Harmonizační individuální a skupinové retreaty 

Nabízím osobní intenzivní podporu zaměřenou na vědomou harmonizaci bytostného vztahu k Bytí jako Celku ve formě individuálního či skupinového pobytu = „retreatuv malebném přírodním prostředí“ mimo městskou civilizaci uprostřed krásné Šumavské vísky a přírody.

Harmonizační pobyt = retreat se zaměřuje na celkovou vědomou harmonizaci člověka či skupiny jedinců, kteří spolu sdílí určité hodnoty, postoje, vazbu či vztah a mají upřímný zájem o vědomou harmonizaci svého primárního vztahu ke svojí bytostné podstatě/Bytí jako Celku podle universálního řádu a jeho principů.

Pobyt = retreat nabízí osobní intenzivní podporu zaměřenou na teoretické vzdělávání a praktickou aplikaci universální metody holistické spravedlnosti, která směřuje k tvoření a zachovávání harmonického vztahu k Bytí jako Celku a jeho vědomou harmonizaci podle universálního řádu Bytí, potažmo pak i mezilidských vztahů se zajištěním možnosti přespání a stravování se v soukromí.

Typy pobytů, základní vstupní příspěvek na realizaci pobytu a jeho přizpůsobení na míru konsensuální realistickou dohodou včetně recipročního příspěvku na jeho realizaci

Všeobecné informace k individiduálním i skupinový pobytům

„Retreat či harmonizační pobyt se přizpůsobuje na míru podle toho, zda-li se poskytuje individualizovně jednotlivci nebo jedincům jako jedné skupině a zaměřuje se na vědomou harmonizaci bytostné vztahu k Bytí jako Celku.

Harmonizační pobytí či retreat nabízí reciproční poskytování a čerpání osobní intenzivní podpory holistickým právníkem a původcem vědomou harmonizací vztahu k Bytí jako Celku podle universálního řádu a jeho principů, která se děje prostřednictvím praktického napravování konkrétního vztahu či vazby jedince, páru či skupiny jedinců tvořících určité konkrétní společenství.

Základní příspěvek na realizaci pobytu přizpůsobeného na míru se odvíjí od základní vstupní složky příspěvku, který bude kompenzovat/vyvažovat minimálně reálné vstupní náklady a výdaje na osobní poskytnutí konkrétní činnosti a plnění (praktickou realizaci pobytu) a počtem jednotlivců, které budou tyto činnost a plnění fakticky osobně čerpat. Tento příspěvek kryje pouze vstupní náklady poskytovale harmonizačního pobytu.

Celková hodnota recipročního příspěvku na realizaci pobytu se pak odvíjí od konkrétní reciproční dohody uzavřené svébytně s konkrétním jedincem/i, anebo legitimním představitelem skupiny účastníků daného pobytu, a to s ohledem na konkrétní činnosti a plnění, které budou chtít zajistit a čerpat v rámci svého harmonizačního pobytu. Částka nad základní příspěvek kryjící základní vstupní výdaje a náklady na realizaci pobytu je složkou oceňovací a vychází z dobrovolné a svébytné vůle jedince, anebo jedinců tvořící skupinu. Proto má svojí podstatou charakter dobrovolného recipročního daru, kterým poskytují svojí skutečnou (plusovou) podporu harmonizaci vztahu k Bytí jako Celku a nejen kompenzují a vyvažují (minusové) náklady na její provádění.

„Individualizované i skupinové harmonizační pobyty“ jsou „tématicky zaměřeny“ primárně na praktickou intenzivní spolupráci zaměřenou na vědomou harmonizaci vztahu k Bytí jako Celku pod vedením holistické právníka a průvodce podle holistické spravedlnosti a provádění/čerpání činností v rámci holistického práva a holistické ecoterapie. Podle konkrétní délky pobytu a naladění jednotlivce/ů může být aktivita holistického právníka a průvodce doplněna také o určitou edukační přednášku, debatu, workshop či určitou harmonizační relaxační aktivitu či  výletem do okolí.

Skupinové retreaty probíhají zpravidla od pátku do neděle s tím, že retreaty pro jedince probíhají i přes týden podle dohody. 

Máte-li zajem o tuto intenzivní podporu holistického právníka a průvodce, můžete zaslat svůj email na podpora@platformaat.cz, anebo rovnou zaslat svoji online žádost (formulář), ve kterém si buď svébytně pro sebe vyberete na míru konkrétní činnosti a plnění, které chcete zajistit během svého pobytu na svoji míru, anebo tak učiníte ve prospěch určité skupiny. jako její legitimní představitel. 

Domluvený realistický reciproční příspěvek (který bude krýt vždy minimální vstupní výdaje na realizaci harmonizačního pobytu) se platí předem zpravidla na sdělený bankovní účet, popř. v hotovosti před zahájením čerpání pobytu.

