Vyberte stránku

Forma komplexní služby ve prospěch Celku

Činnosti podporující Vědomou harmonizaci vztahu
k Bytí jako Celku v rámci Holistické ecoterapie

Proč nefunguje cesta boje nebo útěku či jakékoliv snahy se "prožitku vyhnout" (jež je projevem vašeho duševního odporu a strachu ze Źivota/Bytí)?)?

Veškeré nepříjemné či jinak nesouladné projevy v životě i ve vztazích vznikají působením přirozené spravedlnosti zcela neomylně proto, aby člověka informovali či upozornili, že se odklonil od universálního řádu a jeho hodnot a principů, v důsledku čehož člověka jedná v nesouladu se samotnou podstatou Existence/Bytím, což se projevuje tím, že skrze sebe tvoří energetickou nerovnováhu = disharmonii, kterou potřebuje odpovídajícím napravením či narovnáním svého vztahu k Bytí/Existenci/Vědomí jako Celku ve svém systému vyrušit (tj. v duchu rovnováhy svůj systém vědomí zharmonizovat zpět do jednoty s touto svojí Bytostnou podstatou), a to právě skrze danou projevenou vztahovou situaci.

V případě, kdy budete hmotný projev Existence ve svém životě odmítat, anebo s ním z odporu bojovat, nemůže dojít ve vašem systému vědomí k přirozenému vyrovnání, očištění a sjednocování a vyrovnání polarit ve vašem systému vědomí (které spouští harmonizační účinky). Ale naopak dochází k prohloubení polarizace a tím i nerovnováhy, která následně vyvolá další nesouladné projevy (obtíže, problémy, překážky atd.) nekonstruktivního, destruktivního či sebedestruktivního jednání ve vztahu k Bytí/Životu jako Celku).

info k záměrné harmonizaci vztahu k Bytí jako Celku

Záměrná/vědomá harmonizace je určena pro ty, kteří se chtějí do řešení situace sami aktivně zapojit a nechtějí se vzdávat svojí tvořivé moci, rozhodování a aktivního chování, které skrze přirozenou holistickou spravedlnost směřuje k vyrovnání/vyvážení vztahu mezi účastníky daného vztahu a ke změně/transformaci prožívání daného neprospěšného vztahu „v odporu“ (tj. z polarizované role „oběti = altruisty, zažívajícího na svůj úkor, či „pachatele = egoisty chovajícího se na úkor jiného do rovnocenného svébytného partnera, který se prožívá a chová jako suverénní jedinec/tvůrce a současně přirozeně spravedlivý člověk.

Přirozená spravedlnost rozvíjí člověka a jeho vrozené kvality v laskavém férovém duchu, který ho postupně vede do jednoty a rovnováhy a nabízí mu prostor a možnost se učit a prohlubovat svoji schopnost dobrovolně napravovat svoje destruktivní duchovní záměry, nevyrovnané postoje, rozhodnutí a chování (a tím i přetvářet svoje disharmonické, konfliktní a nevyrovnané vztahy v harmonické skrze jejich spokojené prožívání).

Přirozený proces záměrné/vědomé harmonizace člověka a jeho bytostného vztahu k životu jako celku se děje skrze dobrovolné poznávání a dobrovolné napravování svých vlastních duchovně pokřivených záměrů a destruktivních duševních tendencí chovat se na úkor Celku (k egoismu či altruismu), jakož i vlastních postojů a rozhodnutí, souhlasů a nesouhlasů, na které navazují projevy chování ve vztahu k sobě a druhým zároveň, které člověka vedou do vnitřního omezování či rozpínání, harmonie či disharmonie, které se pak propisují do jeho těla jako „určitá nemoc či uzdravení, nebo určitý kvalita či  nekvalita. Tento vnitřní stav se pak projektuje skrze mysl do vnějšího prostoru vědomí a promítá se skrze vztahy s druhými, což se pak spravedlivě a pravdivě projevuje z duchovní podstaty Celku do individuálního života daného člověka. To jak člověk napravuje svůj bytostný vztah k životu jako Celku, probouzí a rozvíjí, anebo naopak uspává, jeho vrozené lidské hodnoty a kvality (jako je např. svébytnost), které tvoří jeho lidství.

V rámci „vědomé/záměrné harmonizace svého bytostného vztahu k životu jako celku“ v duchu přirozené spravedlnosti si sami odpovědně rozhodujete, kdy cítíte, že potřebujete ve svém životě harmonizační podporu, přičemž v duchu přirozené holistické spravedlnosti nesete svoji osobní odpovědnost za to, jak se v daném procesu budete nejen sami svébytně chovat, ale i za efekty, dopady a výsledky, které si tím vyvoříte.

Budete “respektovaným svébytným pánem či paní” svojí konkrétní životní či vztahové situace, který se ohledně jejího řešení „svébytně“ (tj. svobodně a odpovědně) rozhoduje podle sebe s tím, že holistický právník zastává postavení toliko „průvodce harmonizací Vašeho vztahu podle přirozené spravedlnosti“ a „zajišťovatele odborné podpory“ a „dobrovolného doporučovatele“ Vašeho postoje a jednání pro přirozeně spravedlivé řešení v daném vztahu, ve kterém jste dotčeným účastníkem“.

Činnosti holistického právníka a průvodce holistickou spravedlností, jež může poskytovat v rámci záměrné/vědomé harmonizace vztahu
k celistvému Bytí/Životu  jako Celku

individuální podpora ad hoc

1. Telefonická či online jednání a konzultace

Záměr této činnosti

Záměrem této činnosti je individuálizovaná operativní osobní či online podpora na míru ve formě jednání a konzulací s holistickým právníkem a průvodcem vědomou harmonizací podle přirozené holistické spravednosti v duchu universálního řádu a jeho principů, kterou si jedinec/jedinci či jejich společenství ad hoc vyžádá/jí v procesu harmonizace svého vztahu k Bytí jako Celku.

Co je předmětem této činnosti

Tato činnost poskytovaná v rámci servisu poskytovaného za účelem vědomé harmonizace vztahu k Bytí jako Celku se zaměřuje na ad hoc operativní podporu holistického právníka a průvodce vědomou harmonizací podle holistické spravedlnosti, která slouží primárně k vedení „vzájemného dialogu“, konzultování a doporučování konkrétních kroků, postojů, možností rozhodování a jiných informací mezi jedincem/i a holistickým právníkem a průvodcem vědomou harmonizací v duchu přirozeného universálního řádu a jeho principů a slaďováním chování jedince s jeho fungováním.

