Vyberte stránku

Typy servisů, základní vstupní příspěvek na poskytování a čerpání servisu a jeho následné realistické a reciproční přizpůsobení na míru konsensuální dohodou jeho účastníků 

Standardní servis 

Servis standard

 Základní vstupní příspěvek kryje vyrovnání minimálních vstupních nákladů a výdajů spojených se zahájením a poskytováním standardního servisu 

Výše základního příspěvku vyrovnává  realizační náklady spojené s jeho čerpáním /poskytováním a jeho hodnota pro jednotlivce je jednotná pro všechny jednotlivce 

servis přizpůsobený jednotlivci na míru 

Servis individualizovaný jednotlivci na míru

 Základní vstupní příspěvek kryje vyrovnání minimálních vstupních nákladů a výdajů spojených se zahájením a poskytováním  servisu přizpůsobeného na míru

Výše základního příspěvku vyrovnává  realizační náklady spojené s jeho čerpáním /poskytováním a jeho výše pro jednotlivce se mění podle celkového počtu jedinců, kteří ho sdíleně čerpají a dělí se recipročně o realizační náklady 

Základní jednotný svébytný příspěvek:    1.000 Kč/hod/1 jednotlivec

Exklusivní servis pro 1 jednotlivce:    1.000 Kč/hod/1 jednotlivec

Sdílený servis pro 2 až 4 jednotlivce:   500 Kč/hod/jednotlivce

Sdílený servis pro 5 a více jednotlivců:   200 Kč/hod/jednotlivce

Jaké jsou základní vstupní náklady a předpokládané minimální výdaje spojené se zahájením a poskytováním obou servisů ?

Základní vstupní výdaje a náklady, které vznikají  v souvislosti s poskytování a čerpáním servisu a které je třeba poskytovali servisu vyvažovat, aby nebylo poskytování/čerpání servisu na jeho úkor

1. Základní jednotkou určení základního vstupního nákladu a výdaje, který kryje základní příspěvek na daný servis, je jedna hodina časové kapacity holistického právníka a průvodce vědomou harmonizací

Základní jednotnou pro stanovení a placení základního (minimálního) příspěvku na standardní servis je jedna hodina časové kapacity (tj. 60 min) holistické právníka a průvodce vědomou harmonizací, který poskytuje klíčovou činnost v rámci harmonizačního servisu a jeho časovou kapacitu a náklady je třeba recipročně zajistit a vyrovnávat v rámci čerpání daného servisu mezi jeho příjemcem/i a poskytovatelem, neboť jeho harmonické prožívání umožnuje i jeho faktické poskytování konkrétní činnosti/í nabízené v rámci harmonizace lidského systému vědomí jako Celku, jehož je každý člověk součástí a nesmí probíhat primárně na jeho úkor.

Základní příspěvek na čerpání/poskytování daného servisu se počítá podle základní jednotky (1 hod časové kapacity) a jeho výše činí 1.000 Kč/hod, nedojde-li k písemnému uzavření dohody o poskytování a čerpání servisu na míru (u které se servis přizpůsobuje na míru podle počtu jednotlivců, kterými bude servis na míru s jejich souhlasem čerpán).

V případě vyčerpání či překročení příspěvku na daný servis je třeba předem zaplatit nebo vyrovnat další příspěvek kryjící základní náklady na pokračování v poskytování/čerpání servisu, jež umožňuje i provádění určité činnosti v rámci harmonizace, popř. zaplatit vedlejší výdaje spojené s jeho poskytováním (není-li výslovně dohodnuto jinak).

Příspěvek na daný servis se zpravidla platí před zahájením poskytování servisu v souvislosti s rozhodnutím příjemce/ů servisu o budoucím čerpání konkrétní činnosti/í spadající do vědomé/záměrné harmonizace člověka a jeho bytostného vztahu k životu jako Celku.

Servis se zahajuje až po zaplacení příspěvku na jeho poskytování (buď v hotovosti nebo po té, co je jeho úhrada připsána na účet). Servis (potažmo pak i vybraná činnost) je poskytován do té doby, do kdy je krytý zaplaceným příspěvkem (tedy i poskytování samotné činnosti probíhá do doby, který kryje uhrazený příspěvek na její úhradu).

