Holistický servis, základní vstupní příspěvek
na náklady a výdaje spojené s poskytováním a čerpáním servisu a jeho následné realistické přizpůsobení na míru konsensuální dohodou  

Nabízím komplexní holistickou podporu zaměřenou na vědomou harmonizaci bytostného vztahu k Bytí jako Celku v duchu holistické spravedlnosti respektující universální řád Bytí a jeho principy, a to ve formě čtyř různých forem servisů.

Tyto čtyři typy servisů se od sebe liší zejména svým praktickým uchopením, které respektuje a rozlišuje míru intenzity a rozsah aktivního zapojení „holistického právníka a průvodce a jeho  působení skrze jeho činnosti“ do individuálních konkrétních životních procesů jedince, ve kterých dochází k osobnímu prožívání a praktickému řešení nejrůznějších vztahových životních situací, a tedy i jeho ovlivňování konkrétních procesů, kterými daný jedinec při své harmonizaci prochází včetně zpětných efektů působících na život a Bytí daného jedince, které se odvíjí od míry, jak se jedinec vědomě přitom zapojí do slaďování svého vědomí a primárního vztahu k Bytí jako Celku s universálním řádem a jeho principy.

Závisí na vůli jedince, zda-li se k harmonizaci probíhající v duchu přirozené spravedlnosti bude za sebe stavět na základě svého strachu, nedůvěry a odporu k Bytí jako Celku, což svědčí o  jeho odklonu od universálního řádu Bytí a jeho principů (tj. nevědomě), anebo skrze cestu respektování, přijímání, sebe-napravování a slaďování svého jedinečného bytí s Bytím jako Celkem zpět do jednoty s universálním řádem a jeho principy (tj. vědomě).

Holistický servis nabízí jedinci různý rozsah podpory při svébytném a tvořivém ovlivňování dějů a procesů, které v životě přirozeně probíhají tak, aby se do nich jedinec vědomě zapojil, naučil se řešit výzvy konstruktivně a skrze to se celkově rozvíjel, obohacoval a přirozeně harmonizoval vlastní Bytí do souladu s Bytím Celku v duchu universálního řádu a jeho principů.

1. Standardní servis

Konsensuální reciproční dohoda příjemce a poskytovatele servisu o poskytování standardního servisu zajišťující ad hoc telefonickou a online holistickou podporu při vědomém harmonizačním procesu, kterou jedinec dle svého uvážení čerpá ve formě telefonických jednání, konzultací a rámcových doporučení bez celkového vedení harmonizačního procesu či jeho fáze nebo etapy.

Základní vstupní příspěvek kryje pouze vyrovnání vstupních a skutečných realizačních nákladů a výdajů spojených se zahájením a poskytováním standardizovaného holistického servisu bez zisku oceňující tvořivou duševní činnost 

Výše základního příspěvku vyrovnává  realizační náklady spojené s jeho čerpáním /poskytováním a výše recipročního příspěvku za poskytování tohoto servisu zajišťující základní holistickou podporu jednotlivce ve formě telefonických a online jednání konzultací je jednotná pro všechny jedince bez rozdílu.

Rámcový dílčí servis

Konsensuální reciproční dohoda příjemce a poskytovatele servisu o přizpůsobení servisu na míru pro rámcový dílčí holistický servis poskytovaný pro určitou etapu či fázi procesu harmonizace jeho vztahu k Bytí jako Celku skrze napravování a narovnávání určitého konkrétního vztahu jedince s jiným/i lidmi.

Realistický reciproční příspěvek na zajištění rámcového dílčího servisu se určí na míru vzájemně přijatelnou reciproční dohodou příjemce a poskytovatele pro určitou danou fázi či etapu procesu vědomé harmonizace

Dohoda o výši/hodnotě realistického příspěvku se tvoří přirozeně na základě vzájemně přijatelného konsensu, který bude přijatelný jak pro příjemce adekvátního servisu, tak i pro jeho poskytovatele v duchu spravedlivé reciprocity a bude realisticky zohledňovat skutečné vstupní výdaje a náklady a skutečnou hodnotu duševní holistické činnosti v jednotlivých fázích vědomého harmonizačního procesu pro jedince pro určitou fázi či etapu procesu vědomé harmonizace, ve které bude daný servis zajišťovat poskytnutí určité holistické činnosti/í. 