Obsah telefonické či online konzultace se zaměřuje na zjišťování a ověřování aktuálního naladění a postoje jedince či jejich skupiny či legitimního představitele určitého lidského společenství, jakými konkrétními vztahovými obtížemi, konflikty či spory prochází či trpí  jejich reálný vztah skrze který se promítá „Bytí jako Celku“ a řešení konkrétních otázek v duchu univesálního řádu a jeho principů podle metody holistické spravedlnosti.

Tato činnost nezahrnuje jen samotné poskytování časové kapacity v rámci online konzultace, ale obnáší i případné věnování určité kapacity v rámci předchozí přípravy na tuto telefonickou či online konzultaci (např. čtení zadání jedince pro online konzultaci, studium informací, podkladů či neautonomních vnucených pravidel, kterými se daný jedinec/i či jejich společenství má podřídit v duchu jejich tzv. legality atd.).

 

Co tato činnost zahrnuje

Činnost holistického právníka a průvodce vědomou harminazací poskytovaná prostřednicvím telefonického či online jednání nebo konzultace může zahrnovat jak aktivní činnost (spočívající zejména v předávání informací a doporučení na míru, kladení vyjasňovacích otázek k věci, předávání informací a doporučení atd.), anebo pasivní činnost (spočívající v naslouchání v atmosféře navozujících zorientování se v situaci, jasnost, klid, důvěrnost, respekt a přijímání a upřímného zájmu o to, co daný jedinec/jedinci či jejich společenství aktuální tíží a prožívá).

Výhoda této činnosti ve prospěch Celku

Telefonická či online konzultace představuje nejpřístupnější, velice efektivní a nejméně nákladnou ad hoc podporu holistického právníka a průvodce vědomou harmonizací podle holistické spravedlnosti, kterou lze jedinci či jedincům nebo jejich společenství v rámci vědomé harmonizace vztahu k Bytí jako Celku poskytovat v duchu přirozeného řádu bytí a jeho principů, na kterých staví i samotná universální metoda holistické spravedlnosti.

Vychází z uvědomění, že každý jedinec je Vědomím Bytí jako Celku veden k napravování a obrozování svojí přirozené svébytnosti a autonomie cestou nevědomé či vědomé harmonizace svého bytostného vztahu ke svému přirozenému Bytí/své Bytostné podstatě, který bývá v lidském systému vědomí pokřivenmanipulací/nepřirozeně vnucenými/nařízenými pravidly chování, jež probíhá vědomě či nevědomě v duchu přirozeného universálního řádu a jeho principů skrze napravování svých vlastních záměrů, rozhodnutí a chování ve vztahu k sobě a ostatním bytostem tvořících na duchovní, nehmotné či energetické úrovni Bytí jeden jediný Celek (celistvé jedno Bytí/Vědomí Celku).

Každý jedinec, jeho skupina či určité lidské společenství je Bytím jako Celku (Vědomím Celku) veden k hamonizaci svého bytostného vztahu k tomuto jednotnému celistvému Bytí jako Celku tak, aby v rámci celistvého Bytí fungoval každý jedinec za sebe sama (v rámci svojí vrozené svébytnosti = duchovní kvality), potažmo pak ve svých vztazích s jinými jedinci přirozeně spravedlivě, s respektem a v souladu s universálním řádem Bytí a jeho prinicipy.

V tomto harmonickém duchu je tedy každý jedinec skrze konkrétní externí děje, okolnosti a mezilidské vztahy s druhými (kulisy) veden svojí svébytnou bytostnou podstatou (po dobrém či po zlém) objevit a poznat svoje vlastní pokřivení bytostného vztahu (integrovat svůj stín) a využít svůj vlastní potenciál plus zdroje zejména (i) k rozpoznání svého nezdravého postoje k Bytí jako Celku, (ii) k napravení a zvládnutí určité životní výzvy či prověrky pramenící ze svého vědomého či nevědoméno rozhodnutí a chování v minulosti, anebo (iii) k překonání svých nejrůznějších vnitřních omzení, strachů či obav z Bytí jako Celku, které pramení z nepřirozených pravidel vnucených jinými jedinci v rámci jejich manipulace, které se projevují ve formě nejrůznějších překážek či obtíží a fungovat v rámci svého celistvého Bytí harmonicky vůči sobě a druhým.

Pro koho je tato činnost vhodná

Tato činnost je vhodná pro ty:

a) kteří se cítí nebo se chtějí vědomě prožívat a jednat jako svébytná (suverénní) bytost (tj. svobodná a odpovědná za svůj život, zdraví a za to, co v něm zažívá jako odpovědi – následky a dopady – svého konání/nekonání).

b) mají zájem nahlédnout do svojí životní situace skrze holistický (celistvý) vhled se záměrem zharmonizovat si dobrovolně sami za sebe svůj vlastní vztah k Bytí/Existenci jako Celku v duchu universálního řádu a jeho principů podle holistické spravedlnsoti, resp. si ho nechtějí nevyváženými postoji a činy dis-harmonizovat pod zažívaným tlakem či manipulace jinými jedinci.

c) nechtějí odevzdávat svoji moc a sílu zcela do cizích rukou, autorit a odborníků (tj. nechtějí „více méně“ pasivně přihlížet, jak je o jejich situaci závazně rozhodováno, nebo místo nich jednáno) a jsou připraveni řešit svoji situaci ve prospěch Celku a svébytně tak, aby ji pro/za sebe „vyřešili“ harmonicky a přirozeně spravedlivě (v souladu s hmotnými projevy Existence jako Celku) a universálním řádem Bytí a jeho principy.

Provedení této činnosti a reciproční vyrovnání za její čerpání

Má-li být tato činnost poskytnuta, je třeba si předem „aktivovat adekvátní servis“, a to skrze zaplacení recipročního příspěvku kryjícího její poskytování podle aktuálních objektivních kritérií platných pro poskytování a čerpání daného servisu. 

Minimální rozsah této činnosti v rámci reciproční spolupráce se vždy domlouvá s poskytovatelem servisu podle konkrétního případu. Konkrétní informace k reciproční spolupráci se nachází zde.

osobní podpora vhodná zejména pro akutní situace nebo intenzivní podporu

2. Osobní harmonizační setkání

Záměr této činnosti

Záměrem této činnosti je osobní harmonizační setkání mezi holistickým právníkem a průvodcem harmonizací vztahu podle přirozené holistické spravedlnosti s jedincem, skupinou jedinců či legitimním představitelem určitého společenství, se záměrem aktivně vědomě napravovat svůj bytostný vztah v rámci záměrné/vědomé harmonizace vztahu k Bytí jako Celku v duchu universálního řádu Bytí jako Celku a jeho principů.