2. Co zahrnuje a nezahrnuje základní nutné vyrovnání časové kapacity holistické právníka a průvodce vědomým harmonizačním procesem

Pokud nebude předem písemně ujednáno jinak, za činnost se hradí (jako reciproční vyvážení vstuních osobních a reálných nákladů) základní částka jako náklad spojený s poskytnutím daného servisu kryjící základní příspěvek umožňující poskytování servisu. V případě, že tento příspěvek nebyl na žádost poskytovatele servisu vyrovnán, vznikala by mu tím reálná újma. Proto se tento základní příspěvek zpravidla platí poskytovateli servisu předem a jeho neposkytnutí je důvodem k jeho nezahájení, přerušení či ukončení.

Příspěvek na poskytování daného servisu nezahrnuje jiné výdaje a náklady, které jsou při poskytování servisu vynaloženy extra či je bude třeba vynaložit v souvislosti s poskytováním daného servisu v rámci harmonizace vztahu, resp. vybrané zajiťované služby (jako jsou např. jakékoliv poplatky, poštovné, cestovní výdaje, náklady spojené se zajištěním odborné mediační, advokátní, notářské a jiné služby atd.), které se kompenzují extra, pokud jejich vynaložení bylo výslovně příjemcem/i servisu odsouhlaseno.

3. Náhrada nákladů spojených s cestováním a ubytováním

Náhrada cestovních výdajů odráží reálné výdaje (v případě dopravy autem, busem, vlakem či letadlem), a to podle dokladu, který tento výdaj prokazuje.

V případě cestování na/z jednání či osobního setkání délšího jak půl hodiny/1 cestu, lze požadovat i kompenzaci času stráveného záměrným cestováním na toto jednání či osobní setkání (tam a/nebo zpět).

Náhrada výdajů za stravu a ubytování v případě cesty za příjemcem/i servisu mimo místo jeho obvyklého poskytování (na jeho výslovnou žádost) odráží rovněž vynaložené reálné výdaje, které jsou doloženy stvrzenkou. Příjemci servisu mohou po vzájemné dohodě místo toho sami na své náklady zajistit poskytovateli servisu důstojné ubytování a stravu.

 

Objasnění reciproční cenové politiky (ekonomiky základního příspěvku na nutné výdaje a dobrovolné příspěvky na podporu holistické služby pro Celek (dar za dar)

Záměrem mojí politiky je přístupnost, dostupnost a prospěšnost pro všechny zúčastněné.

Nastavená „reciproční ekonomika daru za dar“ vychání z universálního fungování harmonických vztahů, aby nevznikala žádnému účastníkovi od počátku daného vztahu žádná vědomá újma či poškozování na jeho úkor.

Poskytování jakékoliv činnosti ve prospěch jiného jedince/ů vyžaduje jisté vstupní výdaje a náklady na zdroje jakéholiv poskytovatele činnosti, který má přirozené právo chtít vyvažovat od příjemce činnosti od neutrální rovnováhy.

Nastavená politika tak nastavenými pravidly v duchu universálního řádu Bytí chrání obě strany před vznikem újmy tím, že vyžaduje pro poskytování servisu dobrovolný souhlas obou stran vztahu (dododu), jakož i vzájemně spravedlivé reciproční plnění, v rámci které přijemce dobrovolně zaplatí poskytovali alespoň jeho základní vstupní náklady a výdaje spojené s poskytováním a čerpáním harmonizačního servisu, ve kterém klíčovou činnost poskytuje holistický právník a průvodce vědomou harmonizací.

V rámci nastavení tří forem servisu je nabízena příjemci/ům servisu možnost v duchu přirozené motivace, přijímat harmonizační servis přizpůsobný na míru, a to podle toho, jak je vnitřně ochoten a schopen spolupracovat a optimalizovat vstupní zdroje poskytovale servisu vkládané do „externí harmonizace svého bytostného vztahu k Celku (a tedy skrze svůj vstřícný postoj, ochotou a schopnost spolupracovat s jinými jedinci na svojí vlastní harmonizaci svého externího bytostného vztahu k Bytí jako Celku si může příjemce servisu vstupní výdaje na čerpání servisu ve svůj prospěch „přirozeně zoptimalizovat a materiálně zlevnit„, aniž by přitom musel tyto vstupní náklady poskytovatel servisu v jeho prospěch na svůj úkor dotovat, popř. omezovat kvalitu činností poskytovaných v rámci servisu).

