Vyberte stránku

Harmonizační skupinové pobyty 

Nabídka konkrétních činností a plnění a formulář pro “skupinový pobyt a jeho přizpůsobení na míru celku” včetně ujednání min. recipročního příspěvku na pobyt a jeho uskutečnění

Druhým typem harmonizačního pobytu je pobyt skupinový, který se zaměřuje na skupinovou holistickou podporu, kterou lze přizpůsobit na míru společnému záměru dané skupiny jako Celku, nikoliv jejím jednotlivcům. Tento typ pobytu je určen či vhodný pro skupinu jedinců 7 a více, kteří jsou schopni sdílet a přizpůsobit svoje Bytí s druhými a kteří mají záměr harmonizovat vztah k Bytí jako Celku spíše ze širšího pohledu a souvislostí včetně rozmanitější společenské vztahové úrovně Bytí.

Tento typ skupinového pobytu je určen či vhodný pro jedince, kteří spolu sdílí určitou volnější či společenskou vazbu z titulu „lidství“ a mají spíše zájem harmonizovat svůj vnitřní tvořivý ženský princip vědomí (který v nich potláčí svébytnost či upřednostňuje jejich napojení a spojení s ostatními bytostmi v rámci určitého společenství).

V tomto skupinovém formátu není realistické přizpůsobit podporu na míru členům dané skupiny, ale přizpůsobit holistickou podporu dominujícímu záměru dané skupiny. Větší skupině od 7 jedinců a více je podle počtu a složení skupinky realistické zajistit důstojný nocleh na lůžku na svých lůžkovinách, kuchyň s lednicí pro skupinové stravování a důstojnou (pro muže a ženy oddělenou) hygienu ve 2 koupelnách.

Nabídka činností a plnění,
ze kterých si může skupina
tvořená z min. 3 jedinců přizpůsobit
„skupinový harmonizační pobyt na míru“

V případě „Individualizovaného retreatu na míru“ si můžete na míru vybrat nejen na kolik dnů přijedete, ale upřesnit i jednotlivé činnosti plus jejich minimální rozsah a doplňkové plnění, které budete chtít čerpat v rámci svého harmonizačního pobytu na míru..

1. Zajištění noclehu s hygienickým zázemím 

Vstupní náklad
500 Kč/noc/jedinec

2. Zajištění pití a stravy
(1 jídlo a nealko nápoj)  

Vstupní náklad
200 Kč/1 jídlo/jedinec

3. Zajištění vybavené kuchyně pro soběstačnou přípravu společné stravy

Vstupní náklad
300 Kč/den/jedinec

5. Rezervace časové kapacity pro skupinové harmonizační jednání a otevření skupinové konstelace pro harmonizaci polarit:

Vstupní náklad
500 Kč/hod/jedinec

 6. Rezervace časové kapacity pro osobní holistický vhled do skupinové vztahové situace podle holistické spravedlnosti

Vstupní náklad
500 Kč/hod/jedinec

 6. Rezervace časové kapacity pro harmonizační řešení na vyrovnání vztahu situace podle holistické spravedlnosti

Vstupní náklad
500 Kč/hod/jedinec

 7. Rezervace časové kapacity pro holistickou důvěrnou diplomacii nebo mediaci 

Vstupní náklad
500 Kč/hod/jedinec

 8. Rezervace časové kapacity pro analýzu, změnu či tvoření pravidel a dohody 

Vstupní náklad
500 Kč/hod/jedinec

9. Rezervace časové kapacity pro edukativní tématickou přednášku, debatu, výklad či praktický workshop:

Vstupní náklad
500 Kč/hod/jedinec

 10. Zajištění společného programu (grilování, výlet atd.)

Vstupní náklad
300 Kč/jedinec

 11. Zajištění úklidu po harmonizačním pobytu

Vstupní náklad
300 Kč/jedinec

12. Zajištění přivezení a/nebo odvozu autem na nádraží ve Strakonicích

Vstupní náklad
200 Kč/cesta/jedinec

„Formulář pro skupinový harmonizační pobyt“

Formulář pro předběžné upřesnění holistických činností  v rámci skupinového pobytu přizpůsobeného pro sdílení ve skupině a pro vyčíslení základního vstupního příspěvku na pokrytí nákladů a výdajů spojených s jeho praktickou realizací, který slouží pro uzavření realistické reciproční dohody o realizaci tohoto pobytu pro skupinu.

