Komplexní systém harmonizačních služeb (MAAT)

Nabízím tyto různé typy služeb, které tvoří ucelený harmonizační systém (MAAT): 

Tyto jednotlivé typy služeb se od sebe odlišují nejen “přístupem” (který může být “individualizovaný na míru”, “skupinový zaměřený na více jedinců najednou, kteří sdílí ve svých vztazích stejné právní postavení, roli či řeší obdobnou situaci najednou, anebo “universální/jednotný”, který nerozlišuje a nerozdělujíce lidské jedince podle jejich “momentálního” ideologického smýšení/názorů a/nebo, nebo podle jejich “národnostního cítění”, ani podle jiných nastavení mysli, které lidi mezi sebou rozděluje), ale i rozdílnou “cílovou skupinou” a také jinak nastaveným systémem “reciproční ekonomiky/výměny” tak, aby mezi námi docházalo k energetickému vyvažování a udržování harmonie postavené na vzájemném dávání i přijímání.

Pro “vyžádanou individualizovanou službu/y” a “individualizované harmonizační pobyty/retreaty poskytované jedincům “na jejich míru” jsou zpravidla nastaveny hodinové či pevné ceny, které navrhuje sám poskytovatel v závislosti na svých vstupních nákladech a kvalitě, kterou v rámci služeb poskytuje.

Pro “skupinově zaměřené služby” poskytované menším skupinám jedincům najednou, kteří spolu sdílí stejné právní postavení a/nebo řeší stejnou životní vztahovou situaci” (skupinové retreaty a edukační živé či online akce a infoprodukty) jsou nastaveny za pevné ceny tak, aby pokrývaly základní náklady vynaložené na přípravu a poskytování skupinové služby.

1. Individualizovaná vyžádaná služba poskytovaná konkrétnímu jedinci či více jedincům na bázi hod servisu zaměřená na harmonizaci vztahu

Základní info k této službě

Potřebujete při řešení svojí vztahové situace podle práva ve spravedlivém duchu “jednorázovou podporu” na bázi “ad hoc” konzultace, osobního setkání či intenzivní osobní podpory?

Nebo potřebujete spíše “určitou zacílenou dílčí podporu” ve formě odborné pomoci s řešením svojí konkrétní situace (jako je odborné posouzení či sepsání smlouvy ve spravedlivém duchu atd.)?

Anebo byste raději využili “komplexní ucelenou osobní odbornou podporu na míru včetně vedení procesu řešení”? 

U mne si můžete vybrat až z 24 jednotlivých dílčích služeb (podle obsahu) a navolit si z nich svůj adekvátní “servis na míru”.

2. Individuální i skupinová služba ve formě harmonizačních retreatů a edukačních pobytů za pevné ceny 

Základní info k této službě

Nabízím osobní službu ve formě “retreatu” či “harmonizačním pobytu” v malebném přírodním prostředí” mimo městskou civilizaci uprostřed krásné Šumavské přírody.

„Harmonizační retreaty a pobyty“ jsou „tématicky zaměřeny“ v duchu mojí agendy a specializace s tím, že součástí celodenního programu mohou být dle délky pobytu „přednášky, debaty, semináře, kursy a jiné edukační aktivity zaměřené na „svébytnost a vrozenou autonomii lidské bytosti včetně jejích přirozených práv“, jakož i na aktuálně probíhající „harmonizační proces“, v rámci něhož dochází k „obrozování vrozené suverenity lidské bytosti a napravování bytostného vztahu člověka k sobě a životu“. Součástí celodenního programu mohou být dle délky pobytu rovněž praktické kursy či aktivity zaměřené na rozvíjení teoretických znalostí a praktických dovedností „komunitní soběstačnosti“, „relaxace v lůně přírody podporující „celistvé zdraví“ a „posilování vztahu k přírodě“.

Tato moje “VIP podpora” je určena jak pro jednotlivce či páry, tak pro menší skupinky do 10 jednotlivců.

3. Edukační živé i online akce a jiné informační produkty (besedy a debaty, přednášky, semináře, e-booky, právní rozbory, holistické vhledy atd.) 

Základní info k této službě

V rámci této mojí podpory vytvářím „infoprodukty“ zaměřené primárně na právní ochranu lidství, edukaci a šíření osvěty včetně rozšiřování znalostí a právního povědomí.

Tyto infoprodukty zahrnují zejména e-booky, online přednášky a debaty, analýzy stavu konkrétních společenských či veřejnoprvních vztahů podle universální metody holistické spravedlnosti, které je třeba harmonizovat, jakož i návrhy či doporučení konkrétních harmonizační řešení).

4. Kompeteční všeobecná odborná služba jednotlivce (ve formě holisticko-právní služby) poskytovaná pro blaho celku jako výkon nezcitelného všeobecného lidského práva podle ratifikované mezinárodní smlouvy

Základní info k této službě

“V rámci této mojí činnosti poskytuji v duchu mojí agendy a specializace “všeobecnou kompetenční odbornou službu jednotlivce konanou pro blaho nás všech (našeho národa a celé země) jako celku” jako výkon lidského práva dle mezinárodní smlouvy.

Záměrem této všeobecné odborné služby jednotlivce (a tedy i každé akce realizované v jejím rámci) ve formě “holistické právní činnosti” je zejména:

a) nestranně posoudit a zhodnotit konkrétní danou činnost státu prosazovanou pod rouškou “veřejného zájmu” ve vztahu ke “skutečnému blahu občanů a lidstva” podle všech relevantních pramenů práva ČR tvořících právní pořádek naší země a na základě obecně závazujících právních norem odhalit existující odklon, porušování či obcházení právního pořádku.

b) V návaznosti na to pak nenásilnou právní legitimní cestou doporučit konkrétní harmonizační řešení nápravy a nasměřovat, popř. vést všechny ze “zákona kompetentní státní činitele” k jejímu “přehodnocení, nápravě či opuštění”, a to i v případě, že takový zájem lid skrze hlasování nadpoloviční většinou nepodpoří (i kdyby byl legitimní a legální).

c) V neposlední řadě nabídnout lidem (kteří jsou občané ČR, na které se vzahuje právní pořádek včetně mezinárodních smluv a jurisdikce ČR), aby jako “nositelé suverenní vládní moci” skrze hlasování o daném “veřejném zájmu” vyjádřili danému veřejnému zájmu “legitimitu” (každý za sebe projevili svobodně “svůj hlas” (ve formě “sou-hlasu nebo “nesou-hlasu”) s tím, že poskytoval této “kompetenční všeobecné odborné služby konané pro blaho celku” v roli “neutrálního důvěrného diplomatického” výsledek  hlasování tlumočil příslušným ze zákona kompetentním veřejným státním činitelům”, kteří daný veřejný zájem prosazují uvést v život.

Copyright © 2024 Mgr. Daniela Šenarová. All Rights Reserved.