Ve vztahu k poskytovateli služeb tedy nastavená základní reciproční pravidla nastavují základní možnost pro harmonické fungování vztahu tak, aby nikdo poskytování servisu nedotoval a neposkytoval na svůj úkor a současně, aby si mohl příjemce servisu dobrovolně a svébytně svým vlastím postojem přizpůsobit servis na míru (a tedy i kompenzaci vstupních nákladů) s tím, že pro případ, že se příjemce svébytně rozhodne podstoupit celkový harmonizační proces nebo jeho dílčí část, může se poskytoval a příjemce servisu doborovlně vzájemně dohodnout na individualizovaném recipročním plnění tak, aby skutečně odráželo recipročně prospěšnou  výměnu reflektující konkrétní naladění jedinců = subjektivní vnímání hodnoty = kterou mu přináší vlastní interní i externí harmonizace jeho vztahu ke své vlastní bytostné podsatě, potažmo k Bytí jako Celku.

Tuto subjektivní hodnotu (spokojenost) může jedinec dobrovolně svébytně vyjadřit dobrovolným navýšením svého vstupního základního příspěvku, který podle pravidel vyvažuje pouze vstupní náklady poskytovatele (nikoliv prospěch) svým dobrovolným darem, kterým za sebe podpoří vědomou harmonizaci vztahu k Bytí jako Celku podle přirozené holistické spravedlnosti. 

SERVIS PŘIZPŮSOBENÝ JEDNOTLIVCI
NA MÍRU 

servis přizpůsobený jednotlivci na míru 

Nabídka tří variant servisu
individualizovaného na míru
podle počtu jedinců, kteří se budou recipročně podílet na vstupních realizačních nákladech při komplexní vědomé harmonizaci jeho primárního vztahu k Bytí jako Celku 

Pro účely „individualizace servisu na míru“ nabízím tři varianty servisu („Exklusivní“, „Sdílený“ a „Skupinový“), které se od sebe liší základním vstupním příspěvkem umožňující následné provádění konkrétních činností, který se odvíjí od počtu jedinců, kteří budou servis při vědomé harmonizaci sdíleně čerpat a dělit se recipročně rovným dílem o vstupní náklady a výdaje na jeho poskytování/čerpáním ve svůj prospěch.

Přičemž výše základního příspěvku na danou variantu servisu se odvíjí od skutečnosti, kolika jedincům bude servis v rámci procesu vědomé harmonizace bytostného vztahu k životu jako Celku po dohodě sdíleně poskytován/čerpán.

Proč nabízím tři varianty servisu individualizovaného na míru?

Důvod, proč nabízím kromě „Exklusivního“ servisu určeného pro jednu osobu, také „Sdílený“ a „Skupinový servis“, je nejen „motivace ke spolupráci“, která přináší prospěch všem zúčastněným (tedy i Existenci jako Celku), ale také „hospodárné“ poskytování vybrané služby či služeb více osobám nejednou v jeden a tentýž čas, kdy každá z těchto osob zaplatí za sebe v konečném důsledku cenu nižší, než v případě „Exklusivního servisu“.

1. Exklusivní servis

Exklusivní servis je servis určený pro jednoho jednotlivce a je rovněž adekvátní pro servis, který je skutečně poskytován výhradně jednomu jednotlivci, kdy druhý jedinec se na něm ve skutečnosti za sebe nepodílí (neplatí).

Pro koho je určen "Exklusivní servis"

Tento servis je určen pro každého, kdo je životem vyzván k řešení svého vztahu či určité vztahové situace individuálně (bez zapojení s jinými osobami např. z důvodu zachování důvěrnosti či podléhá povinnosti mlčenlivosti), a chce se v ní nechat, anebo se v ní ocitne sám a je veden se v ní podpořit na bázi „výhradně poskytovaných služeb“ (viz níže).

Také je tento servis určený pro toho jednotlivce, který má o podporu zájem či o ni žádá, i přestože druhý jedinec či jedinci, se kterými řeší konkrétní vztahovou situaci, se na poskytování servisu ve skutečnosti za sebe nepodílí (nespolupracují, o podporu nežádají ani ji neplatí).

Stejně tak je tento servis určen pro osobu, jejíž zapojení do spolupráce s jinými osobami v rámci “Skupinového servisu” nebo “Sdíleného servisu” není vhodné, nebo se již prakticky ukázalo jako “dis funkční”, nesouladné, nekompatibilní či nepodporující pro celou skupinu a současně neexistuje pádný důvod pro “ukončení podpory” (neboť tato osoba nikomu svým jednáním neškodí, komunikuje a řádně platí a servis).