Předtím, než si vzájemně domluvíme termín pro Váš „harmonizační skupinový pobyt na míru“ dohodneme se na základním vstupním příspěvku, který bude kompenzovat minimální vstupní náklady a výdaje (které obnáší praktická realizace pobytu a zajištění časové kapacity holistického právníka a průvodce), potřebuji od Vás ujasnit jaké holistické činnosti a doplňková plnění z nabídky máte zájem ve skupině čerpat a podělit se o celkovou výši recipročního příspěvku, který hradí skupina jednotlivců jako celek za daný harmonizační pobyt (přičemž se mohou členové skupiny mezi sebou dobrovolně domluvit, jakým dílem přispějí na úhradu tohoto recipročního příspěvku).

Pro realistické zjištění a kalkulaci celkových vstupních nákladů na zajištění realizace pobytu, je potřeba upřesnit další kritéria, na nichž lze objektivně určit hranici minimálního vstupního příspěvku na skupinový pobyt a jednat realisticky o „recipročním příspěvku“, jehož zaplacení pokryje jeho praktickou realizaci. aniž by byl na úkor či dotován.

Základní vstupní příspěvek pokrývá jen vstupní výdaje a náklady na realizaci Vašeho pobytu se odvíjí od počtu dnů, který bude daný pobyt trvat.

Realistický reciproční příspěvek se pak ujednává reciproční dohodou a zahrnuje základní příspěvek kryjící minimální vstupní náklady na realizaci plus dobrovolný reciproční dar účastníka pobytu podporující vědomou harmonizaci vztahu k Bytí jako Celku.

Složka základního příspěvku tvořící reciproční příspěvek se hradí dopředu, aby se mohl pobyt pro jedince reálně zajistit.

Složka recipročního příspěvku, která přesahuje tento vstupní nákladový příspěvek, má charakter nadhodnoty a svébytného dobrovolného daru, který může jedinec uhradit až po skončení pobytu, protože představuje určitou jistotu jedince, že jeho plnění a ocenění proběhne v závislosti na tom, že předem vyžádané činnosti a plnění skutečně jedinec čerpal a obdržel podle uzavřené dohody. 

Reciproční příspěvek a jeho řádné zaplacení, resp. doplacení, se prakticky vztahuje ke kompetenci a reálnému plnění zajišťovatele harmonizačního pobytu, popř. zaplacené časové kapacity holistického právníka a průvodce. Jeho doplacení však nezávisí na konkrétních reálných efektech holistické podpory, ani na projevech samotných účastníků v rámci pobytu, za které zajišťovatel harmonizačního pobytu nenese osobní odpovědnost (neboť jsou svébytným projevem vědomí Celku a chování konkrétních účastníků, které nelze předem regulovat, manipulovat ani slíbit).

Vyplňte tento formulář pro účely přednastavení skupinového harmonizačního pobytu včetně ujednání základního vstupního příspěvku jednotlivce na řádné pokrytí vstupních nákladů a výdajů spojených s jeho praktickou realizací a jeho doplacení do domluvené výše reciproční částky do skončení pobytu.

Záměr dokumentu

Mám zájem o harmonizační skupinový pobyt poskytovaný:

Jak se chcete během pobytu stravovat?

Navolit služby pro retreat

Souhlas s čerpáním holistického servisu na základě vzájemně reciproční dohody a s jeho přerušením a následným ukončením pro nezaplacení ujednaného recipročního příspěvku.

Pokud s poskytnutím svých osobních údajů souhlasíte, tak políčko zatrhněte.

13 + 10 =

Zaplacení základního příspěvku nebo realistického recipročního příspěvku na pobyt

Reálné náklady nezahrnuté v úhradě rezervačního recipročního příspěvku, které reálně vzniknou během pobytu, je v duchu zachování harmonie vyrovnat a doplatit. Jejich nedoplatek ve svém důsledku pak představuje úkor, újmu a škodu.

Poslání dobrovolného daru na podporu a šíření vědomé harmonizace a holistiky

Pokud jste spokojení s harmonizačním pobytem, můžete dobrovolně podpořit šíření vědomé harmonizace vztahu k Bytí jako Celku a holistiku prostřednictvím harmonizačních pobytů a dalších aktivit, popř. podpořením darem ty jedince, kteří nemají dostatek prostředků, aby reciproční příspěvek sami plně zaplatili. Za jakékoliv dary upřímně děkuji.

Email

Poslat e-mailovou zprávu

Pokud máte na mne jakékoliv dotazy či žádosti, napište mi, prosím, e-mailovou zprávu.

Děkuji.
Daniela Šenarová

Propojení skrze sociální sítě

Copyright © 2024 Mgr. Daniela Šenarová. All Rights Reserved.