Pro tento typ servisu se sjednává realistický reciproční příspěvek, který bude pro danou etapu krýt vstupní výdaje a náklady včetně zohlednění hodnoty tvořivé duševní činnosti.

Komplexní servis
v Celku na klíč

Konsensuální reciproční dohoda příjemce a poskytovatele servisu o přizpůsobení servisu na míru pro ucelený komplexní servis v Celku včetně sjednaní celkového hodnoty či rámce realistického recipročního příspěvku dle svébytné vůle stran

Realistický reciproční příspěvek
na čerpání servisu upraveného na míru se určí vzájemně přijatelnou reciproční  dohodou příjemce a poskytovatele tohoto servisu pro komplexní servisu v Celku na klíč
 

Dohoda o výši/hodnotě realistického příspěvku se tvoří přirozeně na základě vzájemně přijatelného konsensu, který bude přijatelný jak pro příjemce adekvátního servisu, tak i pro jeho poskytovatele v duchu spravedlivé reciprocity.

Realistický reciproční příspěvek za ucelený komplexní servis na klíč bude realisticky zohledňovat předpokládané vstupní výdaje a účelné náklady a hodnotu duševní holistické činnosti tvořenou v jednotlivých fázích vědomého harmonizačního procesu pro celkové komplexní harmonizační řešení.

Servis na míru

Konsensuální reciproční dohoda příjemce a poskytovatele servisu o přizpůsobení servisu na míru pro holistický servis poskytovaný na míru přizpůsobenou konkrétním podmínkám a okolnostem jeho procesu harmonizace jeho vztahu k Bytí jako Celku včetně zohlednění zapojení dalších jedinců do procesu vědomé harmonizace a slaďování jejich systému vědomí do souladu s Bytím jako Celku v duchu universálního řádu a jeho principů, na kterých funguje přirozená spravedlnost.

Realistický reciproční příspěvek na zajištění rámcového dílčího servisu se určí na míru vzájemně přijatelnou reciproční dohodou příjemce a poskytovatele podle konkrétního případu.

Dohoda o výši/hodnotě realistického příspěvku se tvoří přirozeně na základě vzájemně přijatelného konsensu, který bude přijatelný jak pro příjemce adekvátního servisu, tak i pro jeho poskytovatele v duchu spravedlivé reciprocity a bude realisticky zohledňovat skutečné vstupní výdaje a náklady a skutečnou hodnotu duševní holistické činnosti prováděnou v konkrétním individuálním případě jedince a celkového rozsahu holistické podpory poskytované v rámci servisu na míru.

Pro tento typ servisu se sjednává realistický reciproční příspěvek, který bude pro danou etapu krýt vstupní výdaje a náklady včetně zohlednění hodnoty tvořivé duševní činnosti.

Jaké jsou základní vstupní náklady a předpokládané minimální výdaje spojené se zahájením a poskytováním obou servisů ?

Základní vstupní výdaje a náklady, které vznikají  v souvislosti s poskytování a čerpáním servisu a které je třeba poskytovali servisu vyvažovat, aby nebylo poskytování/čerpání servisu na jeho úkor

1. Základní jednotkou určení základního vstupního nákladu a výdaje, který kryje základní příspěvek na daný servis, je jedna hodina časové kapacity holistického právníka a průvodce vědomou harmonizací

Základní jednotnou pro stanovení a placení základního (minimálního) příspěvku na standardní servis je jedna hodina časové kapacity (tj. 60 min) holistické právníka a průvodce vědomou harmonizací, který poskytuje klíčovou činnost v rámci harmonizačního servisu a jeho časovou kapacitu a náklady je třeba recipročně zajistit a vyrovnávat v rámci čerpání daného servisu mezi jeho příjemcem/i a poskytovatelem, neboť jeho harmonické prožívání umožnuje i jeho faktické poskytování konkrétní činnosti/í nabízené v rámci harmonizace lidského systému vědomí jako Celku, jehož je každý člověk součástí a nesmí probíhat primárně na jeho úkor.