Minimální příspěvek na náklady poskytování "Exklusivního servisu"

Není-li ad hoc výslovně dohodnuto reciproční plnění jedince jinak, platí se za 1 hodinu časové kapacity věnované na poskytování servisu 1.000 Kč/jednotlivec.

Servis se poskytuje výhradně tomu jednotlivci či osobě, který/á si ho platí včetně případných výdajů nezahrnutých v časové kapacitě.

Právní účinky zakoupení časové kapacity pro "Exklusivní servis"

Zaplacením časové kapacity v rámci tohoto typu servisu (produktu) si jedinec zajišťuje právo na poskytnutí “Exklusivní podpory” (ve formě Exklusivního servisu) v rozsahu odpovídajícímu zaplacenému příspěvku na svůj harmonizační proces, a to v rozsahu časové kapacity kryté příspěvkem.

Zaplacením časové kapacity v rámci tohoto typu servisu (produktu) dále souhlasíte také s „úhradou či náhradou dalších reálných výdajů spojených s poskytnutím konkrétních činností spadajících do harmonizačního servisu, které podléhají úhradě či náhradě.

2. Sdílený servis

Sdílený servis je servis určený pro 2 a více jednotlivců najednou, kterých může být až 4 (např. se může jednat o rodinné příslušníky, partnery, protistrany atd.).

Tento servis je rovněž adekvátní pro sdílené konzultace, osobní setkání či harmonizační pobyty, kterých se účastní až 5 jednotlivců.

Pro koho je určen "Sdílený servis"

„Sdílený servis“ je určen pro více jednotlivců najednou, kterých může být až 4 (např. se může jednat o rodinné příslušníky, partnery, protistrany atd.), kdy tyto osoby sdílí poskytování vybrané služby či služeb zejména z důvodu, že mají stejnou duševní motivaci či záměr svůj vzájemný vztah vůči sobě zharmonizovat či prožívat jako harmonický.

Tento „Sdílený servis“ se poskytuje rovnocenně všem jedincům, kteří se rozhodli sdílet servis, neboť mají stejný záměr (tj. harmonicky vyřešit určitou situaci ve spravedlivém duchu a tím (z)harmonizovat svůj vztah nebo jej udržet či zachovat), popř. si i skrze sdílení servisu snížit pro sebe příspěvek na svoji harmonizaci a podělit se rovným dílem na společných výdajích.

Minimální příspěvek na náklady poskytování "Sdíleného servisu"

Není-li ad hoc výslovně reciproční plnění dohodnuto jinak, platí se za 1 hodinu časové kapacity věnované na poskytování servisu 500 Kč/jednotlivec.

Servis se poskytuje každému jednotlivci, který/á si ho platí včetně případných výdajů nezahrnutých v časové kapacitě.

Právní účinky zakoupení časové kapacity pro "Sdílený servis"

Zaplacením časové kapacity v rámci tohoto typu servisu (produktu) si jedinec zajišťuje právo na poskytnutí „sdílené podpory” (ve formě Sdíleného servisu) v rozsahu odpovídajícímu zaplacenému příspěvku na svůj harmonizační proces, a to v rozsahu časové kapacity kryté příspěvkem.

Uhrazením časové kapacity pro “Sdílený servis” výslovně souhlasíte, že poskytování servisu může probíhat za účasti až 3 dalších osob (které daný vztah či vztahovou situaci řeší také a díky sdílení podpory všichni platíte nižší příspěvek, než v případě “Exklusivního servisu”). 

Zaplacením časové kapacity v rámci tohoto typu servisu (produktu) dále souhlasíte také se rovným dílem podělíte o „úhradu či náhradu reálných výdajů spojených s poskytnutím konkrétních činností spadajících do harmonizačního servisu, které podléhají úhradě či náhradě.

Zakoupením časové kapacity pro “Sdílený servis” (produkt) berete dále na vědomí a výslovně souhlasíte, že při harmonizaci vzájemného vztahu může s těmito osobami docházet k “výměně a sdílení informací (které jsou pro poskytnutí určité činnosti/í nezbytné či smysluplné), jež díky “sdílení” ztrácejí povahu důvěrných informací. 

3. Skupinový servis

„Skupinový servis“ je určen pro větší skupinky jednotlivců najednou, kterých může být 5 a více (může jednat o členy určitého lidského společenství, sdružení či platformy), kdy tyto jednotlivci sdílí poskytování servisu zejména z důvodu, že se jich harmonizace vztahu osobně nějak dotýká.