V rámci tohoto harmonizačního setkání probíhá intenzivní podpora za účelem vzájemné výměny konkrétních informací, jež je potřeba pro doporučení „konkrétního vyvažovacího přístupu či postoje, nápravného rozhodnutí a praktického jednání a chování daného jedince či jejich skupinky nebo v rámci společenství tak, aby docházelo k harmonizaci vztahu k Bytí jako Celku podle přirozeného universálního řádu Bytí a jeho principů.

Záměrem harmonizačního setkání je doporučení takového nápravného postoje, rozhodnutí a chování (které je ve vlastní kompetenci a odpovědnosti daného jedince, jejich skupiny nebo společenství), jež v dané vztahové situaci bude směřovat a vést z pohledu Celkového bytí k dobrovolné vědomé  nápravě dosavadního pokřiveného postoje, rozhodování a chování v daném vztahu, které se promítlo do jeho primárního vztahu s Bytím/Životem jako Celkem (což následně vedlo k jeho zpětné odpovědi/viditelnému projevu skrze daný vztah, popř. i ve formě konkrétních hmotných důsledků, jež čeká na pochopení a přijetí bez odporu a reálné uskutečnění dobrovolné nápravy v duchu svébytné odpovědnosti v duchu universálního řádu a jeho principů, jež směřuje přirozeně k harmonizaci bytostného vztahu k Bytí/Životu jako Celku).

Co je předmětem této činnosti

Tato činnost spočívá v osobním harmonizačním setkání s holistickým právníkem a průvodcem vědomou harmonizací na místě, ve kterém pracuje holistický právník a zajišťuje v tomto místě i vícedenní hamonizační pobyty (není-li výslovně dohodnuto jinak).

Záměrem této činnosti je odhalit skrytou rozladěnost (dis harmonii) v systému vědomí jedince či jejich skupiny, kteří jsou spolu ve vzájemném vztau/interakci či určité vazbě (v rámci které dochází k výměně určité energie), přijít na kloub a odhalit určité stínové vzorce a působení pokřivené osobnosti jedince/jedinců na Bytí jako Celku (aby mohly být vědomě integrovány a  narovnány a skrze nové konkrétní rozhodnutí a činy zharmonizovány) a tím dosaženo souladu s projevy universálního řády a jeho principů k nápravě.

Toto osobní setkání může zahrnovat jednodenní osobní setkání na určitý počet hodin, popř. vícedenní pobyt zajišťující intenzivní vědomou harmonizaci.

Co tato činnost obnáší

Osobní harmonizační setkání s holistickým právníkem a průvodcem vědomou harmonizací bytostného vztahu k Celku skrze harmonizování svého vztahu k sobě a svých vztahů s druhými. 

Jednodenní i vícedenní osobní harmonizační setkání může zahrnovat kromě „důvěrného povídání“,  také určitou tématický zaměřenou universální přednášku, jakož i další podporující aktivity, které ve spojení s působením přírody a harmonického prostředí  podporují celistvou přirozenou harmonii jedince/ů, vyladění se na přirozený stav bytí, vlastní přirozenost a soulad s Bytím jako Celkem.  

Výhoda této činnosti

Jedná se o intenzivní osobní podporu“, v rámci které se jedinec či jejich skupina mohou věnovat intenzivnní harmonizační práci s podporou holistického právníka a průvodce přirozenou harmonizací bytostného vztahu do souladu s universálním řádu a jeho principů na míru přizpůsobné jedinci/jedincům.

Pro koho je tato činnosti vhodná

Osobní harmonizační setkání je vhodné zejména pro intenzovní vědomou harmonizační práci jedince na sobě a svém bytostném vztahu k Bytí jako Celku v duchu universálního řádu a jeho principů, na které se osobně účastní holistický právník a průvodce vědomou harmonizací bytostného vztahu k Bytí jako Celku.

Poskytnutí této činnosti a reciproční vyrovnání za její čerpání

Má-li být tato činnost poskytnuta, je třeba si předem „aktivovat adekvátní servis“, a to skrze zaplacení recipročního příspěvku kryjícího její poskytování podle aktuálních objektivních kritérií platných pro poskytování a čerpání daného servisu. 

Minimální rozsah této činnosti v rámci reciproční spolupráce se vždy domlouvá s poskytovatelem servisu podle konkrétního případu. Konkrétní informace k reciproční spolupráci se nachází zde.

Diagnostika disharmonie polarit duchu jednoty a rovnováhy

3. Holistický vhled do vztahu v duchu přirozené holistické spravednosti

Záměr této činnosti

Záměrem této činnosti je celostní vhled do konkrétního stavu či vztahové situace jedince či skupiny jedinců ve vztahu k Bytí jako Celku z pohledu souladu či nesouladu s universálním řádem a jeho principy a diagnostikování konkrétní nerovnáváhy (disharmonie) v jeho/jejich  systému vědomí, kterou nevědomě tvoří/vyzařuje/í do prostoru Bytí jako Celku a dostávají se do odporu a nesouladu s Bytím jako Celkem.

Co je předmětem této činnosti

Tato činnost spočívá v diagnostice konkrétní „disharmonie/odklonu/odporu“ existující v systému lidského vědomí daného jedince projevující se na úrovni bytostného vztahu k Životu/Bytí jako Celku, která daného jedince ke „škodlivému jednání“ na úkor Života/Bytí jako Celku (tj. ve vztahu k sobě či druhým), které se skrze danou situaci jedinci propisuje a manifestuje z nehmotné úrovně Života do hmotné úrovně Života proto, aby si svoji disharmonii k Bytí jako Celku zvědomil a svébytně napravil.

Tato činnost podporuje jedince v jeho Vědomé harmonizaci vztahu k Bytí jako Celku tím, že mu je poskytována podpora k tomu, aby svoje „minulé rozhodování a konání skrze aktuální přítomnost (děj) bez odporu k Bytí jako Celku prohlédl a „dobrovolně“ zjednal za sebe sama adekvátní svébytnou nápravu k Bytí jako Celku  (která je v úrovni Bytí nezávislá na jiných či nepodmíněná na  postoji a chování druhých).

