Vyberte stránku

pro prodej produktů v e-shopu Mgr. Daniely ŠenarovÉ 

Obchodní podmínky 

Obchodní podmínky

(pro e-shop na webu www.senarova-daniela.cz)

Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást kupní smlouvy vztahující se na koupi produktů v internetovém obchodě na webu „www.senarova-daniela.cz“ (dále jen „e-shop“), který je provozován Mgr. Danielou Šenarovou, IČ:71074465, se sídlem Bieblova 182/15, 150 00, Praha 5 – Smíchov, e-mail: office@senarova-daniela.cz. Tyto podmínky řeší i některé další otázky, které souvisí s nákupem digitálního obsahu nebo s užíváním internetových stránek.

Smluvní vztahy jsou uzavírány v souladu s právním řádem České republiky, zejména relevantními ustanoveními zákona č. 89/20212 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) týkající se kupní smlouvy uzavřené distančním způsobem jako jsou §§ 2079 a násl. ve spojení s §§ 1824 a násl..

Kupující uzavřením kupní smlouvy potvrzuje, že se seznámil s úplným zněním těchto obchodních podmínek, že rozumí veškerým jejím ustanovením a že s nimi v plné míře souhlasí. Seznámení s obsahem těchto podmínek (a tedy vyjádřením souhlasu, že se způsobem uzavření kupní smlouvy kupující souhlasí, se děje kliknutím na tlačítko “odeslat”.

Obsah těchto podmínek:

1. Pojmy
2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy
3. Kupní cena produktů
4. Dodání zakoupeného produktu (lhůta, způsob a náklady)
5. Odstoupení od smlouvy (lhůty a způsob)
6. Společná a závěrečná ustanovení

1. Pojmy

1.1 „Prodávajícím“ se rozumí osoba, která v rámci svojí nabídky uveřejněné na svém e-shopu nabízí k prodeji svoje produkty za pevně dané ceny a se kterou dochází k uzavření kupní smlouvy jako stranou prodávající.

1.2 „Kupujícím“ se rozumí osoba, která akceptuje nabídku Prodávajícího na prodej určitého produktu/ů za pevně danou cenu/y zveřejněné na jeho webu (e-shopu)a se kterou dochází k uzavření kupní smlouvy jako stranou kupující.

1.3 “Spotřebitel” se rozumí člověk, který na rozdíl od prodávajícího při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti ani v rámci samostatného výkonu svého povolání.

1.4 “Produktem” se rozumí konkrétní věc hmotného či nehmotného charakteru. Produktem, který nabízí Prodávající ve svém e-shopu je zejména:

a) e-book nebo jiný informační produkt, resp. licence k jeho užití pro běžné nekomerční účely  (tj. jako informační, edukační a či sebe vzdělávací prostředek),

b) šablona pro určitý úkon či jednání,

c) vstupenka na určitou akci,

d) digitální soubor (nosič), anebo konkrétní odkaz, který Kupujícímu “zprostředkovává časově omezený nebo neomezený přístup” k digitálnímu obsahu produktu, a to buď ve formě stáhnutí, otevření, přehrání či přečtení Kupujícím vybraného určitého písemného, nebo audio či audio vizuálního autorského díla uloženého na webovém rozhraní u Prodvajícího nebo na jiné k tomu určené platformě (např. You Tube). 

e) časová kapacita holistického průvodce vztahující se na “Výhradní”, “Sdílený” nebo “Skupinový” servis, na jehož bázi (tvořenou konkrétními kritérii, cenou časové kapacity a jednotnými zásadami platnými pro všechny typy servisů) holistický průvodce poskytne Kupujícímu na hodinové bázi, a to v rozsahu zakoupené časové kapacity vybranou službu či služby spadající do jeho aktuální nabídky dle platné ceny, která se pojí s daným typem servisem.