Tento servis je rovněž adekvátní pro skupinové konzultace, osobní setkání či harmonizační pobyty, kterých se účastí více jak 5 osob.

Pro koho je určen "Skupinový servis"

Skupinový servis je servis určený pro skupinu tvořenou pěti a více jednotlivci, anebo se jedná o servis, který je poskytován určitému lidskému společenství jednotlivců, kteří sdílí stejný záměr či potřebu a chtějí při harmonizaci určitého vztahu postupovat jednotně (např. se může jednat o členy určitého sdružení, spolku nebo  lidského společenství).

Tento servis se poskytuje rovnocenně všem jednotlivcům, které si díky “skupinovému sdílení” a spolupráci snižují pro sebe příspěvek servisu a dělí se také rovným dílem o zaplacení případných společných výdajů.

Minimální příspěvek na náklady poskytování "Skupinového servisu"

Není-li ad hoc výslovně reciproční plnění dohodnuto jinak, platí se za 1 hodinu časové kapacity věnované na poskytování servisu 200 Kč/jednotlivec.

Servis se poskytuje každému jednotlivci či osobě, který/á si ho platí včetně případných výdajů nezahrnutých v časové kapacitě.

Právní účinky zakoupení časové kapacity pro "Skupinový servis"

Zaplacením časové kapacity v rámci tohoto typu servisu (produktu) si jedinec zajišťuje právo na poskytnutí skupinové podpory” (ve formě Skupinového servisu) v rozsahu odpovídajícímu zaplacenému příspěvku na svůj harmonizační proces, a to v rozsahu časové kapacity kryté příspěvkem.

Uhrazením časové kapacity pro “Sdílený servis” výslovně souhlasíte, že poskytování servisu může probíhat za účasti 5 a více jednotlivců (které daný vztah či vztahovou situaci řeší také a díky sdílení podpory všichni platíte nižší příspěvek, než v případě “Exklusivního či Sdíleného servisu”). 

Zaplacením časové kapacity v rámci tohoto typu servisu (produktu) dále souhlasíte také se rovným dílem podělíte o „úhradu či náhradu reálných výdajů spojených s poskytnutím konkrétních činností spadajících do harmonizačního servisu, které podléhají úhradě či náhradě.

Zakoupením časové kapacity pro “Skupinový servis” (produkt) berete dále na vědomí a výslovně souhlasíte, že může s těmito osobami v rámci poskytování služeb docházet k “výměně a sdílení informací (které jsou pro poskytnutí určité činnosti/í nezbytné či smysluplné), jež díky “sdílení” ztrácejí povahu důvěrných informací. 

Realistický reciproční příspěvek
na čerpání adekvátního servisu pro kompletní proces vědomé harmonizace stanovený vzájemně přijatelnou reciproční dohodou stran podle konkrétního případu 

Realistický reciproční příspěvek pro příjemce adekvátního servisu na míru, který bude poskytován v rámci kompletního procesu vědomé harmonizace vztahu vůči Bytí jako Celku, jehož výše bude vycházet z dobrovolné vůle (dohody) jeho příjemce i poskytovatele

Základní příspěvek kryjící náklady za poskytování/čerpání typového servisu se odvíjí od počtu jednotlivců, v jejichž prospěch je daný servis poskytován, s jejich souhlasem.

Dohoda o výši/hodnotě realistického příspěvku se tvoří přirozeně na základě vzájemně přijatelného konsensu, který bude přijatelný jak pro příjemce adekvátního servisu, tak i pro jeho poskytovatele v duchu reciprocity.

Navigace,  jak svébytně postupovat při přirozené aktivaci a deaktivaci servisu
v rámci harmonizace Vašeho bytostného vztahu k Celku

Jak si aktivovat a deaktivovat „adekvátní servis“ (podle toho kolika jednotlivcům je poskytován)
v šesti základních krocích

Seznámení se s informacemi ohledně Služby konané ve prospěch Celku za účelem vědomé harmonizace vztahu podle přirozené holistické spravednosti včetně typů servisů a základního příspěvku umožňujícího jeho poskytování

V prvém kroku se, prosím, seznamte s informacemi týkajícími se Služby konané ve prospěch Celku včetně jak funguje Svébytná/Vědomá/Záměrná, anebo Nevědomá harmonizace bytostného vztahu člověka k životu jako Celku.

