Online žádost a formulář pro poskytnutí komplexního servisu na klíč pro ucelený proces vědomé harmonizace včetně ujednání recipročního příspěvku konsensuální dohodou příjemce a poskytovatele tohoto kompletního servisu 

Předtím, než dojde k plnému zahájení poskytování/čerpání servisu, můžeme se spolu dobrovolně domluvit na přizpůsobení servisu na míru tak, aby realistický reciproční příspěvek reálně pokrýval skutečné vstupní náklady a výdaje poskytovatele servisu vynakládané ve prospěch jednotlivce (jako příjemce servisu), který bude realisticky pokrývat praktickou realizaci konkrétních činností spadajících do vědomé harmonizace vztahu člověka k životu jako Celku ale, aby byl celkově prospěšný pro obě strany tím, že spravedlivě odráží reálnou duševní tvořivou činnost a jejích efektů na materiální úrovni.

Přizpůsobení servisu je na místě například v případě zájmu o sdílené řešení s dalšími jedinci, anebo v případě čerpání holistického servisu jedinci, kteří sdílí stejný záměr,  hodnoty a stejné právní postavení v určitém vztahu či vazbě (např. skupina či určité společenství) a mají zájem vědomě harmonizovat svůj vztah k Bytí jako Celku narovnáním daného vztahu v duchu holistické spravedlnosti.

Dále je možné přizpůsobit servis na svoji míru tím, že se základní vstupní a realizační náklady mohou kompenzovat s jinými jedinci, kteří jsou rozhodnutí spolupracovat na vědomé harmonizaci svého vztahu k Bytí jako Celku a poctivě se rozdělit o reálné náklady spojené s prováděním konkrétních činností v rámci  procesu vědomé/záměrné harmonizace jejich vztahu.

Dále lze přizpůsobit servis na svoji míru i tím, že se příjemce servisu svébytně za sebe rozhodne, které konkrétní činnosti holistického právníka a průvodce procesem vědomé harmonizace svého vztahu k Bytí jako Celku má zájem reálně čerpat ve svůj osobní prospěch, popř. se o které z nich se při jejich poskytování bude dělit s jinými jedinci a tím i i optimalizovat svoje výdaje tak, aby reálné náklady a výdaje byly vždy spravedlivě zaplaceny a poskytování servisu nebylo na ničí nespravedlivý úkor .

Tato žádost slouží k projevu zájmu a podání konkrétního návrhu na přizpůsobení holistického servisu pro ucelené komplexní řešení v Celku včetně sjednaní celkového recipročního příspěvku (jeho hodnoty či rámce) reciproční dohodou stran 

Tento formulář slouží jako podnět a oboustranný podklad pro navazující jednání o uzavření konsensuální dohody, popř. dodatku ohledně přizpůsobení servisu pro komplexní ucelené řešení a podporu v procesu vědomé harmonizace včetně realistického sjednání recipročního příspěvku a jeho hrazení na poskytování komplexního servisu v jednom celku na klíč v rámci procesu vědomé harmonizace vztahu k Bytí jako Celku podle holistické spravedlnosti.

Záměr dokumentu

Návrh celkové hodnoty či částky, kterou jsem schopen a ochoten za sebe poskytnout na čerpání servisu, popř. poskytnout jiné reciproční plnění:

Navrhuji, že placení recipročního příspěvku za čerpání servisu na míru budu provádět tímto způsobem:

Vybrat konkrétní činnost/i, jež bych rád/a výslovně vyloučil/a z komplexního servisu na klíč, protože si je zajistím sám/a:

Pokud s poskytnutím svých osobních údajů souhlasíte, tak políčko zatrhněte.

9 + 14 =

Copyright © 2024 Mgr. Daniela Šenarová. All Rights Reserved.