2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

2.1. Kupující objednává jednotlivé produkty přes webové rozhraní, tj. skrze automatický objednávkový systém, odesláním vyplněného objednávkového formuláře. Objednávku Kupující zasílá Prodávajícímu z e-shopu nebo na uvedený kontaktní e-mail. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění veškerých náležitostí objednávkového formuláře, včetně souhlasu se zněním těchto obchodních podmínek. O obdržení objednávky Kupující obdrží oznámení e-mailem na elektronickou adresu, kterou zadal ve svojí objednávce. Informace o obdržení objednávky je zasílána automaticky.

2.2. Informace o produktu a jeho ceně uvedené v e-shopu jsou v okamžiku jejich objednání závazné s výjimkou zjevné chyby. Prodávají není plátcem DPH. Podrobný popis produktů je na webovém rozhraní. V případě, že Kupující shledá popis produktu nedostatečným, má možnost se před odesláním objednávky zaslat dotaz k nabízenému produktu Prodávajícímu. Pokud této možnosti nevyužije, má se za to, že popis produktů je pro něho jasný a dostačující. Prodávající není povinen uzavřít Kupní smlouvu ohledně produktů, jejichž počet ke koupi výslovně limituje, anebo je to z logiky věci přirozené (jedná se o např. o vstupenky na akci, časovou kapacitu atd). Ustanovení § 1732 odst. 2. NOZ se právně nepoužije.

2.3. Kupující vybráním produktu/ů v e-shopu Prodávajícího a jeho/jejich následným objednáním (prostřednictvím vyplnění objednávkového formuláře na webu) akceptuje návrh Prodávajícího na uzavření kupní smlouvy.

2.4. Kupní smlouva na objednaný produkt/y se uzavírá za podmínek stanovených v těchto obchodních podmínkách okamžikem, kdy je řádně zaplacena jejich kupní cena ze strany Kupujícího ve prospěch Prodávajícího. V případě, že k zaplacení objednaného produktu/ů ze strany Kupujícího ve skutečnosti nedojde, má se za to, že kupní smlouva ve vztahu k nezaplacenému produktu/produktům nevznikla.

2.5. Přijetí nabídky/návrhu Prodávajícího na uzavření kupní smlouvy s dodatkem Kupujícího nebo odchylkou není přijetím (akceptací) nabídky či návrhu na uzavření kupní smlouvy podle odst. 2.3. V případě, že objednaný produkt nebude ze straně Kupujícího v jeho ceně uvedené na e-shopu zaplacen ve lhůtě nejpozději do 7 dnů od data jeho objednání, jeho objednávka směřující k jeho prodeji samočinně zaniká.

2.6. Kupující získává jakékoliv právo (ob)držet a užívat objednaný/zakoupený produkt až po úplném uhrazení celé jeho platné ceny. Produkt zůstává do úplného zaplacení jeho platné ceny ve výhradním vlastnictví (držbě) Prodávajícího.

2.7. Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce a tvoří ji objednávka, tyto obchodní podmínky, výzva k úhradě (zálohová faktura) a faktura ve formě daňového dokladu, který kupující automaticky obdrží po zaplacení kupní ceny.  Smlouva se uzavírá v elektronické podobě a její papírová podoba se nevystavuje, ani nearchivuje. Kupní smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Prodávajícího a Kupujícího ze smlouvy vyplývající.

3. Kupní cena produktů

3.1. Sjednaná kupní cena je uvedena na objednávkovém formuláři, který kupující odešle Prodávajícímu. Pokud by byla tato cena při zadávání do systému odrážela zjevný překlep či chybu, anebo by tato cena byla zjevně za daný produkt nepřiměřená, Kupující i Prodávající mají právo na tento očividný rozpor e-mailem či zasláním zprávy z webového rozhraní druhou stranu upozornit. Prodávající není v takovémto případě povinen produkt zakoupený za nepřiměřenou cenu poskytnout či dodat. V případě, že již došlo k zaplacení chybné ceny, má Prodávající právo od kupní smlouvy písemně odstoupit, pokud se strany nedohodnou na adekvátní ceně za produkt. Kupující má právo odstoupit v tomto případě, dokud nedošlo ze strany Prodávajícího k dodání produktu, anebo k zahájení činnosti spojené s poskytováním zakoupené časové kapacity dle objednávky.