Dále doporučuji se seznámit s tím, čím se liší holistický přístup od konvenčních přístupů zabývajících se řešením hmotných projevů problémů a potíží v daném vztahu, popř. manipulací s podmínkami a okolnostmi, které je zesilují (kulisy), aby je člověk zaregistroval a porozuměl jim, nikoliv již samotnou duchovní podstatou a příčinou, která vždy spočívá v systému vědomí člověka, který daný problém, potíž či jakoukoliv jinou disharmonii pramenící ze strachu, odporu či neklidu zažívá (a proto dostává od života výzvu k harmonizaci svého systému vědomí v daném vztahu). 

V neposlední řadě doporučuji se seznámit s informacemi o čem je Holistická ecoterapie a jakou „kompetenci a konkrétní podporu“ můžete očekávat od holistického právníka a průvodce vědomou harmonizací svého bytostného vztahu k životu jako Celku/celistvému Bytí, která se děje a probíhá v duchu přirozené holistické spravednosti fungující na universálních (jednotných = neduálních) principech jednoty, rovnováhy a legitimity.

Žádost o zajištění úvodní online konzultace s holistickým právníkem a průvodcem vědomou harmonizací vztahu k Bytí jako Celku

„Záměrná/Vědomá harmonizace se zpravidla navozuje harmonickým naladěním a nastavením dobrovolné a vzájemně prospěšné výměny, která není na úrovni Bytí jako Celku na úkor či ke škodě žádné bytosti, která je jeho bytostnou součástí.

K zajištění úvodní konzulace s holistickým právníkem a průvodcem vědomou haronizací vztahu člověka k Bytí jako Celku slouží formulář, který vyplníte a zašlete přímo z webu.

Uhrazení základního vstupního příspěvku navozuje první akt = čin = krok ze strany příjemce servisu ve vztahu k jeho poskytovateli, který dovoluje a umožňuje poskytovateli servisu faktické zajištění konkréní činnosti = úvodní konzultace s holistickým právníkem a průvodcem vědomou harmonizací tak, aby harmonizační proces nezačínal na úkor některého účastníka tím, že jeho poskytování nebo čerání konkrétními jednotlivci na svůj úkor v jejich možný prospěch dotuje.

„Úvodní online konzultace“ je doporučeníhodná a smysluplná zpravidla zejména v situaci, kdy se holistický právník a průvodce vědomou harmonizací s příjemcem/i servisu osobně ještě nezná (a není známo, do jaké míry má příjemce/i servisu zažitý „přirozený přístup či postoj a chování podporující harmonické reciproční postoje a chování, které nikomu nepůsobí úkor) a/nebo poskytovatel servisu přesně neví, jaké konkrétní disharmonie, potíže či výzvy ve svém vztahu daný jedinec zažívá a má přání či upřímný zájem je řešit v souladu s přirozenou universální (holistickou) spravedlností tak, aby se jeho bytostný vztah k životu jako Celku harmonizoval, anebo ještě více nedisharmonizoval.

V  rámci „online úvodní konzultace“ můžete zejména holistickému právníkovi a průvodci vědomou harmonizací důvěrně svěřit a ujasnit podstatné informace jako jsou: kdo jste, co či jakou vztahovou situaci potřebujete ve svém životě osobně řešit, jaký je nyní aktuální stav ve vztahu, jak se v daném vztahu stavíte k protistraně, jak to osobně prožíváte a jaký postoj a chování vůči Vám projevuje protistrana, resp. další dotčení účastníci atd., popř. další otázky, které bude smysluplné vzájemně objasnit.

Tato úvodní konzultace v rámci zahájení harmonizačního servisu trvá maximálně 2 hodiny a platí se předem tak, aby Vaše úhrada pokryla základní minimální vstupní náklady a výdaje spojené se zajištěním činnosti ve formě úvodní konzultace s holistickým právníkem a průvodcem harmonizací a jejím reálným zaplacením.

Rezervace termínu pro úvodní online konzultaci, osobní harmonizační setkání a jiná jednání.

Jakmile zaplatíte základní příspěvek na poskytnutí servisu, potažmo pak na úvodní online konzultaci s holistickým právníkem a průvodcem harmonizací vztahu podle přirozené spravedlnosti, můžete si závazně rezervovat termín. 

Stejně tak postupujete při rezervaci termínu pro jakékoliv další osobní či online konzultace, setkání či jednání, popř. harmonizační pobyt/retreat.

Termíny se rezervují buď telefonicky nebo via e-mail.