Základní příspěvek na čerpání/poskytování daného servisu se počítá podle základní jednotky (1 hod časové kapacity) a jeho výše činí 1.000 Kč/hod, nedojde-li k písemnému uzavření dohody o poskytování a čerpání servisu na míru (u které se servis přizpůsobuje na míru podle počtu jednotlivců, kterými bude servis na míru s jejich souhlasem čerpán).

V případě vyčerpání či překročení příspěvku na daný servis je třeba předem zaplatit nebo vyrovnat další příspěvek kryjící základní náklady na pokračování v poskytování/čerpání servisu, jež umožňuje i provádění určité činnosti v rámci harmonizace, popř. zaplatit vedlejší výdaje spojené s jeho poskytováním (není-li výslovně dohodnuto jinak).

Příspěvek na daný servis se zpravidla platí před zahájením poskytování servisu v souvislosti s rozhodnutím příjemce/ů servisu o budoucím čerpání konkrétní činnosti/í spadající do vědomé/záměrné harmonizace člověka a jeho bytostného vztahu k životu jako Celku.

Servis se zahajuje až po zaplacení příspěvku na jeho poskytování (buď v hotovosti nebo po té, co je jeho úhrada připsána na účet). Servis (potažmo pak i vybraná činnost) je poskytován do té doby, do kdy je krytý zaplaceným příspěvkem (tedy i poskytování samotné činnosti probíhá do doby, který kryje uhrazený příspěvek na její úhradu).

2. Co zahrnuje a nezahrnuje základní nutné vyrovnání časové kapacity holistické právníka a průvodce vědomým harmonizačním procesem

Pokud nebude předem písemně ujednáno jinak, za činnost se hradí (jako reciproční vyvážení vstuních osobních a reálných nákladů) základní částka jako náklad spojený s poskytnutím daného servisu kryjící základní příspěvek umožňující poskytování servisu. V případě, že tento příspěvek nebyl na žádost poskytovatele servisu vyrovnán, vznikala by mu tím reálná újma. Proto se tento základní příspěvek zpravidla platí poskytovateli servisu předem a jeho neposkytnutí je důvodem k jeho nezahájení, přerušení či ukončení.

Příspěvek na poskytování daného servisu nezahrnuje jiné výdaje a náklady, které jsou při poskytování servisu vynaloženy extra či je bude třeba vynaložit v souvislosti s poskytováním daného servisu v rámci harmonizace vztahu, resp. vybrané zajiťované služby (jako jsou např. jakékoliv poplatky, poštovné, cestovní výdaje, náklady spojené se zajištěním odborné mediační, advokátní, notářské a jiné služby atd.), které se kompenzují extra, pokud jejich vynaložení bylo výslovně příjemcem/i servisu odsouhlaseno.

3. Náhrada nákladů spojených s cestováním a ubytováním

Náhrada cestovních výdajů odráží reálné výdaje (v případě dopravy autem, busem, vlakem či letadlem), a to podle dokladu, který tento výdaj prokazuje.

V případě cestování na/z jednání či osobního setkání délšího jak půl hodiny/1 cestu, lze požadovat i kompenzaci času stráveného záměrným cestováním na toto jednání či osobní setkání (tam a/nebo zpět).

Náhrada výdajů za stravu a ubytování v případě cesty za příjemcem/i servisu mimo místo jeho obvyklého poskytování (na jeho výslovnou žádost) odráží rovněž vynaložené reálné výdaje, které jsou doloženy stvrzenkou. Příjemci servisu mohou po vzájemné dohodě místo toho sami na své náklady zajistit poskytovateli servisu důstojné ubytování a stravu.

 

Objasnění reciproční cenové politiky (ekonomiky základního příspěvku na nutné výdaje a dobrovolné příspěvky na podporu holistické služby pro Celek (dar za dar)

Záměrem mojí politiky je přístupnost, dostupnost a prospěšnost pro všechny zúčastněné.

Nastavená „reciproční ekonomika daru za dar“ vychání z universálního fungování harmonických vztahů, aby nevznikala žádnému účastníkovi od počátku daného vztahu žádná vědomá újma či poškozování na jeho úkor.