3.2. Kupní cena je platná po celou dobu, po kterou je uvedena na webovém rozhraní (e-shopu). Vzhledem k nemateriální či digitální povaze či formě produktů nevznikají kromě provozování e-shopu a automatického prodeje žádné náklady na dopravu či dodání zaplaceného produktu/ů. Zveřejněná cena za produkt již v sobě kalkuluje náklad na provoz elektronického prodeje. Ustanovení § 2119 odst. 1 NOZ se nepoužije.

3.3. Prodávající si vyhrazuje právo změnit zveřejněné ceny produktů zejména z důvodu, kdyby se reálně ukázalo, že nastavená cena za produktu není pro Prodávajícího nebo pro další prodej rentabilní s tím, že tato změna platí pro nové objednávky. Prodávající je oprávněn změnit jednostranně kupní cenu u již objednaného produktu jen se souhlasem Kupujícího, pokud z těchto podmínek nevyplývá jinak.

4. Dodání zakoupeného produktu (lhůta, způsob a náklady)

4.1. Prodávající zaplacený produkt Kupujícímu dodá nejpozději do 7 dnů od připsání kupní ceny na účet Prodávajícího (pokud nejde o předobjednání stvoření produktu, u kterého platí lhůta předobjednávky).

4.2. Prodávající dodá Kupujícímu zaplacený produkt na jeho elektronickou adresu jako přílohu e-mailové zprávy, či zaslaný odkaz v podobě určité adresy webové stránky nebo platformy, na které je obsah možno stáhnout či otevřít. Dodání produktu je řádně splněno, pokud Kupující získá možnost produkt použít či využít k účelu, ke kterému ze svojí povahy či charakteru slouží). Přístup Kupujícího k “obsahu produktu” je buď dočasný (tzn. na určitou dobu, kterou kryje úhrada Kupujícího), anebo trvalý (tzn. na dobu, po kterou bude daný produkt existovat), což plyne z nabídky samotného produktu. Nejde-li o e-booky a/nebo neplyne-li z nabídky jiná časová omezenost, má se za to, že zaplacený přístup platí na dobu 4 let (což je obecně platná zákonná lhůta, jejímž uplynutím se “promlčuje” výkon majetkových, dispozičních a licenčních práv vyjma vlastnického práva patřícího autorovi včetně pár dalších zákonných výjimek). K řádnému dodání zakoupeného produktu specifikovaného v odst. 1.4. “nehmotné informační povahy” dochází okamžikem, kdy Prodávající odešle na Kupujícím zadaný e-mailovou zprávu podle tohoto odstavce.

4.3. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, aby Kupující disponoval odpovídajícím hardwarovým a softwarovým vybavením umožňujícím zejména otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu pdf, přehrávat audiovizuální soubory na platformě You Tube atd. Součástí dodání produktu ani jeho ceny není služba/činnost/podpora zaměřená na jakoukoliv instalaci aplikace umožňující přístup k produktu ani na sprývnou/funkční aplikaci zakoupeného produktu. Fakturu ve formě daňového dokladu potvrzující zaplacení zakoupeného produktu(ů) obdrží Kupující rovněž na svůj e-mail, a to bezprostředně po zaplacení. 