Pro rezervaci termínu napište, prosím, e-mail na office@senarova-daniela.cz s návrhem termínů, které se Vám hodí s tím,  že obdržíte nazpět odpověď s akceptací nebo proti nabídkou volných termínů, ze kterých si můžete vybrat.

Seznámení příjemce/ů standardního servisu s konkrétní vhodnou podporou zaměřenou na vědomou harmonizaci vztahu s Celkem/Bytím včetně doporučení konkrétní činnosti na míru včetně ujasnění realistického recipročního příspěvku za její poskytnutí

V návaznosti na „vzájemně proběhlou úvodní výměnu informací“ Vám bude nabídnuta konkrétní harmonizační podpora ve formě konkrétní činnosti, která Vám může být v rámci vědomé harmonizace Vašeho primárního vztahu k celistvému Bytí/Životu jako Celku v rámci  standardního servisu poskytnuta: 

Současně vám také bude aktuálně doporučeno zejména:

a) který krok je pro Vás aktuálně v rámci vědomého procesu harmonizace Vašeho vztahu k Bytí jako Celku smysluplný či žádoucí,

b) jakou konkétní podporu Vám lze v aktuální fázi Vašeho procesu vědomé harmonizace poskytnout.

Jednání a uzavření dohody o přizpůsobení harmonizačního servisu na míru včetně zaplacení realistického recipročního příspěvku na jeho další pokračování (Plná aktivace servisu)

Pokud není stranami písemně dohodnuto jinak, poskytuje se standarní servis a každý jedinec v této souvislosti platí jeho poskytovateli „sbébytný příspěvek“ na jeho poskytování/čerpání ve svůj prospěch.

A. Dohoda o adekvátním recipročním příspěvku na poskytování servisu 

Na základě doporučení konkrétní smysluplné harmonizační holistické podpory lze kteroukoliv smluvní stranou přistoupit k jednání, které se bude zaměřovat na sjednání férové hodnoty = výše realistického recipročního příspěvku v rámci reciproční dohody vztahující se na poskytnutí konkrétní činnosti v rámci poskytování a čerpání servisu v procesu vědomé harmonizace. 

 • Výše recipročního příspěvku se bude odvíjet od konkrétního případu (tj. vůle a vědomí všech účastníků procesu vědomé harmonizace).
 • Podkladem pro uzavření této reciproční dohody slouží „formulář pro přizpůsobení servisu na Vaši míru a ujednání realistického recipročního příspěvku na jeho poskytování“, který můžete vyplňit a poslat přímo z webu.
 • Jakmile je podle aktuální vztahové situace zaplacen ujednaný realistický reciproční příspěvek či jeho dohodnutá splátka na „adekvátní servis“, dochází k uzavření dohody o čerpání/poskytování daného servisu a může na základě této dohody následovat konkrétní faktické poskytování konkrétní činnosti  (tzv. „Plná aktivace servisu“).
 • V případě, kdy bude Vámi zaplacený reciproční příspěvek na čerpání servisu skrze poskytování konkrétní činnosti/í spotřebován, bude poskytování daného servisu přerušeno a obdržíte e-mailem oznámení o vyčerpání tohoto recipročního příspěvku na další poskytování servisu s nabídkou možnosti zaplatit další reciproční příspěvek, na základě jehož zaplacení bude pokračováno ve Vašem čerpání servisu.
 • Do doby, než dojde k zaplacení dohodnutého realistického recipročního příspěvku na čerpání daného servisu, bude poskytování reálné činnosti ze strany holistického právníka a průvodce harmonizací přerušeno, aby neposkytoval činnost na úkor sebe, anebo bez Vašeho souhlasu. 

B. Realistické přizpůsobení servisu na míru

Kterákoliv strana (tj. poskytovatel i příjemce servisu) může před zahájením konkrétní jednotlivé činnosti rovnocenně druhou strany e-mailem požádat a navrhnout přizpůsobení harmonizačního servisu na míru, se kterým se pojí reciproční sdílení vstupních realizačních nákladů a výdajů na poskytování/čerpání servisu s dalšími jedinci, jež budou s daným jedincem prakticky sdílet servis a jeho realizační náklady spojené s poskytováním konkrétní podpory = činnosti v rámci vědomé harmonizace jejich bytostného vztahu k Bytí jako Celku.