Poskytování jakékoliv činnosti ve prospěch jiného jedince/ů vyžaduje jisté vstupní výdaje a náklady na zdroje jakéholiv poskytovatele činnosti, který má přirozené právo chtít vyvažovat od příjemce činnosti od neutrální rovnováhy.

Nastavená politika tak nastavenými pravidly v duchu universálního řádu Bytí chrání obě strany před vznikem újmy tím, že vyžaduje pro poskytování servisu dobrovolný souhlas obou stran vztahu (dododu), jakož i vzájemně spravedlivé reciproční plnění, v rámci které přijemce dobrovolně zaplatí poskytovali alespoň jeho základní vstupní náklady a výdaje spojené s poskytováním a čerpáním harmonizačního servisu, ve kterém klíčovou činnost poskytuje holistický právník a průvodce vědomou harmonizací.

V rámci nastavení tří forem servisu je nabízena příjemci/ům servisu možnost v duchu přirozené motivace, přijímat harmonizační servis přizpůsobný na míru, a to podle toho, jak je vnitřně ochoten a schopen spolupracovat a optimalizovat vstupní zdroje poskytovale servisu vkládané do „externí harmonizace svého bytostného vztahu k Celku (a tedy skrze svůj vstřícný postoj, ochotou a schopnost spolupracovat s jinými jedinci na svojí vlastní harmonizaci svého externího bytostného vztahu k Bytí jako Celku si může příjemce servisu vstupní výdaje na čerpání servisu ve svůj prospěch „přirozeně zoptimalizovat a materiálně zlevnit„, aniž by přitom musel tyto vstupní náklady poskytovatel servisu v jeho prospěch na svůj úkor dotovat, popř. omezovat kvalitu činností poskytovaných v rámci servisu).

Ve vztahu k poskytovateli služeb tedy nastavená základní reciproční pravidla nastavují základní možnost pro harmonické fungování vztahu tak, aby nikdo poskytování servisu nedotoval a neposkytoval na svůj úkor a současně, aby si mohl příjemce servisu dobrovolně a svébytně svým vlastím postojem přizpůsobit servis na míru (a tedy i kompenzaci vstupních nákladů) s tím, že pro případ, že se příjemce svébytně rozhodne podstoupit celkový harmonizační proces nebo jeho dílčí část, může se poskytoval a příjemce servisu doborovlně vzájemně dohodnout na individualizovaném recipročním plnění tak, aby skutečně odráželo recipročně prospěšnou  výměnu reflektující konkrétní naladění jedinců = subjektivní vnímání hodnoty = kterou mu přináší vlastní interní i externí harmonizace jeho vztahu ke své vlastní bytostné podsatě, potažmo k Bytí jako Celku.

Tuto subjektivní hodnotu (spokojenost) může jedinec dobrovolně svébytně vyjadřit dobrovolným navýšením svého vstupního základního příspěvku, který podle pravidel vyvažuje pouze vstupní náklady poskytovatele (nikoliv prospěch) svým dobrovolným darem, kterým za sebe podpoří vědomou harmonizaci vztahu k Bytí jako Celku podle přirozené holistické spravedlnosti. 

Navigace,  jak svébytně postupovat při přirozené aktivaci a deaktivaci servisu
v rámci harmonizace Vašeho bytostného vztahu k Celku

Jak si aktivovat a deaktivovat „adekvátní servis“ (podle toho kolika jednotlivcům je poskytován)
v šesti základních krocích

Seznámení se s informacemi ohledně Služby konané ve prospěch Celku za účelem vědomé harmonizace vztahu podle přirozené holistické spravednosti včetně typů servisů a základního příspěvku umožňujícího jeho poskytování

V prvém kroku se, prosím, seznamte s informacemi týkajícími se Služby konané ve prospěch Celku včetně jak funguje Svébytná/Vědomá/Záměrná, anebo Nevědomá harmonizace bytostného vztahu člověka k životu jako Celku.