4.4. V případě, kdyby nedošlo k řádnému doručení (dodání) zakoupeného Produktu podle odst. 3.1. a 3.2., anebo by se objevily jakékoliv vady, má Kupující právo obrátit se písemně e-mailem na Prodávajícího (office@senarova-daniela.cz) s písemnou žádostí o nápravné dodání zaplaceného produktu, a to co nejdříve, nejpozději do 10 dnů od zaplacení. To samé platí v případě nedodání daňového dokladu k zakoupenému produktu

4.5. Pro stáhnutí, otevření či přehrání dodaného produktu je nezbytné, abyste byli připojeni k síti internet s dostatečnou rychlostí připojení. Prodávající neodpovídá za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti internetového připojení. Může se stát, že je obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru. Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

4.6. Digiální obsah. stejně jako obsah těchto webových stránek, je chráněn autorským právem a není možné ho tak bez výslovného souhlasu Prodávajícího kopírovat, šířit nebo umožnit jeho užití dalšími osobami. Informační produkty jako e-booky, šablony, audiovizuální přednášky slouží jen k informačním, osvětovým, edukačním a vzdělávacím účelům. Ačkoliv jsou tvořeny v dobré víře a se záměrem podporovat Existenci jako Celek, vycházejí z aktuálního poznání, znalostí a zkušeností autora/ů a v tomto ohledu se jedná pouze o doporučení nezávazné rady, doporučení a návody, které nedávají záruku, že jejich aplikací bude dosaženo efektu či následku, se kterým bude Kupující spokojen. Záleží vždy na individuálním nastavení, schopnostech a skutečných dovednostech a dalších aspektech, které vibraci člověka a výsledky jeho činnosti ovlivňují. Produkty nenahrazují individualizované služby a přístup na míru. Proto Prodávající neodpovídá za případný neúspěch v aplikaci doporučení, rad, postupů obsažených v produktech.

5. Odstoupení od smlouvy (lhůty a způsob)

5.1. V případě, že k tomuto nápravnému dodání zakoupeného produktu/ů a/nebo dokladu nedojde (a to ani přes tuto písemnou žádost Kupujícího) nejpozději do 14 dnů od zaplacení ceny produktu, má Kupující právo na odstoupení od kupní smlouvy s nárokem na vrácení zaplacené kupní ceny.

5.2. Kupující má dále právo písemně odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě do 14 dnů od zaplacení, pokud zakoupený Produkt (od jehož koupě odstupuje) nijak nepoužil, nepřeprodal, nedaroval apod. a nedošlo současně ani k zahájení činnosti ze strany Prodávajícího spojené s jeho zakoupením (v případě produktu „časové kapacity“). Platné odstoupení od kupní smlouvy stačí provést písemným oznámením zaslaným na e-mail Prodávajícího (office@senarova-daniela.cz) se současným prohlášením, od jaké konkrétní koupě odstupuje (je potřeba uvést „o jaký produkt“ se jedná a „v jaké ceně“, „číslo objednávky nebo Fa“). Současně je třeba, aby Kupující uvedl „číslo účtu“ pro vrácení kupní ceny s uvedením data úhrady, pokud nechce zaplacenou cenu použít na úhradu jiného produktu, který chce vyměnit. Na základě platného písemného odstoupení bude kupujícímu na jeho účet vrácena zaplacená kupní cena, pokud se strany nedohodnou na výměně za jiný produkt/y a započtení této ceny na úhradu.

5.3. Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy uzavřené podle § 1837 OZ, poté, co mu byl zakoupený produkt dodán či doručen ve formě nikoliv „hmotného nosiče, ani “digitálního obsahu na nehmotném nosiči“, ale „ve formě e-mailové zprávy obsahující soubor (nosič), anebo konkrétní odkaz, který Kupujícímu zprostředkuje přístup k obsahu produktu (tj. informacím) podle odst. 3.2 těchto podmínek. Kupující potvrzením objednávky s tímto ujednáním souhlasí.

5.4. Prodávající Kupujícího upozorňuje, že odstoupit od kupní smlouvy v případě zakoupení vstupenky na jakoukoliv akci lze max. 3 dny před konáním dané akce. V případě, kdy by se Kupující nemohl zúčastnit akce, na kterou si zakoupil vstupenku, má právo požádat Prodávajícího o zpřístupnění video záznamu z dané akce nebo jinou formu náhradního plnění. V případě, kdy Prodávající svým jednáním nezapříčinil stav, že se Kupující nezúčastnil akce (na kterou si zakoupil vstupenku), Prodávají může, ale nemusí, poskytnout Kupujícímu vstupenku na jinou akci (tzv. náhradní plnění).