Uhrazením tohoto příspěvku získáte právoplatnou rezervaci na daný pobyt a právo čerpat konkrétní činnosti a plnění s tím, že jakákoliv změna dohodnutého termínu či dohody o poskytnutí a čerpání retreatu (a tedy i jeho dohodnutého recipročního příspěvku) podléhá vzájemnému souhlasu.

Místo „harmonizačního pobytu – retreatu“ se nachází v malé pošumavské vísce OHRAZENICE kousek od Volenic cca 12 km za Strakonicemi, kam jezdí autobus ze strakonického nádraží. Přesnou adresu s instrukcemi dostanete e-mailem v potvrzení o zaplacení objednávky.

Harmonizační pobyt pro jednotlivce přizpůsobený na míru 

Jedním typem harmonizačního pobytu je harmonizační individuální pobyt, který se zaměřuje na osobní individualizovanou holistickou podporu, kterou lze přizpůsobit na míru. Tento typ pobytu je určen či vhodný pro jednotlivce, páry jedinců či společenství max. 6 jednotlivců, kteří pro sebevyžadují či mají zájem o intenzivní podporu a pozornost holistického právníka a průvodce vědomou harmonizací.

Tento typ pobytu je spíše vhodný pro vědomou harmonizaci vnitřního mužského tvořivého principu Bytí podporujícího v člověku jeho zdravou autonomii, soběstačnost, nezávislost, jedinečnost a svébytnost, který si může daný jedinec poladit (aby v něm nedominoval či nebyl utlačován) buď sám nebo spolu s druhými jedinci, s nimiž má určitý vztah s tím, že v rámci pobytu mohou společně poladit svoje rozpory či se více sladit (a tedy vědomě prakticky (z)harmonizovat svoje Bytí v rámci Celku).

V tomto individualistickém formátu je realistické zajistit svébytný harmonizační servis na míru při jeho současném smysluplném praktickém sdílení s jinými jedinci včetně komfortního bydlení v soukromém apartmánu v roubence s vlastní koupelnou a kuchyňkou pro soběstačné stravování během pobytu. 

Harmonizační pobyt pro skupinu  jednotlivců na míru dané skupině 

Druhým typem harmonizačního pobytu je pobyt skupinový, který se zaměřuje na skupinovou holistickou podporu, kterou lze přizpůsobit na míru společnému záměru dané skupiny jako Celku, nikoliv jejím jednotlivcům. Tento typ pobytu je určen či vhodný pro skupinu jedinců 7 a více, kteří jsou schopni sdílet a přizpůsobit svoje Bytí s druhými a kteří mají záměr harmonizovat vztah k Bytí jako Celku spíše ze širšího pohledu a souvislostí včetně rozmanitější společenské vztahové úrovně Bytí.

Tento typ skupinového pobytu je určen či vhodný pro jedince, kteří spolu sdílí určitou volnější či společenskou vazbu z titulu „lidství“ a mají spíše zájem harmonizovat svůj vnitřní tvořivý ženský princip vědomí (který v nich potláčí svébytnost či upřednostňuje jejich napojení a spojení s ostatními bytostmi v rámci určitého společenství).

V tomto skupinovém formátu není realistické přizpůsobit podporu na míru členům dané skupiny, ale přizpůsobit holistickou podporu dominujícímu záměru dané skupiny. Větší skupině od 7 jedinců a více je podle počtu a složení skupinky realistické zajistit důstojný nocleh na lůžku na svých lůžkovinách, kuchyň s lednicí pro skupinové stravování a důstojnou (pro muže a ženy oddělenou) hygienu ve 2 koupelnách.

Videoprohlídka pokoje
s knihovnou

(kliknout na obrázek)

Videoprohlídka zahrady

(kliknout na obrázek)


Videoprohlídka společenské
místnosti s kuchyní

(kliknout na obrázek)

Videoprohlídka apartmánu

(kliknout na obrázek)

Email

Poslat e-mailovou zprávu

Pokud máte jakékoliv dotazy před tím, než byste činili závaznou objednávku, napište mi, prosím, e-mail. Stejně tak mi napište e-mail, popř. mi zavolejte. nebo napište sms, pokud by nastala zásadní okolnost mající vliv na Váš včasný příjezd či čerpání dohodnuté VIP služby ve formě retretu.

Pokud byste po zaplacení neobdrželi email doručující instrukce týkající se čerpání mojí VIP služby ve formě „retreatu či skupinového pobytu“, napište mi, prosím, také e-mail, popř. mi zavolejte.

Děkuji. 
Daniela Šenarová

Copyright © 2024 Mgr. Daniela Šenarová. All Rights Reserved.