Jaká je výhoda této činnosti

Holistický (celistvý) vhled do aktuální vztahové situace s Bytím jako Celkem podle metody holistické spravedlnosti zahrnuje neutrální/neduální/universální vhled z pohledu souladu, resp. odklonu dosavadního projevu přirozené svébytné kompetence daného jedince/ů od tří universálních principů, na kterých funguje přirozená universální spravedlnost, a to (a) Jednoty, (b) Rovnováhy a (c) Legitimity s ujasněním, čím konkrétně se v dosavadním rozhodování a chování jedinec nepřirozeně odchyluje či porušuje tyto universální principy, čímž mu pomáhá rozpoznat (uvědomit si) vlastní destruktní součinnost na projevech Vědomí/Bytí jako Celku a nastolit sebe-nápravu/soulad do jednoty s universálními principy Bytí jako Celku.

Co obnáší tato činnost

Tato činnost slouží k vědomému přijetí a rozkrytí „celkového pravdivého obrazu včetně pojmenování vlastního „destruktivního, škodlivého či jinak dis harmonizujícího postoje, rozhodování a konání daného jedince/skupiny jedinců ve vztahu k Životu/Bytí jako Celku (který se skrze danou situaci promítá a propisuje z nehmotné úrovně vědomí Bytí jako Celku do hmotné/materiální/manifestační úrovně vědomí Bytí jako Celku, aby si je daný jedinec mohl uvědomit a mohl je napravit).

Pro koho je činnost určena

Tato činnost je vhodná pro jedince, kteří mají upřímný zájem na svoji konkrétní vztahovou situaci vědomě nahlédnout v duchu universálního řádu a jeho principů, na kterých funguje přirozená spravedlnost v Bytí jako Celku a která podporuje jedince v sebenápravě svého postoje a vztahu k Bytí jako Celku (tj. ve vztahu k sobě i druhým) tak, aby se vyrovnal a neporušoval ve vztahu k Bytí jako Celku universální řád a jeho principy.

Tato činnost podporuje jedince v tom, aby:

a) uvolnil ve vztahu k sobě určitou zátěž/blok/odpor, jež působí danému jedinci konkrétní obtíže, problémy či utrpení v daném vztahu a které se tak promítají z Bytí jako Celku do jeho života z neviditelné duchovní úrovně Vědomí Celku proto, aby tyto bloky, odpory a zátěže uvolnil, anebo

b) netvořili ve vědomí Bytí jako Celku bloky, zátěže a odpory tím, že se ve svých postojích, rozhodnutích a chování závisle odvíjejí od jiných jedinců (jejich reakcí) a netvoří v daném vztahu nezávisle ze své vlastní svébytné kompetence.

Poskytnutí této služby

Má-li být tato činnost poskytnuta, je třeba si předem „aktivovat adekvátní servis“, a to skrze zaplacení recipročního příspěvku kryjícího její poskytování podle aktuálních objektivních kritérií platných pro poskytování a čerpání daného servisu. 

Minimální rozsah této činnosti v rámci reciproční spolupráce se vždy domlouvá s poskytovatelem servisu podle konkrétního případu. Konkrétní informace k reciproční spolupráci se nachází zde.

balanční harmonizující řešení

4. Harmonizační řešení pro vyrovnání vztahu podle metody holistické spravedlnosti  

Záměr této služby

Holistické řešení v rámci výkonu „Celistvé/Holistické spravedlnosti“ staví na komplexním trojjedinným detailním vhledu, který zahrnuje (a) duchovní pohled (Jednota), (b) duševní pohled (Rovnováha ve vztahu k sobě a druhým) a (c)hmotný pohled (Zákonnost/Legitimita) a směřuje k zachování či znovu nastolení této „trojjediné harmonie“ na všech třech úrovních Existence.

Co je předmětem této služby

Tato služba spočívá v činnosti zaměřující se na nalezení  „komplexně harmonizačního spravedlivého řešení (tj. souladného, vyvažujícího a legitimně-legálního) ve vztahu k Existenci jako celku“ podle metody „Holistické spravedlnosti“ , které zachová či znovu nastolí harmonii na všech třech úrovních Bytí/Existence.

Součástí této služby je i „doporučení a objasnění“ tohoto řešení.

Poskytnutí této služby

Kdokoliv chce tuto službu poskytnout, musí si předem „aktivovat adekvátní servis“, a to skrze zaplacení minimálního objemu časové kapacity průvodce, jež bude krýt poskytnutí této služby v ceně platné pro typ servisu, který je pro klienta adekvátní. 

Minimální rozsah u této služby činí 8 hodin. „Adekvátnost“ servisu je objasněna pod „Vyrovnání za tuto službu“.

Co obnáší tato služba

Tato služba spočívá v činnosti holistického průvodce Spravedlností se zaměřuje zejména na:

a) nalezení, doporučení, objasnění spravedlivého (přirozeně vyvažujícího nemanipulatiního) řešení v duchu Vyššího Zákona Jednoty a Rovnováhy, které povede v daném vztahu k narovnání poměrů a odstranění existující nerovnováhy/dis harmonie existující ve vědomí Celku (která se projevuje a propisuje do daného vztahu) a dále

b) písemné vypracování koncepčního nebo již detailizovaného věcného či procesního „řešení“ optimalizovaného „na míru“ klienta či více klientů spolupracujících či finančně se podílejících na řešení stejné či typově srovnatelné situace.

„Řešení „na míru“ znamená zohledňující nejen obecná kritéria právního postavení (jako jsou legitimí práva, povinnosti, zájmy či aspekty postavení platné pro jakoukoliv osobu v dané situaci), ale také všechny zásadní okolnosti týkající klienta a jeho konkrétní situace (jako jsou zdravotní kondice klienta, aktuální postoje dotčených osob, klientovi priority a zabývá se i „optimalizací kvality určité služby nebo činnosti ve vztahu k nákladu či ceny na její pořízení“).

c) v nasměřování klienta k jeho praktické realizaci s jeho podporou či vedením.

 

Pro koho je vhodná tato služba

Tato služba je vhodná pro ty, kteří řeší jakékoliv rozporu plné mezilidské situace, které vyžadují „spravedlivé“ (tj. přirozeně vyvažující = harmonizující) znovu nastolení, anebo udržení zdravých – harmonických poměrů ve vztahu“ v duchu jednoty, rovnováhy, férovosti a zákonnosti.

(Např. při uzavírání nejrůznějších smluvních vztahů, transakcí, spoluprací, vyjednávání obchodů, finančních či majetkových transakcí, anebo při vzniku nejrůznějších rozporů, konfliktů a sporů atd.).