5.5. Pokud bude akce zrušena ze strany Prodávajícího, bude Kupující na tuto skutečnost e-mailem upozorněn s návrhem náhradního termínu akce, na kterou obdrží náhradní vstupenku. Pokud Kupující nebude mít o „náhradní plnění“ zájem, může Prodávajícího požádat o vrácení kupní ceny za vstupenku na zrušenou akci.

Společná a závěrečná ustanovení

6.1.Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovány a uchovány v souladu se zákonem č. 101/ 2000 Sb., Zákon o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. 

6.2. Individuální Smlouva Prodávajícího s Kupujícím je nadřazena obchodním podmínkám.

6.3. Má-li Kupující jakoukoliv stížnost ke kupní smlouvě či jejímu plnění, je potřeba ve stížnosti formulovat jasně, co se mu nelíbí, a zaslat stížnost písemně na e-mail office@senarova-daniela.cz. Pokud mezi Prodávajícím a Kupujícím, jako spotřebitelem, dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Pro mimosoudní řešení dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je pro oblast sporů vzniklých mezi registrovaným advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb pověřeným subjektem Česká advokátní komota. Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.

6.4. Smlouva a otázky související s uzavřením kupní smlouvy podle těchto podmínek se řídí českým právem. Jakékoliv případné právní spory vzniklé mezi Prodávajícím a Kupujícím se budou přednostně řešit smírně a mimosoudně. Nebude-li vzniklý spor vyřešen smírně dohodou smluvních stran nejpozději do 1 měsíce od výzvy kterékoliv smluvní strany k mimosoudnímu řešení, k řešení sporu bude příslušný obecný soud. Prodávající je ve smyslu § 1826 odst. 1 písm. e) OZ) vázán Etickým kodexem ČAK, který platí pro advokáty.

6.5. Ostatní zde neuvedené se řídí zákonem č. 89/ 2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími právními předpisy souvisejícími, ve znění pozdějších předpisů.

6.6. Prodávající je oprávněn kdykoliv změnit znění těchto obchodních podmínek. Kupující je vázán zněním podmínek, které platí v okamžiku odeslání objednávky v rámci uzavírání kupní smlouvy.

6.8. V případě, že jakékoliv ustanovení těchto obchodních podmínek bude shledáno nezákonným či neplatným, nebude tím dotčena platnost respektive účinnost ostatních ustanovení těchto obchodních podmínek.

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 21. 10. 2021.

Mgr. Daniela Šenarová (Prodávající)

Příloha: Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

Název prodávajícího: Mgr. Daniela Šenarová, IČ:71074465, se sídlem Bieblova 182/15, 150 00, Praha 5 – Smíchov, e-mail: office@senarova-daniela.cz

Oznamuji, že tímto v zákonné lhůtě 14-ti dnů odstupuji od následující kupní smlouvy:

Číslo objednávky:
Číslo daňového dokladu:
Název a kód produktu:
Datum objednání zboží (uzavření kupní smlouvy):
Datum obdržení produktu:

Jméno a příjmení kupujícího:
Bydliště kupujícího:
Emailová adresa kupujícího:
Kontaktní telefon kupujícího:
Kupní cena v celkové výši …………. Kč byla uhrazena dne ………………. tímto způsobem ………………….. (převodem z účtu, úhradou přes platební bránu Pays, platbou přes bankovní kartu, platbou přes QR kód)

Tímto žádám o vrácení zaplacené kupní ceny na tento bankovní účet: ……………..

Důvod odstoupení: ……………….

 

V ………………. dne ………………..

 

Jméno a příjmení