Dále doporučuji se seznámit s tím, čím se liší holistický přístup od konvenčních přístupů zabývajících se řešením hmotných projevů problémů a potíží v daném vztahu, popř. manipulací s podmínkami a okolnostmi, které je zesilují (kulisy), aby je člověk zaregistroval a porozuměl jim, nikoliv již samotnou duchovní podstatou a příčinou, která vždy spočívá v systému vědomí člověka, který daný problém, potíž či jakoukoliv jinou disharmonii pramenící ze strachu, odporu či neklidu zažívá (a proto dostává od života výzvu k harmonizaci svého systému vědomí v daném vztahu). 

V neposlední řadě doporučuji se seznámit s informacemi o čem je Holistická ecoterapie a jakou „kompetenci a konkrétní podporu“ můžete očekávat od holistického právníka a průvodce vědomou harmonizací svého bytostného vztahu k životu jako Celku/celistvému Bytí, která se děje a probíhá v duchu přirozené holistické spravednosti fungující na universálních (jednotných = neduálních) principech jednoty, rovnováhy a legitimity.

Žádost o zajištění úvodní online konzultace s holistickým právníkem a průvodcem vědomou harmonizací vztahu k Bytí jako Celku

„Záměrná/Vědomá harmonizace se zpravidla navozuje harmonickým naladěním a nastavením dobrovolné a vzájemně prospěšné výměny, která není na úrovni Bytí jako Celku na úkor či ke škodě žádné bytosti, která je jeho bytostnou součástí.

K zajištění úvodní konzulace s holistickým právníkem a průvodcem vědomou haronizací vztahu člověka k Bytí jako Celku slouží formulář, který vyplníte a zašlete přímo z webu.

Uhrazení základního vstupního příspěvku navozuje první akt = čin = krok ze strany příjemce servisu ve vztahu k jeho poskytovateli, který dovoluje a umožňuje poskytovateli servisu faktické zajištění konkréní činnosti = úvodní konzultace s holistickým právníkem a průvodcem vědomou harmonizací tak, aby harmonizační proces nezačínal na úkor některého účastníka tím, že jeho poskytování nebo čerání konkrétními jednotlivci na svůj úkor v jejich možný prospěch dotuje.

„Úvodní online konzultace“ je doporučeníhodná a smysluplná zpravidla zejména v situaci, kdy se holistický právník a průvodce vědomou harmonizací s příjemcem/i servisu osobně ještě nezná (a není známo, do jaké míry má příjemce/i servisu zažitý „přirozený přístup či postoj a chování podporující harmonické reciproční postoje a chování, které nikomu nepůsobí úkor) a/nebo poskytovatel servisu přesně neví, jaké konkrétní disharmonie, potíže či výzvy ve svém vztahu daný jedinec zažívá a má přání či upřímný zájem je řešit v souladu s přirozenou universální (holistickou) spravedlností tak, aby se jeho bytostný vztah k životu jako Celku harmonizoval, anebo ještě více nedisharmonizoval.

V  rámci „online úvodní konzultace“ můžete zejména holistickému právníkovi a průvodci vědomou harmonizací důvěrně svěřit a ujasnit podstatné informace jako jsou: kdo jste, co či jakou vztahovou situaci potřebujete ve svém životě osobně řešit, jaký je nyní aktuální stav ve vztahu, jak se v daném vztahu stavíte k protistraně, jak to osobně prožíváte a jaký postoj a chování vůči Vám projevuje protistrana, resp. další dotčení účastníci atd., popř. další otázky, které bude smysluplné vzájemně objasnit.

Tato úvodní konzultace v rámci zahájení harmonizačního servisu trvá maximálně 2 hodiny a platí se předem tak, aby Vaše úhrada pokryla základní minimální vstupní náklady a výdaje spojené se zajištěním činnosti ve formě úvodní konzultace s holistickým právníkem a průvodcem harmonizací a jejím reálným zaplacením.

Rezervace termínu pro úvodní online konzultaci, osobní harmonizační setkání a jiná jednání.

Jakmile zaplatíte základní příspěvek na poskytnutí servisu, potažmo pak na úvodní online konzultaci s holistickým právníkem a průvodcem harmonizací vztahu podle přirozené spravedlnosti, můžete si závazně rezervovat termín. 

Stejně tak postupujete při rezervaci termínu pro jakékoliv další osobní či online konzultace, setkání či jednání, popř. harmonizační pobyt/retreat.