Poskytnutí této činnosti a reciproční vyrovnání za její čerpání

Má-li být tato činnost poskytnuta, je třeba si předem „aktivovat adekvátní servis“, a to skrze zaplacení recipročního příspěvku kryjícího její poskytování podle aktuálních objektivních kritérií platných pro poskytování a čerpání daného servisu. 

Minimální rozsah této činnosti v rámci reciproční spolupráce se vždy domlouvá s poskytovatelem servisu podle konkrétního případu. Konkrétní informace k reciproční spolupráci se nachází zde.

provádění procesem vědomé harmonizace do sladění s universálními principy Bytí

5.  Provádění vědomým harmonizačním procesem v duchu přirozené spravednosti

Záměr této činnosti

Záměrem této činnosti je soustavná podpora holistického průvodce vědomou harmonizací vztahu v duchu přirozené spravedlosti spočívající, která směřuje jedince do souladu s Bytím jako Celkem v duchu universálního řádu a jeho principů podle metody holistické spravednosti.

Co je předmětem této činnosti

Tato činnost spočívá zejména v soustavném provádění jedince jeho procesem vědomé harmonizace bytostného vztahu k Životu či Bytí jako Celku (spojení se svojí ceslistvou Bytostnou podstatou) tak, aby danému jedinci pomáhal během tohoto procesu vědoně udržovat/směřovat svůj systém vědomí do přirozené harmonizace s Vědomím/Bytím jako Celkem a podporoval ho skrze překonávání limitů, odporů a překážek, které v rámci probíhající harmonizace jedinec vědomě překonává a narovnává svůj systém vědomí do souladu s přirozeným fungováním universálního řádu a jeho principů.

 

Co obnáší tato činnost

Tato činnost spočívá v takové činnosti, která podporuje jedince integrovat a implementovat universální principy Bytí do svého života skrze vědomou harmonizaci konkrétního vztahu (a tím i na úrovni Bytí jako Celku).

Současně podporuje jedince v procesu vědomé harmonizace tak, aby skrze jeho vlastní vědomé naladění a postoj probíhal proces řešení/narovnání vztahu:

a) spravedlivě (tj.  v duchu holistické spravedlnosti),

b) šetrným způsobem k bytostné podstatě jedince a jeho zdrojům při současném respektování přirozeného průběhu procesu probíhajícího v souladu se svébytnými projevy všech jedinců a vůle Bytí Celku.

Jaká je výhoda této činnosti

Tato činnost přináší dostupnou osobní podporu jedinci/ům v rámci procesu vědoné harmonizace vztahu k Bytí jako Celku, která probíhá v duchu přirozené holistické spravedlnosti podle universálních principů.

Pro koho je určena tato činnost

Tato činnost je vhodná zejména pro ty jedince:

a) kteří se cítí, prožívají a zacházejí se sebou i druhými jako se svébytnými bytostmi (svobodnými a odpovědnými jedinci).

b) mají upřímný zájem pod holistickým vedením aktivně „spolutvořit“ harmonizační řešení své konkrétní vztahové situace, tak aby toto řešení respektovalo universální řád a jeho principy harmonického Bytí.

c) nechtějí odevzdávat svoji moc a sílu zcela do rukou autorit a odborníků (tj. nechtějí „více méně“ pasivně přihlížet, jak je o jejich situaci závazně rozhodováno, nebo místo nich jednáno) a jsou připraveni řešit svoji situaci za sebe svébytně podle holistické spravedlnosti (a tím si zharmonizovali svůj vlastní vztah k Životu/Bytí jako Celku, resp. si ho nedis-harmonizovali).

d) jsou vstřícní a připraveni zjednat „dobrovolně“ sami za sebe „nápravu“ svých předchozích nevědomých záměrů, postojů, rozhodnutí a činů, které vedli k projevu určité disharmonie/konfliktu či sporu na úrovni Bytí jako Celku (a tím si svébytně zharmonizovali svůj vztah k Bytí jako Celku).

Poskytnutí této činnosti a reciproční vyrovnání za její čerpání

Má-li být tato činnost poskytnuta, je třeba si předem „aktivovat adekvátní servis“, a to skrze zaplacení recipročního příspěvku kryjícího její poskytování podle aktuálních objektivních kritérií platných pro poskytování a čerpání daného servisu. 

Minimální rozsah této činnosti v rámci reciproční spolupráce se vždy domlouvá s poskytovatelem servisu podle konkrétního případu. Konkrétní informace k reciproční spolupráci se nachází zde.

respektující jednání ctící svébytné rozhodnutí = volbu a vůli

6. Důvěrná holistická diplomacie

Záměr této činnosti

Záměrem této činnosti je poskytování podpory jedinci v rámci vědomé harmonizace bytostného vztahu k Bytí jako Celku, při které dochází k narovnávání tohoto svého bytostného vztahu skrze externí vztahy s druhými jedinci do souladu s fungováním universálních principů. 

Co je předmětem této činnosti

Tato činnost staví na konsensuálním (nenátlakovém a nemanipulativním) tvořivém nalézání a vyjednávání harmonizačního = spravedlivého řešení a dohody (jež jsou aktem, v rámci kterého dochází k zachování, obnovení, znovunastolení rovnováhy, férovosti, spravedlnosti a harmonie ve vztahu).

Vyjednávání probíhá převážně v rámci důvěrných, neformálních, diplomatických jednání, která probíhají napřímo s osobně dotčenými jedinci, popř. legitimními představiteli jejich sdružení a společenství, a to buď v rámci společných osobních jednání či on-line konferencí, a/ nebo v rámci tzv. oddělených či separátních jednání (tzv. „shuttle diplomacy“).  

Na rozdíl od mediace, tato „činnost nespočívá primárně v nestranném zprostředkovávání řešení rozporů mezi účastníky“, ale v aktivní participaci holistického právníka na tvořivém nalézání konkrétních návrhů pravidel, dohod a řešení v souladu s holistickou spravedlností, který svojí svébytnou účastní na procesu vyjednávání směřuje a podporuje vyjednávání  dobrovolného, spravedlivého a recipročního řešení či dohody mezi účastníky, jež bude v souladu s universálními principy Bytí jako Celku.

Co obnáší tato činnost

Tato činnost probíhá podle holistické spravedlnosti a ve prospěch Bytí jako Celku, více méně neformálně a zpravidla ještě ve stádiu, kdy situace mezi účastníky vztahu nemusí být ještě vyhrocena do otevřeného konfliktu, právní pře či soudního sporu (tzn. ve stádiu, kdy mediace je předčasná, nebo není z jiného důvodu vhodná či možná, např. z důvodu neochoty některého z účastníka se jí účastnit) a účastník vztahu má zájem o harmonizující řešení podle universálních principů, jež neškodí či není na úkor žádného z účastníků.

