes QR kód)

Tímto žádám o vrácení zaplacené kupní ceny na tento bankovní účet: ……………..

Důvod odstoupení: ……………….

V ………………. dne ………………..

Jméno a příjmení