Termíny se rezervují buď telefonicky nebo via e-mail.

Pro rezervaci termínu napište, prosím, e-mail na office@senarova-daniela.cz s návrhem termínů, které se Vám hodí s tím,  že obdržíte nazpět odpověď s akceptací nebo proti nabídkou volných termínů, ze kterých si můžete vybrat.

Seznámení příjemce/ů standardního servisu s konkrétní vhodnou podporou zaměřenou na vědomou harmonizaci vztahu s Celkem/Bytím včetně doporučení konkrétní činnosti na míru včetně ujasnění realistického recipročního příspěvku za její poskytnutí

V návaznosti na „vzájemně proběhlou úvodní výměnu informací“ Vám bude nabídnuta konkrétní harmonizační podpora ve formě konkrétní činnosti, která Vám může být v rámci vědomé harmonizace Vašeho primárního vztahu k celistvému Bytí/Životu jako Celku v rámci  standardního servisu poskytnuta: 

Současně vám také bude aktuálně doporučeno zejména:

a) který krok je pro Vás aktuálně v rámci vědomého procesu harmonizace Vašeho vztahu k Bytí jako Celku smysluplný či žádoucí,

b) jakou konkétní podporu Vám lze v aktuální fázi Vašeho procesu vědomé harmonizace poskytnout.

Jednání a uzavření dohody o přizpůsobení harmonizačního servisu na míru včetně zaplacení realistického recipročního příspěvku na jeho další pokračování (Plná aktivace servisu)

Pokud není stranami uzavřena jiná reciproční dohoda ohledně příspěvku na holistický servis, jedinec, v jehož prospěch se servis poskytuje, uhradí  poskytovateli servisu „svébytný reciproční příspěvek na servis“  ve výši 1.000 Kč/hod/jednotlivec.

A. Dohoda o adekvátním recipročním příspěvku na poskytování servisu 

Na základě doporučení konkrétní činnosti lze kteroukoliv smluvní stranou přistoupit k jednání za účelem sjednání férové hodnoty = výše realistického recipročního příspěvku v rámci reciproční dohody vztahující se na poskytnutí dané činnosti/í v rámci poskytování a čerpání servisu v procesu vědomé harmonizace vztahu člověka k Bytí jako Celku. 

 • Výše recipročního příspěvku se bude odvíjet od konkrétního případu (tj. vůle a vědomí všech účastníků procesu vědomé harmonizace).
 • Podkladem pro uzavření této reciproční dohody slouží „formulář pro přizpůsobení servisu na Vaši míru a ujednání realistického recipročního příspěvku na jeho poskytování“, který můžete vyplňit a poslat přímo z webu.
 • Jakmile je podle aktuální vztahové situace zaplacen ujednaný realistický reciproční příspěvek či jeho dohodnutá splátka na „adekvátní servis“, dochází k uzavření dohody o čerpání/poskytování daného servisu a může na základě této dohody následovat konkrétní faktické poskytování konkrétní činnosti  (tzv. „Plná aktivace servisu“).
 • V případě, kdy bude Vámi zaplacený reciproční příspěvek na čerpání servisu skrze poskytování konkrétní činnosti/í spotřebován, bude poskytování daného servisu přerušeno. K čemuž obdržíte e-mailem oznámení o vyčerpání tohoto recipročního příspěvku s výzvou k jeho úhradě kryjící další poskytování servisu dle aktuální nabídky, na základě jehož zaplacení bude pokračováno ve Vašem čerpání servisu.
 • Než dojde k řádnému zaplacení dohodnutého realistického recipročního příspěvku na čerpání daného servisu k písemné výzvě, bude poskytování dané činnosti ze strany holistického právníka a průvodce harmonizací přerušeno, aby neposkytoval činnost na úkor sebe, anebo bez souhlasu daného příjemce.
 • Pokud nedojde k zaplacení dohodnutého realistického recipročního příspěvku na čerpání daného servisu do 14 dnů od jeho spotřebování, bude jeho poskytování automaticky ukončeno a tím i realizace činnosti holistické právníka a průvodce.