Tato činnost může zahrnovat zejména:

a) Navázání, anebo obnovení komunikace mezi jedincem a druhým účastníkem/ky vztahu a následné vedení neformální a důvěrné komunikace tak, aby se mohla mezi účastníky daného vztahu postupně rozvinout v další věcná jednání a poté i v závazná právní jednání. 

b) Zastavení posilování napětí v daném vztahu, popř. aktivity spojené s uvolněním či zmírněním odporu ve vědomí a dosavadním postoji jedince k druhé straně.

c) Nastavení rovnocenného, vhodného a bezpečného způsobu vedení komunikace a jednání mezi jedincem a druhým účastníkem/účastníky tak, aby tato jednání mohla probíhat bez obav ze zneužití informací proti sobě. Může se jednat například:

– o vzájemné nastavení vhodného typu komunikace a jednání (osobní/písemná, společná/separátní),

– o vyjednání a uzavření dohody o dodržování mlčenlivosti a důvěrnosti jednání se všemi dotčenými účastníky,

– o shrnutí výchozích předpokladů a podmínek, za kterých účastník vstupuje do věcných či smírných jednání,

– o poskytnutí souhlasu účastíka vztahu, že bude postupovat podle holistické spravedlnosti v duchu universálních principů, které mají přednost před relevantními společenskými pravidly, popř. jen těmi, které s nimi nekolidují.

d) Zajištění souhlasu se zapojením dotčených účastníků vztahu do procesu narovnání daného vztahu podle principů přirozené spravedlnosti fungují podle universálních principů, které mají přednost před jinými pravidly.

e) Příprava jedince pro přímé osobní jednání či písemnou komunikaci (jež chce jednat přednostně svébytně, tj. nepřenášet či vést jednání na svého zmocněnce či advokáta, jako svého legitimního zástupce),

f) Aktivní účast holistického právníka na samotném procesu vyjednávání vzájemně spravedlivého a recipročního řešení nebo dohody v duchu universálních principů, jakož i na  jeho písemném shrnutí pro jeho další využití či realizaci.

Jaká je výhoda této činnosti

Tato činnost je smysluplným preventivním prostředkem vědomé harmonizace vztahu k Bytí jako Celku, který vede k reálnému předcházení a včasné eliminaci budoucího vzniku odporu, rozporu, konfliktu, sporu či jiného vztahové disharmonie mezi jedincem a ostatními účastníky vztahu, ke kterým zpravidla dochází skrze nevědomé nedodržování či obcházení universálních principů při nevyrovnaných postojích stran v rámci jednání o uzavření dohody či obchodu. 

Pro koho je činnost vhodná

Tato činnost je vhodná zejména pro jedince, který má bytostý zájem  svým vědomým postojem a jednáním ve vztahu jako Celku předcházet či eliminovat v duchu universálních principů nežádoucí budoucí efekty, které se pojí s nezdravým = nevyrovnaným egoistickým či altruistickým chováním ve vztahu, který je na úkor či k nespravedlivé újmě jedné strany vztahu (a tedy vůči Bytí jako Celku).

Poskytnutí této činnosti a reciproční vyrovnání za její čerpání

Má-li být tato činnost poskytnuta, je třeba si předem “aktivovat adekvátní servis”, a to skrze zaplacení recipročního příspěvku kryjícího její poskytování podle aktuálních objektivních kritérií platných pro poskytování a čerpání daného servisu. 

Minimální rozsah této činnosti v rámci reciproční spolupráce se vždy domlouvá s poskytovatelem servisu podle konkrétního případu. Konkrétní informace k reciproční spolupráci se nachází zde.

příprava a zajištění mediačního řešení

7. Zajištění mediace
v duchu holistické spravedlnosti

Záměr této činnosti

Záměrem této činnosti je poskytnout v rámci vědomé harmonizace vztahu k Bytí jako Celku dvě a více účastníkům sporu či konfliktu, resp. v rámci prevence jejich vzniku, „přípravu na mediaci“ v duchu holistické spravedlnosti fungující na základě universálních principů, která může zahrnovat zejména:

a) pokus o nenásilné, nemanipulativní a procesně neformální jednání, jež směřuje buď ke zmírnění narušené důvěry či poškození vztahu mezi účastníky, anebo k předcházení tohoto stavu ve vztahu (k čemuž může docházet v souvislosti s formalizovaným jednáním skrze advokáty, mediátory, anebo soudy, policii či jiné autority),

b) respektování a dodržování svébytné vůle a projevů všech účastníků v duchu universálních principů a ponechání konečného výsledného řešení v kompetenci účastníků sporu (kteří jsou rozhodnýtmi pány své situace),

c) činnost spojenou s adekvátním mediačním vedením sporu v duchu universálních principů podle holistické spravedlnosti.

Co je předmětem této činnosti

Předmětem této činnosti je zejména

a) co nejobjektivněji prověřit a zhodnotit, zda-li je v daném případě mediace v duchu universálních principů pro daný vztah jedinců vhodná a účastníci vztahu s ní souhlasí,

b) zajištění a vedení nestranných mediačních důvěrných jednání holistickým právníkem a průvodcem vědomou harmonizací v duchu universálních principů podle holistické spravednosti, pokud s tím strany daného vztahu výslovně souhlasí.

Co tato činnost obnáší

Tato činnost může zahrnovat zejména:

a) oslovení účastníků vztahu k vědomé účasti na mediaci,

b) vedení nestranné mediace sporu mezi jeho účastníky v duchu holistické spravedlnosti, popř. v rámci prevence jeho vzniku, poté, co účastníci vztahu poskytnou svůj souhlas.

Jaká je výhoda této činnosti

Mediace pomáhá účastníkům vztahu a sporu vyjasnit skutečnou podstatu a příčinu (důvod) vzniku a zažívání sporu z universálního = neduálního = jednotného pohledu, čím se strany vůči sobě odklonily fungování universálního řádu a jeho principů (popř. jeho účastníky).

Pro koho je činnost vhodná

Tato činnost je vhodná zejména pro jedince, kteří jsou ve vzájemné shodě, že chtějí svůj spor či konflikt řešit ve prospěch Bytí jako Celku a v duchu holistické spravedlnosti fungující na základě universálních principů.