 • V případě jednání o přizpůsobení servisu na míru se aktuálně objektivně určí tzv. adekvátní servis, který je v dané fázi procesu přiměřenýa a který bude skutečně odrážet nejen samotné vstupní náklady na zahájení procesu, ale konkrétní přizpůsobení procesu na míru všem jeho účastníkům podle jejich vůle a vědomí.

Plná aktivace adekvátního servisu (a tím i oboustranně platná reciproční výše příspěvku) začíná okamžikem uzavření a vzniku dohody a spouští proces poskytování/čerpání „adekvátního servisu“, v rámci kterého dochází k realizaci vybrané činnosti holistickým právníkem, za kterou mu vznikají reálné náklady a výdaje.

  Dohoda o realistické výši příspěvku pramenícího z doborovolné vzájemné dohody nepodléhá samotnému subjektivnímu průběhu vědomé harmonizace, ale odvíjící se  od svébytné vůle účastníků a objektivních kritérií, které existují před tímto procesem. V průběhu vědomé harmonizace se přihlíží pouze k těm kritériím, které ovlivňují úvodní dohodu tak, že by tato dohoda nespravedlivě působila na něčí úkor např. tím, že bu neodrážela reálný počet osob čerpající servis, řádnou platební morálku  a dodržování slibů a dohod učiněných v rámci harmonizačního procesu, které pramení z vůle příjemců servisu, nikoliv jeho poskytovatele.

  Realistická reciproční výše příspěvku na servis se může v průběhu samotného procesu vědomé harmonizace spravedlivě měnit, a to přirozeně v souladu s universálním řádem Bytí jako Celku podle toho, jak se každý jeho účastník v tomto svém procesu za sebe reálně rozhoduje, přistupuje a prakticky chová nejen vůči sobě, ale i k ostatním jeho účastníkům  (viz výše).

  Deaktivace servisu následkem řádné či mimořádné skutečnosti

  K „Deaktivaci příslušného servisu“ dochází přirozeně automaticky buď (i) po řádném ukončení dohodnuté činnosti ze strany holistického právníka, a nebo (ii) mimořádně v případě, že pro další poskytování servisu řádně účastník za sebe dobrovolně přirozeně neplní  podporující harmonickou spolupráci, popř. k ní musí být tlačen (např. nezaplatí dohodnutý reciproční příspěvek na pokračování v čerpání daného servisu, nebo u něho dochází k takovému postoji či jednání, jimiž reálně narušuje harmonickou spolupráci s holistickým právníkem a průvodcem vědomou harmonizací, anebo s jedinci, se kterými sdílí servis, anebo zjevně škodí či jedná na úkor ostatních účastníků harmonizačního procesu).

  V případě řádného ukončení servisu a zájmu jeho příjemce o jeho budoucí čerpání, můžete kdykoliv postupovat znovu od kroku 1, kterým si aktivujete znovu servis za aktulních vstupních nákladů.  

  Důležité upozornění týkající se deaktivace servisu včetně aktuální výše příspěvku na jeho čerpání  !!!

  Automatická deaktivace typu servisu (včetně aktuální platnosti výše recipročního příspěvku) nastává buď okamžikem, kdy byla konkrétní činnost v rámci dokončena a řádně vyrovnána, anebo nastala objektivní skutečnost, kdy pro daný typ servisu jeho příjemce nesplňuje objektivní kritéria a jeho poskytování či čerpání by probíhalo zjevně na něčí úkor.

  Kolizní případy, kdy uhrazený reciproční příspěvek neodpovídá skutečně platnému typu servisu (pro což je rozhodné zejména pro kolik osob má být vybraná služba poskytnuta) se řeší přednostně pokusem o dosažení smírné a oboustranně spravedlivé dohody. Pokud nebude dosaženo vzájemně prospěšné dohody, bude zaplacená částka vrácena po odečtení skutečného vyrovnání za prokazatelně poskytnutou či rozpracovanou činnost a její náklady, která se určí podle toho, kolika osobám byla tato služba reálně poskytnuta, popř. měla být v době zaplacení recipročního příspěvku na servis poskytnuta.

  Email

  Poslat e-mailovou zprávu

   

  Pokud byste po zaplacení neobdrželi e-mail potvrzující zakoupení časové kapacity (produkt) pro poskytnutí objednané služby či služeb spolu instrukcemi ohledně dalšího postupu včetně rezervace termínu, napište mi, prosím, e-mailovou zprávu.

  Děkuji. 

  Daniela Šenarová

  Copyright © 2024 Mgr. Daniela Šenarová. All Rights Reserved.