Plná aktivace adekvátního servisu (a tím i oboustranně platná reciproční výše příspěvku) začíná okamžikem uzavření a vzniku dohody a spouští proces poskytování/čerpání „adekvátního servisu“, v rámci kterého dochází k realizaci vybrané činnosti holistickým právníkem, za kterou mu vznikají reálné náklady a výdaje.

  Dohoda o realistické výši příspěvku pramenícího z doborovolné vzájemné dohody nepodléhá samotnému subjektivnímu průběhu vědomé harmonizace, ale odvíjící se  od svébytné vůle účastníků a objektivních kritérií, které existují před tímto procesem. V průběhu vědomé harmonizace se přihlíží pouze k těm kritériím, které ovlivňují úvodní dohodu tak, že by tato dohoda nespravedlivě působila na něčí úkor např. tím, že bu neodrážela reálný počet osob čerpající servis, řádnou platební morálku  a dodržování slibů a dohod učiněných v rámci harmonizačního procesu, které pramení z vůle příjemců servisu, nikoliv jeho poskytovatele.

  Realistická reciproční výše příspěvku na servis se může v průběhu samotného procesu vědomé harmonizace spravedlivě měnit, a to přirozeně v souladu s universálním řádem Bytí jako Celku podle toho, jak se každý jeho účastník v tomto svém procesu za sebe reálně rozhoduje, přistupuje a prakticky chová nejen vůči sobě, ale i k ostatním jeho účastníkům  (viz výše).

  Deaktivace servisu následkem řádné či mimořádné skutečnosti

  K „Deaktivaci příslušného servisu“ dochází přirozeně automaticky buď (i) po řádném ukončení dohodnuté činnosti ze strany holistického právníka, a nebo (ii) mimořádně v případě, že pro další poskytování servisu řádně účastník za sebe dobrovolně přirozeně neplní  podporující harmonickou spolupráci, popř. k ní musí být tlačen (např. nezaplatí dohodnutý reciproční příspěvek na pokračování v čerpání daného servisu, nebo u něho dochází k takovému postoji či jednání, jimiž reálně narušuje harmonickou spolupráci s holistickým právníkem a průvodcem vědomou harmonizací, anebo s jedinci, se kterými sdílí servis, anebo zjevně škodí či jedná na úkor ostatních účastníků harmonizačního procesu).

  V případě řádného ukončení servisu a zájmu jeho příjemce o jeho budoucí čerpání, můžete kdykoliv postupovat znovu od kroku 1, kterým si aktivujete znovu servis za aktulních vstupních nákladů.  

  Důležité upozornění týkající se deaktivace servisu včetně aktuální výše příspěvku na jeho čerpání  !!!

  Automatická deaktivace typu servisu (včetně aktuální platnosti výše recipročního příspěvku) nastává buď okamžikem, kdy byla konkrétní činnost v rámci dokončena a řádně vyrovnána, anebo nastala objektivní skutečnost, kdy pro daný typ servisu jeho příjemce nesplňuje objektivní kritéria a jeho poskytování či čerpání by probíhalo zjevně na něčí úkor.

  Kolizní případy, kdy uhrazený reciproční příspěvek neodpovídá skutečně platnému typu servisu (pro což je rozhodné zejména pro kolik osob má být vybraná služba poskytnuta) se řeší přednostně pokusem o dosažení smírné a oboustranně spravedlivé dohody. Pokud nebude dosaženo vzájemně prospěšné dohody, bude zaplacená částka vrácena po odečtení skutečného vyrovnání za prokazatelně poskytnutou či rozpracovanou činnost a její náklady, která se určí podle toho, kolika osobám byla tato služba reálně poskytnuta, popř. měla být v době zaplacení recipročního příspěvku na servis poskytnuta.

  Email

  Poslat e-mailovou zprávu

   

  Pokud byste po zaplacení neobdrželi e-mail potvrzující zakoupení časové kapacity (produkt) pro poskytnutí objednané služby či služeb spolu instrukcemi ohledně dalšího postupu včetně rezervace termínu, napište mi, prosím, e-mailovou zprávu.

  Děkuji. 

  Daniela Šenarová

  Copyright © 2024 Mgr. Daniela Šenarová. All Rights Reserved.