Poskytnutí této činnosti a reciproční vyrovnání za její čerpání

Má-li být tato činnost poskytnuta, je třeba si předem “aktivovat adekvátní servis”, a to skrze zaplacení recipročního příspěvku kryjícího její poskytování podle aktuálních objektivních kritérií platných pro poskytování a čerpání daného servisu. 

Minimální rozsah této činnosti v rámci reciproční spolupráce se vždy domlouvá s poskytovatelem servisu podle konkrétního případu. Konkrétní informace k reciproční spolupráci se nachází zde.

Zajištění dalších účelných služeb holistického právníka

8.  „Služby holistického právníka při analýze, změně, tvoření a aplikaci pravidel a dohod v duchu holistické spravedlnosti“

Záměr této činnosti

Záměrem této činnosti je podpora jedinci či jedincům, kteří sdílí určitou vazbu, interakci či vztah, nebo jsou součástí určitého stejného společenství, aby si tvořivě vyjednali, vymezili, stanovili či dohodli určitá autonomní (nikoliv jednostranně nadiktovaná) pravdla a dohody, jež budou mezi sebou dobrovolně recipročně dodržovat, přičemž tato pravidla a dohody budou respektovat universální řád a jeho principy.

Předmět této činnosti

Tato činnost  spočívá zejména v nestranné podpoře holistická právníka prováděné ve prospěch Bytí jako Celku, která směřuje a vede k doporučování takových pravidel a návrhů dohod či jejich adekvátní úpravě tak, aby respektovala universální řád a jeho principy, na kterých funguje přirozená spravedlnost.

Co tato činnost obnáší

Tato činnost obnáší zejména činnost holistického právníka spočívající:

a) v nezávislém posouzení jednostranně navržených nebo diktovaných pravidel a dohod, zda-li jsou v souladu s universálním řádem a jeho principy, na kterých funguje přirozená spravedlnost,

b) v doporučování a tvoření návrhů dohod, smluv a smluvních podmínek , které respektují universální řád a jeho principy a byly prevencí tvoření budoucích problémů a sporů.

c) v doporučení a podpoře při tvoření autonomních pravidel, jež jsou v souladu s universální řádem a jeho principy tak, aby jejich následná praktická aplikace nebyla s nimi v rozporu,

d) v jiné činnost, která podporuje jedince ve vědomém vyjednávání a uzavírání autonomních pravidel a právoplatných recipročních  dohod, které budou vynutitelné a vyvolávat právní účinky.

e) v podpoře při obraně proti jednostrannému diktování a vynucování dohod a pravidel, která kolidují s univesálním řádem a jeho principy.

Jaká je výhoda této činnosti

Výhodou této činnosti je, že podporuje jedince v tom, aby si mezi sebou vyjednali, nastavili a recipročně dodržovali taková pravidla a dohody, která jsou z pohledu Bytí jako Celku spravedlivá, jednotná, reciproční a respektují universální řád a jeho principy.

Tato činnost je přirozenou a účinnou prevencí budoucího vzniku jakýcholiv rozporů, konfliktů, sporů, právních a soudních pří do budoucna zejména tím, že ctí universální bytostnou rovnocennost všech jedinců (kteří tvoří součást Bytí jako Celku) bez jakékoliv diskriminace, včas odhaluje nespravedlivé zvýhodňování či posilování postavení jedné strany na úkor druhé a odstraňuje uměle navozované nevyrovnané postavení mezi jedinci a nereciproční plnění.

Pro koho je činnost vhodná

Tato činnost je vhodná zejména pro jedince, kteří se dobrovolně účastní vědomého harmoniačního procesu, prakticky spolupracují a mají upřímný zájem a na prospěšném nastavení recipročních pravidel a dohod, které jsou v souladu s universálním řádem a jeho principy (tj. prevenci budoucích rozporů a konfliktů).

Poskytnutí této činnosti a reciproční vyrovnání za její čerpání

Má-li být tato činnost poskytnuta, je třeba si předem “aktivovat adekvátní servis”, a to skrze zaplacení recipročního příspěvku kryjícího její poskytování podle aktuálních objektivních kritérií platných pro poskytování a čerpání daného servisu. 

Minimální rozsah této činnosti v rámci reciproční spolupráce se vždy domlouvá s poskytovatelem servisu podle konkrétního případu. Konkrétní informace k reciproční spolupráci se nachází zde.

Zajištění ostatních účelných odborných či doplňkových služeb

9. Zajištění ostatních účelných služeb odborné či doplňkové povahy

Záměr této činnosti

Záměrem této činnosti je účelně zajistit jedinci či jedincům v rámci vědomé harmonizace vztahu k Bytí jako Celku takové další odborné či doplňkové služby, které bude/budou potřebovat pro prospěšné dokončení procesu harmonizace. Může se jednat např. o notářské služby, znalecké, advokátní služby a další jiné doplňkové služby, jejichž poskytnutí je účelené a směřují k ujasnění či vyřešení určité „odborné otázky“ nebo „posílení právní jistoty a praktické vymahatelnosti práv a plnění“ plynoucích z recipročních dohod.

Co je předmětem této činnosti

Předmětem této činnosti je zejména

a) co nejobjektivněji prověřit a zhodnotit, zda-li je v daném případě mediace v duchu universálních principů pro daný vztah jedinců vhodná a účastníci vztahu s ní souhlasí,

b) zajištění a vedení nestranných mediačních důvěrných jednání holistickým právníkem a průvodcem vědomou harmonizací v duchu universálních principů podle holistické spravednosti, pokud s tím strany daného vztahu výslovně souhlasí.

Co tato činnost obnáší

Tato činnost může zahrnovat zejména:

a) oslovení účastníků vztahu k vědomé účasti na čerpání dané účelné odborné služby či doplňkové činnosti, o jejíž náklady se jedinci recipročně rozdělí,

b) vyhledání vhodného poskytovatele služby či doplňkové činnosti, jakož i zajištění jeho konkrétní nabídky na poskytnutí jeho služby včetně ceny plnění, kterou navrhuje za její poskytnutí a předložení nabídku/nabídek k odsouhlasení jedinci či jedincům, kteří v jejichž prospěch bude poskytována.

c) podpora při uzavření „reciproční dohody“ o poskytnutí dané účelné odborné služby nebo činnosti v rámci vědomé harmonizace vztahu k Bytí jako Celku.

d)  dohled nad řádným poskytováním a spravedlivým vyrovnáním dané odborné služby či činnosti tak, aby její poskytování nepoškozovalo či neprobíhalo na úkor Bytí jako Celku, tj. jedince/jedinců v daném vztahu a sloužilo pro účely vědomé harmonizace probíhající v universálním řádu Bytí a jeho principů.

Jaká je výhoda této činnosti

Mediace pomáhá účastníkům vztahu a sporu vyjasnit skutečnou podstatu a příčinu (důvod) vzniku a zažívání sporu z universálního = neduálního = jednotného pohledu, čím se strany vůči sobě odklonily fungování universálního řádu a jeho principů (popř. jeho účastníky).

Pro koho je činnost vhodná

Tato činnost je vhodná zejména pro jedince, kteří jsou ve vzájemné shodě, že chtějí svoji vztahovou situaci vyřešit ve prospěch Bytí jako Celku a v duchu holistické spravedlnosti podle universálních principů, jež staví na recipročním sdílení takových nákladů a výdajů, které byly legitimně vynaloženy ve prospěch jedinců v daném vztahu či společenství jako Celku.

Poskytnutí této činnosti a reciproční vyrovnání za její čerpání

Má-li být tato činnost poskytnuta, je třeba si předem “aktivovat adekvátní servis”, a to skrze zaplacení recipročního příspěvku kryjícího její poskytování podle aktuálních objektivních kritérií platných pro poskytování a čerpání daného servisu. 

Minimální rozsah této činnosti v rámci reciproční spolupráce se vždy domlouvá s poskytovatelem servisu podle konkrétního případu. Konkrétní informace k reciproční spolupráci se nachází zde.

Osobní intenzivní podpora na míru pro jednotlivce i skupiny

10. Harmonizační individuální nebo skupinový pobyt

Záměr této činnosti

Tato činnost spočívá v intenzivní harmonizční podpoře jedince/ů  (kteří spolu sdílejí určitou vazbu, interakci či vztah) aby si vědomě harmonizovali svůj bytostný vztah k Bytí jako Celku, zejména si měli prostor 

a) ujasnit svoji konkrétní vztahovou situaci z hlediska vlastního dosavadního postoje, rozhodnutí a chování z pohledu souladu/nesouladu s universálním řádem Bytí a jeho principy (a mohl tak včas předejít např. soudnímu, správnímu či jinému sporu, popř. eliminovat svoje budoucí náklady na jejich řešení).

Co je předmětem této činnosti

Vícedenní pobyt se zaměřuje na intenzivní podporu v rámci vědomé harmonizace bytostného vztahu jedince či skupiny jedinců (které sdílejí určitou vazbu či vztah), který/kteří si chtějí vědomě narovnat bytostný vztah k sobě/své interní části Bytí, a/nebo k druhým/externí části svého Bytí, se kterými si má narovnat svoje pokřivené postoje, rozhodnutí, prožívání a chování (vztah k Bytí jako Celku) tím, že se mu v dané vazbě, interakci či vztahu projevují určité obtíže, problémy, disharmonie a spory, s jejichž uchopením a řešením potřebuje daný jedinec konkrétní podporu, aby si mohl svoje pokřivenosti sebe-napravit do souladu s universálním řádem a jeho principy.

V rámci této činnosti (na bázi „vícedenního pobytu“) se  jedná „o intenzivní harmonizační práci“, která sebou nese zpravidla i osobní zapojení jedince do aktivit spojených s jeho harmonizačním pobytem (např. zapojením do přípravy společné strany, s úklidem spojeným s jeho ubytováním, společných harmonizačních aktivit).

Co tato činnost obnáší

Tato činnost může zahrnovat zejména tyto konkrétní činnosti:

a) Intenzivní osobní podporu holistického právníka a průvodce vědomou harmonizací vztahu jedince či jejich skupiny k Bytí jako Celku přizpůsobenou na míru,

b) Informačně-edukační aktivity zaměřené na ujasňování fungování universálního řádu a konkrétní principů Bytí, autonomii člověka a bytostných kvalit jeho tvořivé podstaty, vědomý a nevědomý harmonizační proces vztahu člověka k Bytí jako Celku, rozdíly mezi postupy podle holistické spravedlnosti a podle heteronomních společností nastolených pravidel, které regulují např. advokátní, mediační, soudní a správní postupy atd.

b) praktické workshopy, kursy a aktivity zaměřené na rozvíjení teoretických znalostí a praktických dovedností týkajících se fungování podle prinicpů universálního řádu Bytí.

c) “relaxační dobrovolné aktivity v lůně přírody podporující “přirozené celistvé zdraví člověka” a “posilování jeho vztahu k přírodě”.

 

Jaká je výhoda této činnosti

Tato činnost umožňuje jedinci či jejich skupině (jež jsou vůči sobě navzájem v určité vazbě, interakci či vztahu, který se jich osobně dotýká) možnost intenzivně zapracovat na vědomé harmonizaci svého vztahu k Bytí s osobní podporou buď holistického právníka a průvodce vědomou/ neduální harmonizací vztahu k Bytí jako Celku podle universálních principů Bytí, popř. i ve spolupráci s ostatními jedinci, kterých se konkrétní harmonizace také osobně dotýká.

Pro koho je činnost vhodná

Tato činnost je vhodná zejména pro jedince, jež se potýká, popř. potýkají s řešením konkrétní vztahové situace zajem o intenzivní podporu holistického právníka a průvodce vědomou harmonizací vztahu k Bytí jako Celku, v souvislosti s jejím vědomým harmonizujícím řešením v duchu universálních principů, popř. vědomě předcházet vzniku budoucích konfliktů, sporů či jiných disharmonií, které vznikají v důsledku porušování universálního řádu Bytí a jeho principů.

Poskytnutí této činnosti a reciproční vyrovnání za její čerpání

Má-li být tato činnost poskytnuta, je třeba si předem “aktivovat adekvátní servis”, a to skrze zaplacení recipročního příspěvku kryjícího její poskytování podle aktuálních objektivních kritérií platných pro poskytování a čerpání daného servisu. 

Minimální rozsah této činnosti v rámci reciproční spolupráce se vždy domlouvá s poskytovatelem servisu podle konkrétního případu. Konkrétní informace k reciproční spolupráci se nachází zde.

Email

Poslat e-mailovou zprávu

Pokud máte na mne jakékoliv dotazy či žádosti, napište mi, prosím, e-mailovou zprávu.

Děkuji. 

Daniela Šenarová

Propojení skrze sociální sítě

Copyright © 2024 Mgr. Daniela Šenarová. All Rights Reserved.